NOWOŚĆ do matury 2023!

Zespół najbardziej doświadczonych autorów, odpowiadających za największe bestsellery Pearsona, takie jak Focus, High Note czy Success, połączył siły z gronem ekspertów maturalnych, tworząc elastyczną, innowacyjną i godną zaufania serię repetytoriów do matury 2023.

Nowe repetytoria elastycznie dopasowują się do czasu, jaki pozostał na przygotowanie do egzaminu.

Dla grup rozpoczynających przygotowania do egzaminu w klasie przedmaturalnej

Wydanie dwutomowe

(w sprzedaży: tom 1 - styczeń 2022, tom 2 - sierpień 2022)

Więcej o tym wydaniu


 

Dla grup z przewagą uczniów przygotowujących się do matury podstawowej

Wydanie jednotomowe

(w sprzedaży: sierpień 2022)
 

Więcej o tym wydaniu


Dla grup z przewagą uczniów przygotowujących się do matury rozszerzonej

Wydanie jednotomowe

(w sprzedaży: sierpień 2022)
 

Więcej o tym wydaniu


 


Już dziś zacznij przygotowania do matury 2023!

Pobierz scenariusz lekcji omawiającej format nowego egzaminu i przeprowadź ją ze swoimi uczniami.

Zaloguj się, aby pobrać materiały

Materiały przygotowujące do matury 2023

100% realizacja podstawy programowej

Podręczniki Pearson realizują cały materiał, który jest testowany na egzaminie. 100% słownictwa, zagadnień gramatycznych i umiejętności jest wprowadzony z wykorzystaniem typów zadań egzaminacyjnych wskazanych w Informatorze.

 

100% typów zadań egzaminacyjnych z Informatora

Kursy Pearson ćwiczą wszystkie typy zadań egzaminacyjnych określone w Informatorze o egzaminie maturalnym.

ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Nacisk na nowe typy zadań egzaminacyjnych

Kursom Pearson towarzyszą:

 • Bank mediacji językowych – to dodatkowe zamknięte i otwarte zadania egzaminacyjne na mediację językową do każdego poziomu
   
 • Sety leksykalne – to dodatkowy bank zadań egzaminacyjnych na tzw. sety leksykalne, dostępny do każdego poziomu i bazujący na słownictwie z poszczególnych rozdziałów Focus Second Edition i High Note. W sumie to 400 (Focus 2e) lub 500 (High Note) dodatkowych itemów egzaminacyjnych utrwalających kluczowe słowa.

Limity słów w wypowiedzi pisemnej zgodne z wytycznymi z Informatora

Wersje interaktywne podręczników Focus Second Edition i High Note, dostępne w eDesku, zawierają limity słów w wypowiedzi pisemnej zgodne z tymi wskazanymi w Informatorze.

Podstawa prawna

Egzamin w formule 2023 odnosi się do podstawy programowej, która została wdrożona do szkół ponadpodstawowych we wrześniu 2019, poczynając od klasy pierwszej. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, opublikowane na stronie MEiN w lutym 2022, zawężają zakres treści wskazanych w podstawie programowej i stanowią bazę do przeprowadzenia egzaminu w latach 2023-2024 dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. 

Więcej o podstawie programowej

Wymagania egzaminacyjne na stronie MEiN

 

Informator o egzaminie maturalnym od 2023 r. został opublikowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482)

Zobacz szkolenie O maturze 2023  Zobacz pełną treść rozporządzenia  Zobacz informator na stronie CKE

Podręczniki wprowadzone wtedy w klasach pierwszych, zgodne z nową podstawą programową, gwarantują realizację wszystkich treści wymaganych na maturze od 2023 r. i przygotowanie do egzaminu zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

Poziom egzaminu a ESOKJ

Podstawa programowa nawiązuje do Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), ale nie jest z nią powiązana formalnie. Jest to jednak istotna wskazówka co do poziomu trudności egzaminu. Zgodnie z nią, od ucznia oczekuje się znajomości języka na poziomie: 

 

MATURA od 2023 

 • III.1.P – B1+/B2 

 • III.1.R – B2+/C1 

 • III.1.DJ – C1+/C2

MATURA od 2015 

 • IV.1.P – B1 

 • IV.1.R – B2 

 • IV.2 – C1 

Opis egzaminu

Zagadnienia gramatyczne

Szczegółowy wykaz zagadnień gramatycznych, których znajomość jest wymagana na poziomie podstawowym i rozszerzonym, znajduje się na stronie 33 Informatora o egzaminie maturalnym od 2023 r.

