O maturze wiemy wszystko!

Zapraszamy do obejrzenia serii filmów szkoleniowych, w których nasi eksperci Anna Abramczyk i Bożena Fijałkowska przybliżąją Państwu egzamin maturalny w formule obowiązującej od 2015 roku.
 

Przejdź do szkolenia

Co zmieniło się na egzaminie maturalnym od 2015 roku?

Zmiany dotknęły przede wszystkim egzamin pisemny, zaś w niemal niezmienionej formie pozostał egzamin ustny.

Zmiany w egzaminie na poziomie podstawowym:

 1. Zastosowano krótsze teksty, sprawdzające więcej umiejętności zapisanych w nowej podstawie programowej.
 2. Zwiększono różnorodność tekstów, wprowadzając nieco większą liczbę tekstów użytkowych.
 3. Zwiększono liczbę zadań na dobieranie i wielokrotny wybór, kosztem zadań typu prawda/fałsz, co zmniejsza podatność na zgadywanie i poprawia rzetelność testu. Względy finansowe uniemożliwiają wprowadzenie dodatkowych zadań otwartych.
 4. Wprowadzono zadania sprawdzające bezpośrednio znajomość środków językowych.
 5. Ograniczono wypowiedź pisemną do jednego zadania, którym jest list prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym.
 6. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, zwracając uwagę nie tylko na przekazanie informacji, ale również na sposób, w jaki zostało to zrobione. Osobno oceniane jest uwzględnienie i rozwinięcie każdego elementu polecenia.

Zmiany w egzaminie na poziomie rozszerzonym:

 1. Wprowadzono jeden arkusz, skracając również czas trwania egzaminu do 150 minut.
 2. Zwiększono liczbę sprawdzanych umiejętności, wprowadzając np. rozróżnianie faktów i opinii.
 3. Wyrównano wartość wszystkich części egzaminu, zmieniając liczbę punktów za zadania w poszczególnych częściach.
 4. Zmieniono obowiązujące formy wypowiedzi pisemnej. Obecnie zdający będzie mógł wybrać jeden z dwóch tematów. Możliwe formy wypowiedzi to rozprawka, artykuł i list formalny.
 5. Zmieniono kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej, wprowadzając m.in. kryterium oceniające łącznie treść i formę.

Zmiany w egzaminie na poziomie dwujęzycznym:

Poziom dwujęzyczny został udostępniony dla wszystkich abiturientów i nie jest, jak dotychczas, zarezerwowany tylko dla absolwentów klas dwujęzycznych.

 

Zmiany w ocenianiu

We wszystkich egzaminach w częściach sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych przyjęto zasadę przyznawania 1 punktu za każdą poprawną odpowiedź. Dotyczy to zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Nie przyznaje się punktów połówkowych.

 

Ocenianie wypowiedzi pisemnej

Nowością w ocenie wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym jest odejście od przyznawania punktów jedynie za przekazanie informacji. Od 2015 roku ocena będzie zależała od tego, czy to przekazanie treści odbyło się na poziomie minimalnej komunikacji, czy też zdający potrafił rozwinąć swoją wypowiedź, np. uwzględniając dodatkowe szczegóły i okoliczności.

Końcową punktację określa się na podstawie poniższej tabeli:

DO ILU ELEMENTÓW UCZEŃ SIĘ ODNIÓSŁ? ILE ELEMENTÓW UCZEŃ ROZWINĄŁ?
4 3 2 1 0
4 4 pkt 4 pkt 3 pkt 2 pkt 2 pkt
3   3 pkt 3 pkt 2 pkt 1 pkt
2     2 pkt 1 pkt 1 pkt
1       1 pkt 0 pkt
0         0 pkt

Ponadto, w ocenianiu poprawności językowej odchodzi się od mechanicznego zliczania błędów, przy którym często jeden dodatkowy drobny błąd mógł decydować o nieprzyznaniu punktu. Większego znaczenia nabiera fakt, czy błędy zaburzają zrozumienie tekstu, czy nie.

