Egzamin ósmoklasisty w skrócie

 • Egzamin odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019 i obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy.
   
 • Od roku szkolnego 2021/2022 dodatkowo egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
   
 • Uczeń/ słuchacz przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
   
 • Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
   
 • Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
   
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej
   
 • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.

Pobierz kompendium zmian


Obejrzyj szkolenie z ekspertem

Solidna porcja rzetelnych informacji, dotyczących egzaminu ósmoklasisty:

 • możliwości wyboru języka zdawanego na egzaminie, organizacji egzaminu,
 • wymagań egzaminacyjnych,
 • zadań egzaminacyjnych i ich oceniania,
 • uprawnień do bycia egzaminatorem,
 • roli wyniku na egzaminie ósmoklasisty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych…

Więcej szkoleń na temat Egzaminu Ósmolasisty: 
Kliknij tutaj

Poziom egzaminu


 

POZIOM EGZAMINU 8-KLASISTY WG CKE:

POZIOM EGZAMINU MATURALNEGO (POZIOM PODSTAWOWY) WG CKE:

Arkusz egzaminacyjny i zasady ocenianiaArkusz składać się będzie z 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek i podzielonych na 5 części:

NAZWA CZĘŚCI UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

rozumienie ze słuchu

 

20-25%

znajomość funkcji językowych

 

15-20%

rozumienie tekstów pisanych

 

25-30%

znajomość środków językowych

 

15-20%

wypowiedź pisemna

 20%

  Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń będzie miał 90 minut.

  W zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź lub 0 pkt jeśli jego odpowiedź jest niepoprawna lub jest jej brak. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.

  Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej są zbliżone do tych, które obowiązują także na egzaminie maturalnym, tj.

  • treść: od 0 do 4 pkt
  • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
  • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
  • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

  W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w stopniu zadowalającym.

  DO ILU PODPUNKTÓW UCZEŃ SIĘ ODNIÓSŁ?

  ILE PODPUNKTÓW ROZWINĄŁ?

  3

  2

  1

  0

  34321
  2 211
  1  10
  0   0

  Warto wiedzieć

  Informator o egzaminie ósmoklasisty rozpoczyna się od bardzo ważnego komentarza od jego autorów:

  Zadania w Informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

  Z tego powodu przygotowanie do egzaminu powinno bazować na różnorodnych typach ćwiczeń i zadań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwijających poprawną i skuteczną komunikację, która jest fundamentem edukacji językowej.

  Choć zadania otwarte będą stanowiły co najmniej 40% egzaminu, nie oznacza to, że zdominują cały arkusz. Równowaga między ćwiczeniami zamkniętymi i otwartymi to nie tylko cecha arkusza egzaminacyjnego, ale także codziennych przygotowań do testu.

  Dotychczasowe wyniki egzaminów z zadaniami zamkniętymi (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) wskazują, że zaznajomienie uczniów z typami zadań zamkniętych i sposobami ich poprawnego rozwiązania jest bardzo istotne i może wpłynąć na wynik z egzaminu.

  Znaczenie wyniku z egzaminu

  Wynik z egzaminu 8-klasisty będzie składowym, ale nie jedynymelementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

  Inne aspekty brane pod uwagę, to m.in. oceny z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie promocji z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia absolwenta. Kwestie związane z rekrutacją reguluje stosowane Rozporządzenie MEN.

  Podręczniki przygotowujące do egzaminu

  English Class

  To nowa generacja podręczników przygotowanych z myślą o sukcesie na egzaminie ósmoklasisty.

  Dowiedz się więcej

  NOWOŚĆ! Repetytorium dla szkoły podstawowej

  2-częściowe wydanie Repetytorium dla szkoły podstawowej powstało w odpowiedzi na oczekiwania nauczycieli i uczniów, którzy potrzebują kompleksowego, skutecznego i systematycznego przygotowania do egzaminu ósmoklasisty, rozłożonego na 2 lata. Część 1 obejmuje 8 rozdziałów z Repetytorium ósmoklasisty Pearsona, natomiast część 2, dostępna w dotacji od 2021 roku, zawierać będzie powtórkę treści z części pierwszej, kolejnych 6 poziomów naszego bestsellerowego repetytorium oraz lekcje na po egzaminie.

  Nowemu wydaniu będą towarzyszyć zmienione zeszyty ćwiczeń, w pełni skorelowane z podręcznikami i poszerzone o nowe sekcje na środki językowe.

  Dowiedz się więcej

  Repetytorium ósmoklasisty

  Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

  Nowość do egzaminu ósmoklasisty! Zawiera komplet treści testowanych na egzaminie, a także ponad 200 otwartych i zamkniętych zadań egzaminacyjnych. Wygodę pracy zapewnia oprogramowanie do tablic interaktywnych dostępne w książce nauczyciela, a także autentyczne filmy BBC i dodatkowe arkusze egzaminacyjne dostępne dla nauczyciela w ramach zestawu nauczycielskiego.

  Dowiedz się więcej

  Ekspert odpowiada


  ANNA ABRAMCZYK – ekspert Pearson w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator gimnazjalny i maturalny współpracuje z OKE we Wrocławiu. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, rzeczoznawca do spraw podręczników. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

  1. Jaki poziom będzie miał egzamin ósmoklasisty z języka obcego?

  Zgodnie z zapisami Podstawy programowej, uczniowie, którzy w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021 ukończą klasę VIII na podbudowie wymagań edukacyjnych określonych dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I–VI) w podstawie programowej z 2012 r., będą zdawać egzamin na poziomie A2/A2+ (orientacyjnie).

  Niższy poziom wymagań zostanie uwzględniony w egzaminie ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego okresowo (lata 2019–2021).

  Od roku szkolnego 2021/2022 jako docelowy należy przyjąć poziom A2+ (B1 w zakresie rozumienia wypowiedzi), czyli wzrost poziomu trudności egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

  2. Czy zmieni się formuła egzaminu ósmoklasisty z języka obcego w stosunku do egzaminu gimnazjalnego?

  2. Czy zmieni się formuła egzaminu ósmoklasisty z języka obcego w stosunku do egzaminu gimnazjalnego?

  Z dostępnych informacji wynika, iż formuła egzaminu będzie zbliżona do obecnego egzaminu gimnazjalnego, główna różnica będzie widoczna w większej liczbie zadań otwartych (około 40% wyniku sumarycznego). Planowany czas trwania egzaminu: 90 minut. Prace nad formułą egzaminu trwają. CKE przedstawi jego założenia do 31.08.2017 roku.

  Zadaj pytanie ekspertowi

  Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.