W przypadku języka angielskiego, wykaz ten niemal w 100% pokrywa się z tym, który obowiązywał dotychczas. Wyjątkiem jest III okres warunkowy, który może pojawić się w zadaniach na maturze na poziomie podstawowym.

Zobacz wykaz zagadnień gramatycznych w Informatorze

Matura 2015 a matura 2023

Zasadnicza różnica jest jakościowa i dotyczy poziomu znajomości języka względem skali ESOKJ. Ma to przełożenie np. na:

 • sumaryczną długość tekstów pisanych,
 • długość wypowiedzi pisemnej,

Zmiany na poziomie arkusza:

 • w każdej część arkusza znajdzie się zadanie otwarte,
 • przesunięcia procentowego udziału poszczególnych części w sumarycznym wyniku egzaminu ➔ udział każdej z części jest bardziej wyrównany,
 • lekko zmodyfikowana punktacja i ocenianie,
 • jeśli uczeń wybierze język obcy jako dodatkowy, to musi go zdać na poziomie co najmniej 30%,
 • absolwent oddziału dwujęzycznego zdaje obowiązkowo egzamin na poziomie dwujęzycznym.

 

Egzamin ustny

Od 2023 r. ustny egzamin maturalny będzie trwał ok. 15min i rozpocznie się rozmową wstępną, po której uczeń będzie miał do wykonania trzy zadania.

TEMATYKA: określona w podstawie programowej

ZESTAW EGZAMINACYJNY:

 • Rozmowa wstępna
 • Rozmowa z odgrywaniem ról
 • Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania

CHARAKTER EGZAMINU: obowiązkowy lub dodatkowy, bez określania poziomu

Wypowiedź zdającego będzie oceniana w następujących aspektach:

 • sprawność komunikacyjna (0-6 punktów) – oceniana w każdym zadaniu osobno, maksymalnie 18 punktów,
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniany w całej wypowiedzi zdającego,
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • wymowa (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • płynność wypowiedzi (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnych w każdym z powyższych aspektów, a także przykładowe zestawy zadań do egzaminu ustnego znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym.

Egzamin pisemny

CZAS TRWANIA: 120min

CHARAKTER EGZAMINU: obowiązkowy

ARKUSZ OBEJMUJE:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

 

4 części egzaminu pisemnego

Rozumienie ze słuchu

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 25 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 15 itemów w 3-4 wiązkach, w tym jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 25%


 

Rozumienie tekstów pisanych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub adaptowane

DŁUGOŚĆ TEKSTÓW: około 1200-1450 wyrazów

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 20 itemów w 4-5 wiązkach, w tym min. jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 33%


 

Znajomość środków językowych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: teksty oryginalne lub adaptowane

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 25 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte: wielokrotny wybór oparty na zdaniach,
 • otwarte: oparte na tekście lub na zdaniach, np. zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenia, gramatykalizacja, set leksykalny

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 13 itemów w 3-4 wiązkach, w tym minimum jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 22%


 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

LICZBA WYPOWIEDZI: 1

FORMA WYPOWIEDZI: tekst użytkowy (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 1 zadanie (brak wyboru), polecenie w języku polskim, w treści 4 elementy, które zdający powinien rozwinąć

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI: 100-150 wyrazów

KRYTERIA PUNKTACJI:

 • Treść: 0-5 pkt
 • Spójność i logika: 0-2 pkt
 • Zakres środków językowych: 0-3 pkt
 • Poprawność 0-2 pkt

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 20%

Egzamin ustny

Od 2023 r. ustny egzamin maturalny będzie trwał ok. 15min i rozpocznie się rozmową wstępną, po której uczeń będzie miał do wykonania trzy zadania.

TEMATYKA: określona w podstawie programowej

ZESTAW EGZAMINACYJNY:

 • Rozmowa wstępna
 • Rozmowa z odgrywaniem ról
 • Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania

CHARAKTER EGZAMINU: obowiązkowy lub dodatkowy, bez określania poziomu

Wypowiedź zdającego będzie oceniana w następujących aspektach:

 • sprawność komunikacyjna (0-6 punktów) – oceniana w każdym zadaniu osobno, maksymalnie 18 punktów,
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniany w całej wypowiedzi zdającego,
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • wymowa (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • płynność wypowiedzi (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnych w każdym z powyższych aspektów, a także przykładowe zestawy zadań do egzaminu ustnego znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym.

