Regulamin konkursu „Grudniowy Festiwal Prezentów”  

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Grudniowy Festiwal Prezentów” (zwany dalej „Konkursem”). Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie.
 2. Organizatorem Konkursu jest Pearson Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090224, o kapitale zakładowym 1.467.500 PLN, posiadająca NIP 527-22-41-117.
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na portalu społecznościowym Facebook (zwany dalej „Serwis Facebook”) na oficjalnym profilu Pearson Polska, zwanym dalej „Stroną Konkursową”. 
 4. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Naruszenie przez Uczestnika Konkursu tego zobowiązania stanowi podstawę do wyłączenia od udziału w Konkursie lub odmowy wydania Nagrody. 
 6. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami udostępnianymi Organizatorowi, a nie portalowi Facebook. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 
 7. Składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 k.c., sponsorem Nagrody i płatnikiem podatku dochodowego od Nagrody jest Organizator.

§2 Miejsca i czas trwania Konkursu 

 1. Konkurs prowadzony jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
 2. Konkurs prowadzony jest w okresie od wtorku, 1 grudnia 2020 roku, od godziny publikacji informacji o Konkursie na Stronie Konkursowej, do piątku, 18 grudnia 2020 r. do godz. 23:59 i obejmuje 14 Zadań Konkursowych.
 3. Każdego dnia z wyłączeniem weekendów, tj. 5-6 grudnia i 12-13 grudnia, publikowane będzie nowe Zadanie Konkursowe w postaci postu na Stronie Konkursowej.
 4. Ogłoszenie wyników każdego Zadania nastąpi następnego dnia o godzinie 10:00 w formie komentarza pod postem konkursowym.

§3 Zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu 

 1. Uczestnikiem Konkursu może stać się osoba fizyczna, która spełni wszystkie poniżej wymienione kryteria:
  1. ukończyła 18 rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
  3. dokona zgłoszenia w Konkursie zaakceptowanego przez Komisję Konkursową, 
  4. posiada zweryfikowane konto w Serwisie Facebook, - dalej jako „Uczestnik Konkursu”.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba spełniająca kryteria Uczestnika Konkursu, w czasie trwania Konkursu, powinna dodać zgłoszenie w formie komentarza pod postem konkursowym, spełniające następujące kryteria:
  1. w treści komentarza zamieścić rozwiązanie Zadania Konkursowego,
  2. udzielić odpowiedzi na dane Zadanie Konkursowe w dniu opublikowania Zadania Konkursowego, tj. najpóźniej do godziny 23:59.
 3. Uczestnik, w ramach udziału w Konkursie, może wziąć udział w więcej niż jednym Zadaniu Konkursowym.
 4. Każdego dnia w trakcie trwania Konkursu na Stronie Konkursowej publikowane będzie nowe Zadanie Konkursowe.
 5. Zadanie Konkursowe rozumiane jest jako pytanie z zakresu wiedzy na temat szeroko rozumianej edukacji, Pearson i jego oferty.
 6. Zgłoszenie Konkursowe zawierające edycję podlegać będzie dyskwalifikacji z Konkursu.
 7. Komisja Konkursowa wyłoni 14 indywidualnych Zwycięzców, na podstawie Zgłoszeń Konkursowych zamieszczonych pod danym Zadaniem Konkursowym. 
 8. Organizator zastrzega, że wszystkie zgłoszenia, które nie spełnią podanych warunków, będą odrzucane. 

§4 Rozstrzygnięcie Konkursu 

 1. Zgłoszenia Konkursowe dodawane przez Uczestników zgodne z postanowieniami §3 będą gromadzone i przechowywane przez Organizatora Konkursu.
 2. Kryterium oceny Zgłoszeń Konkursowych stanowić będą: poprawność odpowiedzi oraz ich pierwszeństwo (godzina zamieszczenia).
 3. Zgłoszenie nie może zawierać treści wulgarnych, obraźliwych oraz niezgodnych z polskim prawem.
 4. W skład jury wchodzą: Agnieszka Bender, Maria Sułek, Adam Kosieradzki.

§5 Nagrody, ogłoszenie wyników Konkursu i wydanie nagród 

 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 14 Uczestników.
 2. Dla zwycięzców przewidziane są zestawy nagród o wartości nieprzekraczającej kwoty 300 złotych. Zestawy złożone będą spośród artykułów takich jak: plecaki, gry planszowe, powerbanki, długopisy i gadżety z logo firmy Pearson. Dokładny skład poszczególnych zestawów może się od siebie różnić.
 3. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody pieniężne ani na nagrody innego rodzaju. 
 4. Zwycięzca Konkursu nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie. 
 5. Wartość każdej z nagród jest zwolniona z podatku w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 68 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350 z późn. zm.).
 6. Informacja o zwycięzcach i przyznanych nagrodach zostanie umieszczona na Stronie Konkursowej, w komentarzu pod postem konkursowym.
 7. W przypadku, gdy zdobywcą Nagrody będzie osoba niespełniająca warunków wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do zwrotu nagrody na własny koszt.
 8. Nagrody zostaną przesłane w przeciągu 14 dni roboczych od momentu dostarczenia przez wszystkich zwycięzców danych niezbędnych do wysyłki.
 9. Celem realizacji wysyłki, Zwycięzca podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres dostarczenia nagrody) oraz kontaktowy numer telefonu. Powyższe dane Zwycięzca przesyła w wiadomości prywatnej na fanpage Pearson Polska.

