Egzamin ósmoklasisty w skrócie

  • Egzamin odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 i obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy.
     
  • Od roku szkolnego 2021/2022 dodatkowo egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
     
  • Uczeń/ słuchacz przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
     
  • Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
     
  • Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
     
  • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej
     
  • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.

Pobierz kompendium zmian


Obejrzyj szkolenie z ekspertem

Solidna porcja rzetelnych informacji, dotyczących egzaminu ósmoklasisty:

  • możliwości wyboru języka zdawanego na egzaminie, organizacji egzaminu,
  • wymagań egzaminacyjnych,
  • zadań egzaminacyjnych i ich oceniania,
  • uprawnień do bycia egzaminatorem,
  • roli wyniku na egzaminie ósmoklasisty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych…

Więcej szkoleń na temat Egzaminu Ósmolasisty: 
Kliknij tutaj

Poziom egzaminu


 

POZIOM EGZAMINU 8-KLASISTY WG CKE:

POZIOM EGZAMINU MATURALNEGO (POZIOM PODSTAWOWY) WG CKE:

Arkusz egzaminacyjny i zasady ocenianiaArkusz składać się będzie z 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek i podzielonych na 5 części:

NAZWA CZĘŚCI UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

rozumienie ze słuchu

 

20-25%

znajomość funkcji językowych

 

15-20%

rozumienie tekstów pisanych

 

25-30%

znajomość środków językowych

 

15-20%

wypowiedź pisemna

 20%

    Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń będzie miał 90 minut.

    W zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź lub 0 pkt jeśli jego odpowiedź jest niepoprawna lub jest jej brak. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.

    Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej są zbliżone do tych, które obowiązują także na egzaminie maturalnym, tj.

    • treść: od 0 do 4 pkt
    • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
    • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
    • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

    W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w stopniu zadowalającym.

    DO ILU PODPUNKTÓW UCZEŃ SIĘ ODNIÓSŁ?

    ILE PODPUNKTÓW ROZWINĄŁ?

    3

    2

    1

    0

    34321
    2 211
    1  10
    0   0

    Warto wiedzieć

    Informator o egzaminie ósmoklasisty rozpoczyna się od bardzo ważnego komentarza od jego autorów:

    Zadania w Informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

    Z tego powodu przygotowanie do egzaminu powinno bazować na różnorodnych typach ćwiczeń i zadań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwijających poprawną i skuteczną komunikację, która jest fundamentem edukacji językowej.

    Choć zadania otwarte będą stanowiły co najmniej 40% egzaminu, nie oznacza to, że zdominują cały arkusz. Równowaga między ćwiczeniami zamkniętymi i otwartymi to nie tylko cecha arkusza egzaminacyjnego, ale także codziennych przygotowań do testu.

    Dotychczasowe wyniki egzaminów z zadaniami zamkniętymi (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) wskazują, że zaznajomienie uczniów z typami zadań zamkniętych i sposobami ich poprawnego rozwiązania jest bardzo istotne i może wpłynąć na wynik z egzaminu.

    Znaczenie wyniku z egzaminu

    Wynik z egzaminu 8-klasisty będzie składowym, ale nie jedynymelementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

    Inne aspekty brane pod uwagę, to m.in. oceny z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie promocji z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia absolwenta. Kwestie związane z rekrutacją reguluje stosowane Rozporządzenie MEN.

    Podręczniki przygotowujące do egzaminu

    English Class

    To nowa generacja podręczników przygotowanych z myślą o sukcesie na egzaminie ósmoklasisty.

    Dowiedz się więcej

    Repetytorium ósmoklasisty

    Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

    Nowość do egzaminu ósmoklasisty! Zawiera komplet treści testowanych na egzaminie, a także ponad 200 otwartych i zamkniętych zadań egzaminacyjnych. Wygodę pracy zapewnia oprogramowanie do tablic interaktywnych dostępne w książce nauczyciela, a także autentyczne filmy BBC i dodatkowe arkusze egzaminacyjne dostępne dla nauczyciela w ramach zestawu nauczycielskiego.

    Dowiedz się więcej

    Ekspert odpowiada


    ANNA ABRAMCZYK – ekspert Pearson w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator gimnazjalny i maturalny współpracuje z OKE we Wrocławiu. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, rzeczoznawca do spraw podręczników. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

    1. Jaki poziom będzie miał egzamin ósmoklasisty z języka obcego?

    Zgodnie z zapisami Podstawy programowej, uczniowie, którzy w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę VIII na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I–VI) w podstawie programowej z 2012 r., będą zdawać egzamin na poziomie A2/A2+ (orientacyjnie).

    Niższy poziom wymagań zostanie uwzględniony w egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego okresowo (lata 2019–2021).

    Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi), czyli wzrost poziomu trudności egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

    2. Czy zmieni się formuła egzaminu ósmoklasisty z języka obcego w stosunku do egzaminu gimnazjalnego?

    2. Czy zmieni się formuła egzaminu ósmoklasisty z języka obcego w stosunku do egzaminu gimnazjalnego?

    Z dostępnych informacji wynika, iż formuła egzaminu będzie zbliżona do obecnego egzaminu gimnazjalnego, główna różnica będzie widoczna w większej liczbie zadań otwartych (około 40% wyniku sumarycznego). Planowany czas trwania egzaminu: 90 minut. Prace nad formułą egzaminu trwają. CKE przedstawi jego założenia do 31.08.2017 roku.

    Zadaj pytanie ekspertowi

    Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.