Katalog produktów

eDiagnoza

Rozwiązania cyfrowe

Terminarz przeprowadzania Diagnozy szkolnej

 • 6.05 - 24.05.2019 – czas na przeprowadzanie testów, 
 • 3.06.2019 – termin na wprowadzenie wyników testów do systemu, 
 • 4 - 5.06.2019 – system niedostępny - przeliczenie wprowadzonych wyników,
 • 6.06.2019 – ponowne otwarcie systemu oraz udostępnienie testów i raportów porównujących wyniki grup wprowadzonych do 3.06.2019 z populacją,
 • 6- 30.06.2019 – wydłużony termin na wprowadzanie wyników testów do systemu (wprowadzone wyniki nie zostaną uwzględnione w raporcie populacji).

Diagnoza szkolna - Przewodnik 

 

Poznaj tajniki diagnozy szkolnej, obejrzyj filmy szkoleniowe przygotowane we współpracy z prof. dr hab. Hanną Komorowską.

Filmy szkoleniowe

Polscy nauczyciele dzielą sie doświadczeniami i wskazówkami, jak wykorzystywać dostępne narzędzia do realizacji wyznaczonych celów edukacyjnych.

Pobierz raport "skuteczność edukacyjna"

 

Diagnoza szkolna

DIAGNOZA SZKOLNA przygotowana przez wydawnictwo Pearson to innowacyjny system oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich szczeblach edukacji szkolnej. Proponujemy Państwu kompleksowy pakiet diagnostyczny dla szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz  ponadgimnazjalnych. Testy są przystosowane również do nowej, ośmioletniej szkoły podstawowej i od 2019 do czteroletniej szkoły średniej.

Diagnoza Szkolna Pearsona to odpowiedź na obowiązek indywidualizacji nauczania, jaki podstawa programowa nakłada na każdego nauczyciela. „Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.”

"Dyrektor szkoły lub placówki publicznej we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego (...) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły lub placówki."

źródło: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie nadzoru pedagogicznego

Testy

Nauczyciel otrzymuje do dyspozycji pakiet testów monitorujących realizację nowej podstawy programowej oraz stopnia przygotowania do egzaminów końcowych z języka angielskiego. W pakiecie dostępne są:

 • testy w wersji A i B,
 • testy Dobry Start na początek I, II, III i IV etapu edukacyjnego,
 • testy Po klasie,
  • w szkołach podstawowych - NOWE TESTY po klasie 1, 4 i 7 zgodną z nową podstawą programową
   oraz testy po klasie 2, 3, 5 i 6 zgodne z dotychczasową podstawą programową dla I i II etapu edukacyjnego,
  • w gimnazjum zgodne z realizowaną podstawąprogramową - III.0 lub III.1,
  • w szkołach ponadgimnazjalnych zgodne z realizowaną podstawą programową - IV.1 P lub IV.1 R,
 • próbne egzaminy końcoweTesty Kompetencji Egzaminacyjnych dla Ósmoklasistów (od 2019 roku), Gimnazjalistów i Maturzystów oraz Testy Kompetencji Trzecioklasisty.

Raporty

Nauczyciel wprowadza odpowiedzi z testów do komputera, a następnie dzięki raportom generowanym przez system on-line może porównać wyniki ucznia z wynikami klasy oraz populacji.
Dostępne raporty zawierają:

 • stosowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wykresy staninowe, kwartylowe i centylowe,
 • informacje, które treści nauczania z podstawy programowej zostały opanowane, a które nie.

Przejrzysta prezentacja wyników uzyskanych przez ucznia to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale również nieoceniona pomoc w komunikacji z rodzicami. To także cenna wskazówka pomagającalepiej zaplanować przygotowania do egzaminu końcowego, który jest formalnym potwierdzeniem opanowania materiału określonego w nowej podstawie programowej.

 

Karty pracy

Karty pracy to materiał naprawczy obejmujący obszary (np. słuchanie, pisanie, gramatyka), w których uczeń poradził sobie gorzej. Platforma dobiera materiał idealnie dostosowany do potrzeb każdego ucznia w oparciu o uzyskane przez niego wyniki. Dzięki kartom pracy uczniowie mają możliwość jeszcze raz przećwiczyć struktury i wyrażenia, które sprawiają im problemy. W ramach systemu dla szkół podstawowych dostępne są również karty pracy dla uczniów z dysleksją.

