Akty prawne

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014

1   Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wycho-
wawczych
 

2 września 2013 r.
(podstawa prawna: § 2 ust. 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

         
2   Zimowa przerwa świąteczna   23 – 31 grudnia 2013 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
         
3   Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot
  14 stycznia 2013 r.
15 stycznia 2013 r.

(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i  sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
-  Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
         
4    Ferie zimowe:  

20 stycznia – 2 lutego 2014 r.:
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

27 stycznia - 9 lutego 2014 r.:
województwa: podlaskie, warmińsko-Mazurskie

3 – 16 lutego 2014 r.:
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie

17 lutego - 2 marca 2014 r.:
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

         
5    Wiosenna przerwa świąteczna    17 – 22 kwietnia 2014 r.
(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
         
6   Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku
nauki w szkole podstawowej:
   a) w szkołach dla dorosłych, w  których  nauka kończy się w semestrze jesiennym
    b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. a
    c) w pozostałych szkołach podstawowych
    d) dodatkowy termin   sprawdzianu w szkołach wymienionych w lit. c
  ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
         
7   Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w gimnazjum:
 a) w gimnazjach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze jesiennym:
-  część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
-  część z języka obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
-  część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z języka obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach
wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
-  część z języka obcego nowożytnego
  ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 33 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
         
8    Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9):   3 stycznia 2014 r. (sesja zimowa) lub
25 kwietnia 2014 r. (sesja wiosenna)
(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
         
9   Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych  

10 stycznia 2014 r. lub 13 czerwca 2014 r. dla szkół, które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r.
(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz. U. Nr 124 poz. 860 z póź. zm.)

lub

27 czerwca 2014 r. dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.

(podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego – Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r poz. 7)

         
10   Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
- drugi przedmiot
-  język ojczysty – w szkołach lub oddziałach ojczystym językiem nauczania mniejszości
narodowej
 

ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 8 ust.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

         
11   Egzamin maturalny:
-część ustna
-część pisemna
  ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna: § 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
         
12   Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
a) sesja zimowa
- etap pisemny
- etap praktyczny
b) sesja letnia
- etap pisemny
-  etap praktyczny
  ustali dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej

(podstawa prawna:
§ 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych
- Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
13   Koniec roku szkolnego 2012/2013  
27 czerwca 2013 r.


(podstawa prawna: art.63 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, p2572, z późn. zm.)