Egzamin pisemny

CZAS TRWANIA: 150min

CHARAKTER EGZAMINU: dodatkowy

ARKUSZ OBEJMUJE:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

4 części egzaminu pisemnego

Rozumienie ze słuchu

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 30 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 15 itemów w 3-4 wiązkach, w tym jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 25%


 

Rozumienie tekstów pisanych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane

DŁUGOŚĆ TEKSTÓW: około 1600-1800 wyrazów

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 18 itemów w 4-5 wiązkach, w tym min. jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 30%


 

Znajomość środków językowych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: teksty oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 30 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte: wielokrotny wybór oparty na zdaniach,
 • otwarte: oparte na tekście lub na zdaniach, np. zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenia, gramatykalizacja, set leksykalny

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 14 itemów w 3-4 wiązkach, w tym minimum jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 23%


 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

LICZBA WYPOWIEDZI: 1

FORMA WYPOWIEDZI: tekst argumentacyjny (list, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 1 zadanie, dwa tematy w języku polskim, zdający wybiera jeden z nich i tworzy tekst, każdy temat zawiera dwa elementy, które zdający powinien omówić w wypowiedzi

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI: 200-250 wyrazów

KRYTERIA PUNKTACJI:

 • Zgodność z poleceniem: 0-5 pkt
 • Spójność i logika: 0-2 pkt
 • Zakres środków językowych: 0-3 pkt
 • Poprawność 0-3 pkt

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 22%

Poziom egzaminu a ESOKJ

Podstawa programowa nawiązuje do Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), ale nie jest z nią powiązana formalnie. Jest to jednak istotna wskazówka co do poziomu trudności egzaminu. Zgodnie z nią, od ucznia oczekuje się znajomości języka na poziomie:

 

MATURA formuła 2023 

 • III.1.P – B1+/B2 

 • III.1.R – B2+/C1 

 • III.1.DJ – C1+/C2 

MATURA egz. uproszczony 

 • III.1.P – B1/B1+ 

 • III.1.R – B2/B2+ 

 • III.2 – B2+/C1

 

Na czym polegają zmiany? 

 • Na obniżeniu poziomu CEFR, na którym będzie przeprowadzony egzamin w porównaniu do pierwotnie planowanej formuły, co przekłada się na obniżenie wymagań związanych z bogactwem środków językowych. 

 • Na wykreśleniu wybranych aspektów leksykalnych z poziomu podstawowego i/lub rozszerzonego. 

 • Na wykreśleniu wybranych zagadnień gramatycznych z poziomu podstawowego i rozszerzonego.

 • Na zmianie limitu słów w wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym. Nowy limit słów w wypowiedzi pisemnej na poziomie podstawowym to 80-130, czyli jest taki sam, jak był dotychczas.

 • Na wykreśleniu z wymagań dla poziomu podstawowego umiejętności rozróżniania i posługiwania się formalnym i nieformalnym stylem wypowiedzi. 

 • Na dopuszczeniu możliwości wykorzystania zadań "Prawda/Fałsz" w części "Rozumienie ze słuchu". Zgodnie z aneksem możliwa (ale nie obligatoryjna) jest także sytuacja, w której w tej części egzaminu pojawią się jedynie zadania zamknięte.

Zobacz wymagania egzaminacyjne    Zobacz aneks do informatora CKE    ZOBACZ PRZYKŁADOWY ARKUSZ MATURALNY

 

 

 

Wykaz zmian na liście zagadnień tematycznych 

xxx – zagadnienie obowiązuje na poziomie podstawowym i rozszerzonym 

yyy – zagadnienie obowiązuje tylko na poziomie rozszerzonym 

zzz – zagadnienie wykreślone z egzaminu 

 

 1. człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania, społeczny i osobisty system wartości, autorytety, poczucie tożsamości);  

 2. miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, przeprowadzka, architektura);  

 3. edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się – w tym uczenie się przez całe życie, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, system oświaty);  

 4. praca (np. zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, praca dorywcza, kariera zawodowa, rynek pracy, warunki pracy i zatrudnienia, mobilność zawodowa);  

 5. życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);  

 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe – w tym diety, zaburzenia odżywiania, lokale gastronomiczne);  

 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, finanse, środki płatnicze, promocja i reklama, korzystanie z usług – w tym usług bankowych i ubezpieczeniowych, reklamacja, prawa konsumenta);  

 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, awarie i wypadki w podróży, ruch uliczny, bezpieczeństwo w podróży);  

 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, ochrona praw autorskich, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);  

