Czego dotyczą zmiany?

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, egzamin ósmoklasisty w 2022 roku odbędzie się wyjątkowo na podstawie zrewidowanych wymagań egzaminacyjnych określonych w Informatorze o egzaminie ósmoklasisty, a nie, jak dotychczas, na bazie wymagań wskazanych w podstawie programowej.

Zobacz podstawę prawną zmian

Na czym polegają zmiany?

 1. Poziom egzaminu określono jako A2 w skali CEFR, nie A2+/B1.
 2. Zmniejszono liczbę zadań w arkuszu egzaminacyjnym (o 5 pkt) przy zachowaniu obecnego czasu przeznaczonego na egzamin (90 min.).
 3. Wydłużono czas na opanowanie wymaganych treści poprzez ustalenie terminu egzaminu na koniec maja 2022 (dotychczas egzamin ósmoklasisty odbywał się w kwietniu).
 4. Z 14 zakresów leksykalnych wskazanych w wymaganiach szczegółowych wykreślono niektóre aspekty.
 5. W ramach reagowania, z wymagań szczegółowych usunięto umiejętność prowadzenia prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego oraz umiejętność składania i przyjmowania życzeń.
 6. Z wymagań szczegółowych wykreślono umiejętność układania informacji w określonym porządku oraz rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi.
 7. Zawężono listę form pisemnych, które uczeń powinien umieć tworzyć, do trzech: wiadomość, email, wpis na blogu.
 8. Zredukowano listę wymaganych zagadnień gramatycznych o:
  • czas Past Perfect,
  • zaimki wzajemne np. each other,
  • stronę bierną w czasie Present Perfect,
  • pytania pośrednie,
  • zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask,
  • II okres warunkowy.

Zmiany w ramach katalogu tematów leksykalnych

Usunięte aspekty oznaczyliśmy kolorem.

 1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
 4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);
 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
 11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
 12. nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
 13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);
 14. życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).

 

Pobierz podsumowanie zmian w PDF

Czego dotyczą zmiany?

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, egzamin maturalny w 2022 roku odbędzie się wyjątkowo na podstawie zrewidowanych wymagań egzaminacyjnych określonych w Informatorze o egzaminie maturalnym, a nie, jak dotychczas, na bazie wymagań wskazanych w podstawie programowej.

Zobacz podstawę prawną zmian

Na czym polegają zmiany?

 1. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z co najmniej jednego przedmiotu jako warunek zdania matury
 2. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, dla których jego wynik jest istotny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą. W związku z tym, uzyskanie min. 30% punktów na egzaminie ustnym nie jest już warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości. Warunek taki dotyczy jedynie egzaminu pisemnego. Deklarację chęci przystąpienia do egzaminu ustnego należy złożyć do dyrektora szkoły do 8.02.2022r.
 3. Obniżono poziom trudności egzaminu w skali CEFR do:
  • A2+ (B1 w zakresie umiejętności receptywnych) dla poziomu podstawowego,
  • B1+ (B2 w zakresie umiejętności receptywnych) dla poziomu rozszerzonego,
  • B2+ (C1 w zakresie umiejętności receptywnych) dla poziomu dwujęzycznego.
 4. Wprowadzono niewielkie korekty wymagań szczegółowych, w tym:
  • umiejętność odróżniania i stosowania stylu formalnego i nieformalnego umieszczono jedynie na poziomie rozszerzonym,
  • ograniczono paletę form pisemnych i ustnych, których rozumienie i tworzenie jest wymagane od zdającego,
  • usunięto materiały audiowizualne jako źródło informacji, których przetwarzania oczekuje się od ucznia,
  • wybrane aspekty tematów leksykalnych umieszczono wyłącznie na poziomie rozszerzonym,
  • wykreślono wybrane umiejętności podlegające ocenie.

IV.1P

Znajomość środków leksykalnych

Poniższe aspekty leksykalne wskazano jako wymagane jedynie na poziomie rozszerzonym:

 • problemy etyczne (Człowiek)
 • wypadki (Podróżowanie i turystyka)
 • rynek pracy (Praca)
 • awarie (Nauka i technika)
 • środki płatnicze (Zakupy i usługi)
 • przestrzeń kosmiczna (Świat przyrody)
 • ubezpieczenia (Zakupy i usługi)
 • polityka społeczna (Państwo i społeczeństwo)
 • banki (Zakupy i usługi)
 • gospodarka (Państwo i społeczeństwo)

Ponadto, dla obu poziomów egzaminu urzędy i struktury państwa wykreślono z aspektów w ramach tematu „Państwo i społeczeństwo”, a system oświaty – w ramach tematu „Szkoła”.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnej

 • Rozróżnianie stylu formalnego i nieformalnego wymagane jest jedynie w podstawowym zakresie.
 • Zniesiono wymaganie dot. ustnego wyjaśniania sposobu obsługi prostych urządzeń.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi pisemnej

 • Paletę form wypowiedzi ograniczono do wiadomości, emaila i listu prywatnego.
 • Zniesiono wymaganie dot. wyjaśniania sposobu obsługi prostych urządzeń.