§6 Odpowiedzialność Organizatora 

 1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości przyznanej temu Uczestnikowi nagrody. 
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dostarczenia nagrody z powodu błędnych danych podanych przez Uczestnika Konkursu. 
 3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej. Zmiany wprowadzone przez Organizatora nie mogą wpłynąć na prawa Uczestników Konkursu nabyte na podstawie Regulaminu przed dokonaniem zmiany.

§7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji 

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestnika Konkursu w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Konkursowej informacji o jego wygranej.
 2. Reklamacje powinny być sporządzone w formie pisemnej oraz przesłane na adres Pearson Central Europe Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs Grudniowy Festiwal Prezentów”.  Reklamacje złożone po terminie lub w innej niż wskazana w ust. 2 formie nie podlegają rozpoznaniu. 
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 60 dni od dnia ich otrzymania. 
 4. Uczestnik Konkursu składający reklamację zostanie pisemnie poinformowany o sposobie załatwienia sprawy, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia. 

§8 Wyłączenia z udziału w Konkursie 

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§9 Dane osobowe

 1. Organizator informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), dalej zwanego „RODO”, administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest Organizator Konkursu – Pearson Central Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000090224, o kapitale zakładowym 450.000 PLN, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 527-22- 41-447 (dalej zwana „Administratorem”).
 2. Administrator oświadcza, że inspektorem ochrony danych jest: Stephen McCartney, zaś można skontaktować się z administratorem za pośrednictwem adresu email: stephen.mccartney@pearson.com.
 3. Uczestnicy Konkursu udostępniają Administratorowi następujące dane osobowe:
  • Uczestnik Konkursu: FB Username (imię i nazwisko), FB ID;
  • Zwycięzcy Konkursu: FB Username, FB ID; imię i nazwisko, adres do wysłania nagrody na terytorium RP, nr telefonu;
  • osoba składająca reklamację: FB Username (imię i nazwisko), FB ID.
 4. Podanie Administratorowi danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania Nagrody – odmowa podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie lub otrzymanie Nagrody.
 5. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz w przypadku zwycięzców wydania nagród. Po zakończeniu Konkursu, dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przetwarzane w celu profilowania zwykłego, prowadzonego na potrzeby przygotowywania strategii marketingowych Administratora.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych Uczestników Konkursu jest: a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO – gdzie prawnie uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora danych są: realizacja Konkursu, wydanie nagród, obsługa reklamacji i ochrona przed roszczeniami, profilowanie zwykłe; b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie obejmującym publikację danych osobowych Zwycięzców Uczestnik (FB username zawierający imię i nazwisko lub FB ID) na profilu Organizatora w Serwisie Facebook.
 7. Wyrażenie zgody przez Zwycięzców Konkursu jest dobrowolne i następuje poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie. Zwycięzca Konkursu, który wyraził zgodę, ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
  • urzędom skarbowym i innym organom administracji państwowej;
  • kancelariom prawnym;
  • Poczcie Polskiej oraz innym operatorom pocztowym lub firmom kurierskim,
  • agencjom reklamowym, koordynującym organizację Konkursu.
 9. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). W przypadku przesyłania danych osobowych do krajów spoza EOG Administrator podejmie stosowne kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkowników są chronione na takim samym poziomie, jak opisano w Polityce Prywatności Administratora, dostępnej pod adresem https://www.pearson.pl/polityka-prywatnosci/. Administrator zawarł umowę dotyczącą przetwarzania danych z innymi spółkami, w której znalazły się standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych) na wypadek przekazywania danych do spółek z grupy Administratora mających siedzibę poza EOG. Administrator polega na decyzjach stwierdzających odpowiedni poziom ochrony lub równoważnych mechanizmach przesyłania danych, przyjmowanych co pewien czas przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy,  w przypadku przesyłania danych do podmiotów trzecich z siedzibą poza Wielką Brytanią lub EOG. 
 10. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia Konkursu, zaś dane osobowe Zwycięzców Konkursu przez okres 5 lat licząc od końca roku, w których zakończył się Konkurs, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, fiskalne, dochodzenie roszczeń.
 11. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym ich profilowania na tej podstawie, do ich przenoszenia oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 12. W oparciu o dane osobowe Uczestników Konkursu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

§10 Postanowienia końcowe 

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 3. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa, na podstawie art. 921 k.c., bez odrębnej odpłatności, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Prac Konkursowych, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych czy terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  • wytwarzanie egzemplarzy utworu lub jego części techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową; 
  • wprowadzanie egzemplarzy utworu lub jego części do obrotu, ich najem, użyczenie, nadawanie w sposób dowolnie wybrany przez Organizatora Konkursu, w tym techniką cyfrową oraz drukarską, reprograficzną lub podobną,
  • zwielokrotnianie utworu lub jego części nie prowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera; 
  • rozpowszechnianie utworu lub jego części bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zwłaszcza udostępnianie utworu w serwisie www, 
  • sporządzanie utworów zależnych i korzystanie z nich w zakresie pól eksploatacji tożsamych z korzystaniem z utworu opisanym powyżej.

 

Warszawa, dnia 01.12.2020 r.

 

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.