Zwroty i reklamacje

Zwroty i Reklamacje
 

  1. Dystrybutor ma obowiązek dostarczenia zamówionych Towarów bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli zamówione Towary mają wady fizyczne lub prawne.
  2. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania reklamacji. Reklamacje można składać na adres Dystrybutora podany na wstępie niniejszych warunków, mailowo: pearson@eduksiazka.pl lub pod nr telefonu: 22 725 43 21 , 22 725 33 18, 22 270 09 81.
  3. W razie niezajęcia przez Dystrybutora  stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego - będącego Konsumentem - reklamacji w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamacji, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.
  4. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.