Wykaz zagadnień gramatycznych usuniętych z wymagań egzaminacyjnych

 1. Present Perfect Continuous
 2. Future Continous
 3. Zaimki nieokreślone: either – or, neither – nor
 4. Zdania podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny zaczynające się od As...,
 5. Zdania wyrażające przypuszczenie:
  1. it’s time (np. It’s (high) time he found a job.)
  2. would rather (np. I would rather (not) go there.)
 6. Konstrukcja have/get something done (np. He had his room painted yesterday. I must get it done tomorrow.)

IV.1R

Znajomość środków leksykalnych

Poniższe aspekty leksykalne wskazano jako wymagane jedynie na poziomie rozszerzonym:

 • problemy etyczne (Człowiek)
 • wypadki (Podróżowanie i turystyka)
 • rynek pracy (Praca)
 • awarie (Nauka i technika)
 • środki płatnicze (Zakupy i usługi)
 • przestrzeń kosmiczna (Świat przyrody)
 • ubezpieczenia (Zakupy i usługi)
 • polityka społeczna (Państwo i społeczeństwo)
 • banki (Zakupy i usługi)
 • gospodarka (Państwo i społeczeństwo)

Ponadto, dla obu poziomów egzaminu urzędy i struktury państwa wykreślono z aspektów w ramach tematu „Państwo i społeczeństwo”, a system oświaty – w ramach tematu „Szkoła”.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnej

Wykreślono:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji w trudnych sytuacjach dnia codziennego,
 • aktywne uczestnictwo w rozmowie i dyskusji,
 • komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji,
 • spekulowanie na temat przyczy i konsekwencji oraz wysuwanie i rozważanie hipotez.

Umiejętności te oceniane są tylko w zakresie reagowania w formie pisemnej.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi pisemnej

 • Paletę form wypowiedzi ograniczono do listu formalnego, rozprawki i artykułu.
 • Zniesiono wymaganie dot. wyjaśniania sposobu obsługi prostych urządzeń.

Przetwarzanie

Usunięto umiejętność streszczania tekstu, rozwijania notatki, ogłoszenia lub nagłówka prasowego, a także umiejętność zmiany stylu lub formy tekstu.

Wykaz zagadnień gramatycznych usuniętych z wymagań egzaminacyjnych

 1. Wybrane użycia czasowników modalnych i półmodalnych:
  1. shall (np. The management shall not be responsible for damage to personal property.)
  2. would (np. When at my grandmother’s, I would always have toast with peanut butter for breakfast.)
 2. Present Continuous dla wyrażenia irytacji (np. Why are you always packing at the last moment?)
 3. Future Perfect Continuous
 4. Tryb łączący (np. I suggest that you bring your own towel. I insist that you help me with this project.)
 5. Spójniki: supposing, providing/provided that, whereas.
 6. Wybrany rodzaj zdań z podmiotem “it”: It was only last week that he was awarded that prize.
 7. Wybrany rodzaj zdań z podmiotem „there”: There are bound to be problems.
 8. Wybrany rodzaj zdań dopełnieniowych: All I did was (to) send him an apology.
 9. Wybrany rodzaj zdań okolicznikowych porównawczych: She speaks several languages, as do her parents.
 10. Mieszany okres warunkowy
 11. Zdania wyrażające przypuszczenie z użyciem suppose/supposing
 12. Wybrany rodzaj konstrukcji bezokolicznikowych: They were about to leave when I arrived.
 13. Inwersja stylistyczna i inne formy emfatyczne.

IV.2

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi pisemnej

 1. Z przykładowych form wypowiedzi, których rozumienie jest wymagane na egzaminie wykreślono teksty specjalistyczne i instrukcje obsługi.
 2. Wykreślono umiejętność rozpoznawania cech gatunków literackich, doniesień prasowych, tekstów publicystycznych, popularnonaukowych i użytkowych.
 3. Paletę form tekstu, których tworzenie jest wymagane na egzaminie, ograniczono do listu formalnego i nieformalnego, rozprawki oraz artykułu.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnej

Wykreślono umiejętność objaśniania sposobu obsługi urządzeń oraz procedur postępowania.

Przetwarzanie

 1. Umiejętność streszczania ograniczono jedynie do fragmentu tekstu.
 2. Wykreślono umiejętność rozwijania notatki, ogłoszenia i nagłówka prasowego.
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.