 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu, pozytywne i negatywne skutki uprawiania sportu, problemy współczesnego sportu);  

 11. zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby – w tym choroby cywilizacyjne, ich objawy i leczenie, niepełnosprawność, uzależnienia, pierwsza pomoc w nagłych wypadkach);  

 12. nauka i technika (np. ludzie nauki, odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz szanse i zagrożenia z tym związane, korzyści i zagrożenia wynikające z postępu naukowo-technicznego);  

 13. świat przyrody (np. pogoda, pory roku, klimat, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna);  

 14. państwo i społeczeństwo (np. wydarzenia i zjawiska społeczne, struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, polityka, gospodarka, podstawowe zagadnienia związane z polityką i gospodarką, problemy współczesnego świata, prawa człowieka, religie, ideologie).  

 

POZIOM PODSTAWOWY
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps.
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have.
3. Czasowniki modalne i półmodalne:

• can, np. I can draw very well. You can go without me if you want. Can you help me with the luggage, please? I can’t hear you.

• could, np. I could read when I was six. I’m sorry but I couldn’t help you yesterday. Could you sing this song for us, please?

• may, np. May I sit here? My mother may still be at work. You may stay longer if you want.

• might, np. They might be a little late. Don’t touch it! You might break it.

• must; have to, np. It must be cold outside. I must do this exercise for tomorrow. You mustn’t smoke in here. We have to make the beds every morning. You didn’t have to help them.

• will, np. I will study harder this year. Will you do something for me, please? I promise I won’t do that again.

• shall, np. Shall we go to the seaside this weekend? Shall I help you? What shall we do?

• would, np. It would be a good idea. Would you like some tea? I wouldn’t like to be in his place.

• should; ought to, np. We should finish the project this week. I ought to be home by 10 p.m. You shouldn’t play with matches need; need to, np. You needn’t worry
about it. You don’t need to go there.

• used to, np. We used to go to the seaside every weekend when I was a child.
4. Konstrukcje czasownikowe:

• going to, np. It’s going to rain. What are you going to do about it?

• be able to, np. Will you be able to do it tomorrow?

• would like to, np. What would you like to order?
5. Czasowniki regularne i nieregularne,np. listen-listened-listened; go-wentgone.
6. Imiesłów czynny i bierny, np. writing, written.
7. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. What are you looking for? Turn the radio down, please. My friend came up with a great idea.
8. Czasy gramatyczne:

• Present Simple, np. I am from Sweden. The shop is closed on Sundays. I do the shopping here every morning. Their plane lands at 7 p.m. The sun sets in the west. I have a new car. I will call you when the meeting starts.

• Present Continuous, np. I’m writing an important email. We’re staying in the Rocamar Hotel. I’m getting tired. My parents are leaving on holiday
tomorrow. I’m having lunch at the moment. While you’re getting ready, I’ll look for an umbrella.

• Present Perfect, np. We have just had dinner. I have been here since Monday. It’s the first time I have tried a passion fruit. The show has already finished.

• Present Perfect Continuous, np. We have been waiting here for ages! How long have you been living in this area? Have you been crying?

• Past Simple, np. We were a little worried about you. I bought this car yesterday. When she was younger, she was really shy. We went for a walk
and then we had dinner in a restaurant.

• Past Continuous, np. Yesterday at 5 p.m. I was swimming in the ocean. When we arrived, most of the guests were dancing. I wasn’t expecting you today! I was wondering if you could help me with this suitcase.

• Past Perfect, np. The train had left before we reached the station. I felt I had been there before.

• Future Simple, np. We will go on a trip next weekend. I hope it won’t rain tomorrow. I will take the big blue suitcase. When will I see you again? Will you help me? We will get up when we want.
RZECZOWNIK
1. Nazwy rzeczy policzalnych, np. a car, an answer i niepoliczalnych, np. money, flour.
2. Liczba mnoga rzeczowników, np. a skirt – skirts, a child – children, a wife – wives, a baby – babies, a box – boxes, a sheep – sheep, a foot – feet.
3. Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej, np. news, advice lub mnogiej, np. trousers, glasses.
4. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. the daughter’s wedding, the size of the room.
5. Rodzaj, np. an actor – an actress; a nephew – a niece.
6. Rzeczowniki złożone, np. toothpaste, a mother-in-law, a dance school.
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony, np. a house / an umbrella, a yellow box, a bar of chocolate; I have a small garden.
2. Przedimek określony, np. the house of my dreams, the United States, the Himalayas, the table on the right, the most beautiful girl, play the guitar; I have
a small garden. In the garden there are different flowers.
3. Przedimek zerowy, np. lunch, furniture, Mount Everest; Dogs and cats are our favourite pets.
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. tall – taller – the tallest, elegant – more elegant – the most elegant, good – better – the best, little – less – the least.
2. Użycie przymiotników z so i such np. She’s so beautiful. They are such nice people.
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, your.
4. Przymiotniki po czasownikach postrzegania, np. It smells great.
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. early – earlier – the earliest, much – more – the most.
2. Użycie przysłówków:

