Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. 


WAŻNE! Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania 
zachowa nabyte kwalifikacje.

§27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

§28. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia, którym na podstawie dotychczasowych przepisów uznano ukończony kierunek (specjalność) studiów za zbliżony do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki.

 UWAGA! Kwalifikacje nauczycieli języków obcych są określone w paragrafie 12.

Za każdym razem, gdy jest mowa o świadectwie znajomości języka należy brać pod uwagę certyfikaty językowe wymienione w załączniku do Rozporządzenia o kwalifikacjach.

We wszystkich typach szkół (w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadpodstawowych, szkołach ponadgimnazjalnych, technikach, szkołach branżowych) języka obcego nowożytnego może uczyć:

 1. mgr filologii lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego z przygotowaniem pedagogicznym,
 2. mgr dowolnego kierunku po studiach w kraju, którego urzędowym językiem jest dany język z przygotowaniem pedagogicznym,
 3. mgr dowolnego kierunku ze świadectwem znajomości danego języka, w stopniu zaawansowanym lub świadectwem złożenia państwowego egzaminu nauczycielskiego z danego języka obcego stopnia II,
 4. absolwent NKJO w specjalności danego języka.

W przedszkolach i szkołach podstawowych może uczyć osoba, która legitymuje się przygotowaniem pedagogicznym i …

 1. licencjatem na kierunku filologia w specjalności danego języka,
 2. licencjatem w specjalności danego języka lub lingwistyki stosowanej,
 3. licencjatem po dowolnym kierunku i złożonym państwowym egzaminem nauczycielskim z danego języka, stopnia II,
 4. licencjatem po dowolnym kierunku oraz świadectwem znajomości danego języka w stopniu zaawansowanym bądź biegłym,
 5. ukończeniem zakładu kształcenia nauczycieli (specjalność dowolna), oraz świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I i II lub świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu zaawansowanym lub biegłym.

Kwalifikacje ma również osoba legitymująca się świadectwem dojrzałości i świadectwem złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z danego języka obcego stopnia I lub II.

W klasach I –III oraz przedszkolach może nauczać również:

 1. absolwent kierunku pedagogika w zakresie dającym przygotowanie do nauczania w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej z dodatkową specjalnością nauczycielską – język obcy,
 2. licencjat lub magister pedagogiki w zakresie nauczania języka obcego w przedszkolach i klasach I-III szkoły podstawowej,
 3. osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym oraz ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka,
 4. osoba posiadająca kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkoły podstawowej, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, ukończyła studia filologiczne i ma przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego.

 

Kwalifikacje do klas dwujęzycznych i inne przedmioty niż język obcy

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w języku obcym ma osoba, która posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły (§ 3. Rozporządzenia: szkoły ponadpodstawowe i gimnazja, § 4 przedszkola i szkoły podstawowe), a ponadto w zakresie języka:

 1. jest mgr filologii lub lingwistyki stosowanej w zakresie danego języka obcego,
 2. ukończyła studia licencjackie na kierunku filologia w zakresie danego języka lub w specjalności danego języka obcego/ lingwistyki stosowanej,
 3. ukończyła studia wyższe w kraju, w którym językiem urzędowym jest dany język obcy,
 4. ukończyła NKJO w specjalności danego języka obcego,
 5. legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym.

Ekspert odpowiada


ANNA ABRAMCZYK – ekspert Pearson w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator gimnazjalny i maturalny współpracuje z OKE we Wrocławiu. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, rzeczoznawca do spraw podręczników. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

1. Czy w klasach 1-3 dalej może uczyć anglista czy języki przejmują nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej?

Anglista z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym lub absolwent NKJO z licencjatem ma pełne kwalifikacje do nauczania w klasach 1-3 i przedszkolu. 

Zadaj pytanie ekspertowi

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.