Ramowe plany nauczania

Zasadnicza zmiana w ramowych planach nauczania polega na ustaleniu liczby godzin poszczególnych  przedmiotów w ujęciu tygodniowym, czyli podaniu ilości godzin danego przedmiotu na tydzień.

Ustawa Prawo oświatowe. Art. 47

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe, stosuje się począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

 • klasie I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • klasie I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasie I szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • semestrze I szkoły policealnej.

Ustawa wprowadzająca Prawo oświatowe. Art. 295

Docelowo uczeń po zakończeniu edukacji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej powinien osiągnąć według ESOKJ poziom:

 • B1+/B2 (w zakresie rozumienia wypowiedzi) - pierwszy język obcy
 • A2+ - drugi język obcy

Pierwszy język obcy obligatoryjnie musi być kontynuowany w szkole ponadpodstawowej. W liceum i technikum będą nauczane dwa języki obce, w szkole branżowej tylko jeden.

Drugi język obcy może, ale nie musi być kontynuowany w szkole ponadpodstawowej. Uczeń może w szkole ponadpodstawowej rozpocząć od początku naukę kolejnego języka obcego i wtedy będziemy mówić, że zaczyna od podstaw trzeci język obcy.

 • W szkole podstawowej nie przewidziano rozszerzenia puli godzin na języki. Możliwa jest natomiast dwujęzyczność.
 • W szkole ponadpodstawowej „rozszerzony” może zostać tylko język wiodący!

*Oczekiwany poziom ESOKJ oznacza orientacyjny poziom w odniesieniu do wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej, a nie pełnej interpretacji dokumentu Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

Jak czytać powyższą tabelę?

Podstawa programowa z zakresu języka obcego została podzielona na trzy etapy edukacyjne:

I. – obejmujący klasy I-III szkoły podstawowej,

II. – obejmujący klasy IV-VIII szkoły podstawowej,

III. - obejmujący klasy szkół ponadpodstawowych.


Nowe ramowe plany nauczania precyzyjnie określają tygodniowy wymiar godzin danego przedmiotu, w danej klasie. Do tej pory stosowano mechanizm podawania i liczenia godzin na cykl nauczania.

 • W przypadku klas I-III szkoły podstawowej przewidziano po 2 jednostki lekcyjne na tydzień, a w klasach IV-VIII po 3 jednostki lekcyjne na tydzień.
 • W klasie VII szkoły podstawowej uczniowie rozpoczną uczenie się drugiego języka obcego w wymiarze po 2 jednostki lekcyjne tygodniowo.
 • Pierwszy język obcy powinien być kontynuowany w szkole ponadpodstawowej, drugi język obcy nie musi być kontynuowany w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie mogą rozpocząć naukę trzeciego języka od podstaw.
 • Jeśli w szkole podstawowej powstaną klasy dwujęzyczne, to uczniowie rekrutowani do tych klas otrzymają w klasie VII i VIII dodatkową pulę godzin języka – w wymiarze 2 jednostki lekcyjne tygodniowo.
 • Dwujęzyczność może być realizowana zarówno w zakresie pierwszego jak i drugiego języka obcego.
 • W szkole ponadpodstawowej pula godzin na nauczanie pierwszego języka może zostać powiększona o tzw. rozszerzenie, w sumie na cykl o 180 jednostek lekcyjnych.

Ekspert odpowiada


ANNA ABRAMCZYK – ekspert Pearson w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator gimnazjalny i maturalny współpracuje z OKE we Wrocławiu. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, rzeczoznawca do spraw podręczników. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

1. Ilu maksymalnie uczniów może liczyć klasa 1., 4. i 7.? Od ilu uczniów obowiązuje podział na grupy i czy koniecznie przeprowadzany on jest wg poziomu zaawansowania uczniów?

Podział na grupy (wewnątrz- lub międzyoddziałowe) będzie możliwy począwszy od klasy 4. szkoły podstawowej. Należy dzieci podzielić zgodnie z ich poziomem biegłości językowej (obligatoryjny warunek realizacji podstawy programowej – Rozporządzenie). Podział na zajęciach z języków obcych przeprowadza się w klasach liczących powyżej 24 uczniów. Dzieli się uczniów na grupy albo wewnątrz oddziału albo międzyoddziałowe. Tak wynika z zapisów Rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Klasa 1. może liczyć do 25 osób. Liczebność klas 4. i 7. nie została dookreślona.

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

2. Czy drugi język obcy w szkole podstawowej może stać się pierwszym językiem obcym w szkole ponadpodstawowej?

Niestety nie. Ustawodawca założył, iż pierwszy język obcy będzie językiem wiodącym przez wszystkie etapy kształcenia.

3. Czy podział na grupy według zaawansowania będzie obowiązkowy?

Projekt Podstawy programowej w punkcie: "Warunki i sposób realizacji" mówi:

"W kształceniu językowym na drugim etapie edukacyjnym niezbędne jest: [..] 2. zapewnienie przez szkołę kształcenia uczniów w grupach o zbliżonym poziomie biegłości
w zakresie języka obcego nowożytnego. Realizacja tego wymagania może wiązać się z podziałem klasy na grupy bądź stworzeniem grup językowych międzyoddziałowych."

Zatem podział na grupy według zaawansowania jest rekomendowany dokumentem wagi: Rozporządzenie.

Zadaj pytanie ekspertowi

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.