 

Format egzaminu maturalnego obowiązującego od 2015 roku

1. Język obcy jako przedmiot obowiązkowy
EGZAMIN USTNY BEZ OKREŚLENIA POZIOMU
Podstawa IV.1
Czas trwania ok. 15min
Liczba punktów maksimum – 30 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 9 pkt / 30%
Zadania Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 2 min.)
Zadanie 1. Rozmowa z odgrywaniem roli (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Opis zdjęcia i odpowiedzi na trzy pytania z nim związane (ok. 3 min.)
Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (ok. 5 min.)
Oceniane umiejętności Sprawność komunikacyjna (3 x 6 pkt = 18 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (4 pkt)
Poprawność językowa (4 pkt)
Wymowa (2 pkt)
Płynność wypowiedzi (2 pkt)
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE PODSTAWOWYM
Podstawa IV.1P
Czas trwania 120 min
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%
minimum zaliczenia – 15 pkt / 30%

Rozumienie ze słuchu - 15 pkt / 30%

Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 20 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji

Rozumienie tekstów pisanych - 15 pkt / 30%

Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub adaptowane, w sumie ok. 1100 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, rozpoznawanie związków między częściami tekstu

Znajomość środków językowych - 10 pkt / 20%

Teksty Tekst narracyjny, minidialogi, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych

Wypowiedź pisemna - 10 pkt / 20%

Teksty tworzone List prywatny/e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym
Zadania Jedno zadanie, polecenie po polsku z czterema podanymi elementami, które należy przedstawić i rozwinąć w swojej wypowiedzi (80-130 słów)
Oceniane umiejętności Przekazanie treści, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
2. Język obcy jako przedmiot dodatkowy
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE ROZSZERZONYM
Podstawa IV.1r
Czas trwania 150 min (jeden arkusz)
Liczba punktów maksimum – 50 pkt / 100%, bez progu zaliczenia

Rozumienie ze słuchu - 12 pkt / 24%

Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 25 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie, prawda/fałsz
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii

Rozumienie tekstów pisanych - 13 pkt / 26%

Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1500 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte typu wielokrotny wybór, dobieranie
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu

Znajomość środków językowych - 12 pkt / 24%

Teksty Tekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania 2-3 zadania zamknięte i otwarte typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenia fragmentów zdań na język obcy
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych

Wypowiedź pisemna - 13 pkt / 26%

Teksty tworzone List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
Zadania Jedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z dwoma podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (200-250 słów)
Oceniane umiejętności Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
EGZAMIN PISEMNY NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM
Podstawa IV.2
Czas trwania 180 min (jeden arkusz)
Liczba punktów maksimum – 60 pkt / 100%, bez progu zaliczenia

Rozumienie ze słuchu - 15 pkt / 25%

Teksty Dialogi, monologi, ogłoszenia czytane dwukrotnie przez native-speakerów – ok. 30 min.
Zadania 3-4 zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu, znaczeń ukrytych, aluzji, odniesień do kontekstu kulturowego, środków stylistycznych

Rozumienie tekstów pisanych - 15 pkt / 25%

Teksty Teksty literackie, informacyjne, o różnej długości, autentyczne lub minimalnie adaptowane, w sumie ok. 1900 słów
Zadania 3-4 zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, uzupełnianie luk, odpowiedzi na pytania
Oceniane umiejętności Określanie głównej myśli, kontekstu, intencji autora, znajdowanie określonych informacji, oddzielanie faktów od opinii, rozpoznawanie związków między częściami tekstu, znaczeń ukrytych, aluzji, odniesień do kontekstu kulturowego, środków stylistycznych

Znajomość środków językowych - 15 pkt / 25%

Teksty Tekst narracyjny, pojedyncze zdania
Zadania 3-4 zadania zamknięte i otwarte, typu wielokrotny wybór, dobieranie, zadania z lukami, parafrazy, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie zdań z podanych elementów leksykalnych
Oceniane umiejętności Znajomość leksyki i struktur gramatycznych

Wypowiedź pisemna - 15 pkt / 25%

Teksty tworzone List formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny
Zadania Jedno zadanie, dwa tematy do wyboru, sformułowane po polsku, z trzema podanymi elementami, które należy omówić w swojej wypowiedzi (300-350 słów)
Oceniane umiejętności Tworzenie wypowiedzi zgodnie z poleceniem, spójność i logika tekstu, znajomość środków językowych, poprawność językowa
EGZAMIN USTNY NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM
Podstawa IV.2
Czas trwania ok. 15min
Liczba punktów maksimum – 30 pkt / 100%, bez progu zaliczenia
Zadania Rozmowa wstępna – odpowiedzi na kilka pytań na różne tematy (ok. 1 min.)
Zadanie 1. Odpowiedzi na trzy pytania dotyczące materiału stymulującego (ok. 4 min.)
Zadanie 2. Prezentacja na podany temat i odpowiedzi na trzy pytania (ok. 10 min.)
Oceniane umiejętności Zgodność z poleceniem (14 pkt)
Zakres środków leks.-gram. (5 pkt)
Poprawność językowa (5 pkt)
Wymowa (3 pkt)
Płynność wypowiedzi (3 pkt)
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.