• o dwóch znaczeniowo różnych formach, np. He works too hard. He hardly sleeps. We arrived too late. She has put on weight lately.

• too, np. You’re driving too fast.

• enough, np. He’s not old enough to go abroad alone.
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. You are always hungry! She never does the shopping on Sunday. I have never seen the Himalayas. Do it very carefully. My father works very hard.
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, you.
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours.
3. Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourself, themselves.
4. Zaimki wskazujące, np. this, these.
5. Zaimki pytające, np. what, how, why.
6. Zaimek względne, np. who, which, that.
7. Zaimki wzajemne, np. each other, one another.
8. Zaimki nieokreślone, np.

• some, any, no, every i złożenia z nimi
• none, either, neither
• many, much, few, a few, little, a little
• another, other, others, the other, the others
• every, each
• enough
• both, all
9. Zaimki bezosobowe: you, one.
LICZEBNIK
Liczebniki główne i porządkowe.
PRZYIMEK
1. Przyimki z określeniami miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu, np. in London, at 7 p.m., on Sunday, in July, on Saturday evening, by bus, with a pen, look forward to hearing from sb.
2. Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. interest in, famous for, think of.
SPÓJNIKI
Spójniki, np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite.
SKŁADNIA
1. Zdania oznajmujące:
  
   − twierdzące, np. I’m seventeen years old. There’s too little time. I have been here before. I’m going to learn Japanese.
   − przeczące, np. I don’t know the answer to this question. I haven’t seen you for ages. There is no food in the fridge. I can’t do anything about it.
2. Zdania pytające, np. How old are you? Where are you going? Who is this cake for? How long does it take to get to the airport? When did the match start?
Do you have to do any housework today? What is your room like? What happened? Who invited you to the party?
3. Zdania rozkazujące, np. Put the kettle on. Don’t tell me what to do. Let’s go there together.
4. Zdania wykrzyknikowe, np. How nice of you! What wonderful scenery!
5. Zdania z podmiotem it, np. It’s half past two. It’s getting cloudy. It’s really great here.
6. Zdania z podmiotem there, np. There are too many people in this room. There weren’t any clouds in the sky when we left. There will be over a thousand people at the concert.
7. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. My boyfriend brought me wonderful flowers.
8. Strona bierna, np. It is made of wood. The building was destroyed by the storm. The parcel has just been delivered. The meal will be served in a moment.
It must be finished today.
9. Pytania typu question tags, np. He’s English, isn’t he? Give me the book, will you? i dopowiedzenia, np. So do I. Nor/Neither do I.
10. Pytania pośrednie, np. Can you tell me what time it is? Could you tell me where I should turn? I don’t know where everybody is.
11. Mowa zależna, np. My mum said she was tired. The teacher told me to answer the question. The neighbour asked me not to play music too loudly. A doctor wanted to know what was wrong. I wanted to know when the bus would come. I asked mum how many cakes she had bought for the party. The security guard accused me of shoplifting.
12. Zdania współrzędnie złożone, np. I called my friend and asked him to help me. He came to the meeting but refused to accept our offer.
13. Zdania podrzędnie złożone: podmiotowe, np. What I know about it is confidential.

• orzecznikowe, np. The problem is that we need help.

• dopełnieniowe, np. He promised that he would come soon. He’d like everyone to enjoy the party.

• przydawkowe np. The train that we wanted to take was delayed. My aunt, who has been helping our family for years, is a rich duchess.