 

Jeśli jesteś zainteresowany,

Zamów dostęp za pomocą formularza

 

Dla szkoły

 • szczegółowa analiza osiągnięć uczniów na każdym etapie kształcenia i obiektywne porównani na tle szkoły i populacji
 • gotowy materiał naprawczy skorelowany z wynikami testów – odpowiedź na specjalne potrzeby edukacyjne poszczególnych uczniów
 • rzeczywista indywidualizacja nauczania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej
 • stałe monitorowanie realizacji podstawy programowej i stopnia przygotowania uczniów do egzaminów końcowych
 • lepsze rezultaty uzyskiwane przez uczniów na egzaminach końcowych

 

Dla ucznia

 • zapoznanie z formatem egzaminów końcowych dzięki testom próbnym
 • rosnąca świadomość stopnia przygotowania do egzaminów końcowych
 • rozwijanie obszarów, w których uczeń uzyskał słabsze wyniki
 • motywacyjne działanie raportów pozwalających śledzić postępy ucznia

 

Dla rodzica

 • systematyczna informacja na temat postępów ucznia na tle klasy i populacji
 • wskazanie obszarów, w których uczeń powinien wykonać dodatkowe ćwiczenia
 • zapewnienie dodatkowego materiału dopasowanego do potrzeb konkretnego ucznia
 • możliwość świadomego zaangażowania w proces nauczania i w realizację programu naprawczego

 

I etap edukacyjny

I etap edukacyjny

 • W szkole podstawowej najważniejsze jest, aby diagnoza była obiektywna i rzetelna, ale jednocześnie przyjazna dzieciom. Dlatego testy w najmłodszych klasach, zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej, oparte są na słuchaniu i pracy z ilustracjami. Elementy czytania i pisania wprowadzane są w starszych klasach. Materiał wymagany od ucznia oparty jest na sylabusach najpopularniejszych podręczników na tym etapie edukacji.
 • Każdemu testowi dla najmłodszych towarzyszy wersja dla nauczyciela, która pokazuje krok po kroku, w jaki sposób należy przeprowadzić test.
 • Test Dobry start przeprowadzany jest po zerówce. Ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności po edukacji przedszkolnej. Dodatkowym elementem tego testu jest test ustny, wskazany na tym etapie edukacji.
 • Testy Po klasie przeprowadzane są pod koniec pierwszej i drugiej klasy.
 • Na początku trzeciej klasy proponujemy przeprowadzenie testu Próbny sprawdzian kompetencji trzecioklasisty. Jego celem jest sprawdzenie umiejętności uczniów i przygotowanie ich do testu Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty, który powinien być przeprowadzony pod koniec trzeciej klasy.
 • Wszystkie testy występują w dwóch wariantach A i B.
 • Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla tych uczniów, którzy w danych obszarach na teście wypadli słabiej. Stają się one dostępne po wpisaniu przez nauczyciela wyników uczniów do systemu.
 • Oprócz tego, nauczyciele mają do dyspozycji dodatkowe karty pracy dla uczniów zagrożonych dysleksją, dostępne w ciągu całego roku szkolnego.
   
II etap edukacyjny

II etap edukacyjny

 • W szkole podstawowej najważniejsze jest, aby diagnoza była obiektywna i rzetelna, ale jednocześnie przyjazna dzieciom. Dlatego testy w klasach 4-6 są bogato ilustrowane i oparte na sylabusach najpopularniejszych podręczników na tym etapie edukacji.
 • Test Dobry start przeprowadzany jest na początku czwartej klasy. Ma na celu sprawdzenie, czy dzieci opanowały podstawę programową dla klas 1-3.
 • Testy Po klasie przeprowadzane są pod koniec czwartej i piątej klasy.
 • Test kompetencji szóstoklasisty bada umiejętności uczniów na koniec szóstej klasy i sprawdza, jak uczniowie opanowali podstawę programową dla klas 4-6.
 • Test kompetencji szóstoklasisty jest podzielony na dwa arkusze: Arkusz umiejętności oraz Arkusz leksykalno-gramatyczny, co pozwala na głębszą analizę umiejętności ucznia.
 • Wszystkie testy występują w dwóch wariantach A i B.
 • Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla tych uczniów, którzy w danych obszarach na teście wypadli słabiej. Stają się one dostępne po wpisaniu przez nauczyciela wyników uczniów do systemu.
 • Oprócz tego nauczyciele mają do dyspozycji dodatkowe karty pracy dla uczniów zagrożonych dysleksją, dostępnew ciągu całego roku szkolnego.
   
III etap edukacyjny

III etap edukacyjny

 • Testy w gimnazjum (do momentu wygaszenia tego etapu edukacji, czyli do czerwca 2019) dostępne są dla dwóch podstaw programowych: III.0 i III.1
 • Każdy test składa się z dwóch arkuszy: Arkusza umiejętności oraz Arkusza leksykalno-gramatycznego, co pozwala na głębszą analizę umiejętności ucznia na tym etapie edukacji.
 • Test Dobry start przeprowadzany jest na początku pierwszej klasy (ostatni taki test był dostępny w roku szkolnym 2016/17). Ma na celu sprawdzenie, czy dzieci opanowały podstawę programową dla klas 4-6. Z założenia przewidziany jest dla klas III.1 (klas kontynuujących).
 • Testy Po klasie przeprowadzane są pod koniec drugiej i trzeciej klasy.
 • Na początku trzeciej klasy proponujemy przeprowadzenie Próbnego testu kompetencji egzaminacyjnych. Jego celem jest analiza umiejętności egzaminacyjnych uczniów na początku trzeciej klasy, co pozwala im lepiej przygotować się do egzaminu gimnazjalnego. Test ten jest również skorelowany z Repetytorium gimnazjalnym Longmana – pozwala nauczycielom pracującym z repetytorium na wybór najistotniejszych treści.
 • Wszystkie testy występują w dwóch wariantach A i B.
 • Istotnym komponentem pakietu diagnostycznego są karty pracy Twój trening, przeznaczone dla uczniów, którzy w danych obszarach wypadli słabiej. Stają się one dostępne po wpisaniu przez nauczyciela wyników uczniów do systemu.
   

I.  Zapraszamy do obejrzenia nagrania z sesji szkoleniowej na temat Diagnozy Szkolnej Pearson z konferencji metodycznej 31.08.2013 w Krakowie. Marek Jędryka, trener Pearson, pokazuje podstawowe funkcjonalności rozwiązania i omawia zalety korzystania z Diagnozy Szkoleniowej.

II. Zapraszamy do obejrzenia serii filmów szkoleniowych poświęconych diagnozie szkolnej przygotowanych pod nadzorem merytorycznym prof. dr hab. Hanny Komorowskiej-Janowskiej

Cokolwiek myślimy o testach i testowaniu -  to od wyników, jakie uczeń w nich uzyskuje, zależy jego dalszy los. Testowe egzaminy zewnętrzne to zarazem tak zwane egzaminy doniosłe. [...] Uzyskiwane przez ucznia wyniki mają wpływ na całe jego życie. Jest naturalne, że chcemy, by te wyniki były możliwie najlepsze. Stąd ogromna potrzeba dobrego przygotowania ucznia do tak ważnych egzaminów, udzielenia mu pomocy w opanowywaniu potrzebnego materiału i oswojenia go z technikami testowania.

prof. dr hab. Hanna Komorowska-Janowska

W tajniki diagnozy szkolnej, we współpracy z prof. dr hab. Hanną Komorowską, wprowadzą państwa doświadczeni trenerzy i nauczyciele Pearson.

Wywiad z prof. dr hab. Hanną Komorowską-Janowską

Odcinek 1: Czym jest diagnoza szkolna?

Odcinek 2: Diagnoza – korzyści dla ucznia i rodzica

Odcinek 3: Diagnoza – korzyści dla nauczyciela i szkoły


Potrzebujesz dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia?

Odpowiedz poprawnie na pytania testowe i wydrukuj spersonalizowany certyfikat.
(Uwaga: aby pobrać spersonalizowany certyfikat należy posiadać konto na stronie www.pearson.pl)

Rozwiąż quiz (odcinki 1-3)

 

Odcinek 4: Diagnoza Szkolna Pearsona – testy i karty pracy

Odcinek 5: Diagnoza Szkolna Pearsona  – platforma diagnostyczna

Odcinek 6: Wykorzystanie parametrów statystycznych do analizy wyników uczniów

 

Rozwiąż quiz (odcinki 4-6)

 

Logowanie do diagnozy szkolnej

Aby zalogować się do systemu Diagnozy Szkolnej Pearson, zaloguj się na www.pearson.pl i przejdź do zakładki 'Diagnoza szkolna' w swoim profilu.

Zaloguj się

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.