• okolicznikowe:
   − celu, np. I phoned him (in order) to tell him the news. The Government passed that law so (that) this new type of crime could be punished
   − czasu, np. Say your name when they ask you.
   − miejsca, np. They found themselves where they had never been before.
   − porównawcze, np. Sylvia’s garden is not as/so big as Margaret’s (is). I respect him more than words can say. Jake has as much courage as his older brother (has)
   − przyczyny, np. I lent him the book because he asked me to. As it was quite late, we went straight home.
   − przyzwolenia, np. Although he was big and strong, he didn’t want to fight.
   − skutku, np. I worked till late so I was tired.
   − sposobu, np. Do as I tell you.
   − stopnia, np. He was so engaged in his work that he didn’t hear anyone.
14. Zdania warunkowe (typu 0, I, II), np. If you enter the room, an alarm goes off. If it rains tomorrow, we will stay at home. If he changed his ways, he’d have more friends.
15. Zdania wyrażające życzenie lub preferencje, np.
• wish, np. I wish you were here.
• had better, np. You’d better (not) come tomorrow.
16. Konstrukcje bezokolicznikowe, np. I promise to write every day. It’s difficult for me to decide. I want you to do it. I’m glad to see you. I have many letters to
write. I’d prefer to fly rather than travel by bus. Will you let me go there? Don’t make me laugh.

oraz gerundialne, np. I enjoy swimming and sunbathing. I couldn’t help reading your message. I was excited about getting birthday presents. I prefer skiing to snowboarding. I couldn’t remember writing the letter. I heard him singing. I’m not used to getting up so early.
17. Konstrukcja have something done, np. He had his room painted yesterday.
POZIOM ROZSZERZONY
CZASOWNIK
1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to sleep, sleeps, to have slept.
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do, have.
3. Czasowniki modalne i półmodalne:

• can, np. I can draw very well. You can go without me if you want. Can you help me with the luggage, please? I can’t hear you. Whoever you saw, it can’t have been Ted. could, np. I could read when I was six. I’m sorry but I couldn’t help you yesterday. Could you sing this song for us, please? You could have taken a taxi from the airport may, np. May I sit here? My mother may still be at work. You may stay longer if you want. You may not have heard about this place but it’s amazing.

• might, np. They might be a little late. Don’t touch it! You might break it. At 5 p.m. John might have been taking a driving test.

• must; have to, np. It must be cold outside. I must do this exercise for tomorrow. You mustn’t smoke in here. We have to make the beds every morning. You didn’t have to help them. You must be kidding. He must have done it because there was nobody else there.

• will, np. I will study harder this year. Will you do something for me, please? I promise I won’t do that again.

• shall, np. Shall we go to the seaside this weekend? Shall I help you? What shall we do?

• would, np. It would be a good idea. Would you like some tea? I wouldn’t like to be in his place.

• should; ought to, np. We should finish the project this week. I ought to be home by 10 p.m. You shouldn’t play with matches. You ought to have washed the glasses before serving the drinks.

• need; need to, np. You needn’t worry about it. You don’t need to go there. You needn’t have come. I’m going to deal with it myself.

• used to, np. We used to go to the seaside every weekend when I was a child.
4. Konstrukcje czasownikowe:

• going to, np. It’s going to rain. What are you going to do about it?

• be able to, np. Will you be able to do it tomorrow? I regret not being able to help
them.

• would like to, np. What would you like to order?
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. listen-listened-listened; go-went-gone.
6. Imiesłów czynny i bierny, np. writing, written.
7. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. What are you looking for? Turn the radio down, please. My friend came up with a great idea. It took me an hour to figure out how to do the task. My boss looks down on everybody.
8. Czasy gramatyczne:

• Present Simple, np. I am from Sweden. The shop is closed on Sundays. I do the shopping here every morning. Their plane lands at 7 p.m. The sun sets in the west. I have a new car. I will call you when the meeting starts.

• Present Continuous, np. I’m writing an important email. We’re staying in the Rocamar Hotel. I’m getting tired. My parents are leaving on holiday tomorrow. I’m having lunch at the moment. While you’re getting ready, I’ll look for an umbrella. Why are you always packing at the last moment?

• Present Perfect, np. We have just had dinner. I have been here since Monday. It’s the first time I have tried a passion fruit. The show has already finished. I will
serve dinner as soon as you have set the table

• Present Perfect Continuous, np. We have been waiting here for ages! How long have you been living in this area? Have you been crying? I’ve been attending these classes every Tuesday since May

• Past Simple, np. We were a little worried about you. I bought this car yesterday. When she was younger, she was really shy. We went for a walk and then we had
dinner in a restaurant.

• Past Continuous, np. Yesterday at 5 p.m. I was swimming in the ocean. When we arrived, most of the guests were dancing. I wasn’t expecting you today!
I was wondering if you could help me with this suitcase. Past Perfect, np. The train had left before we reached the station. I felt I had been there before. By 1492 Columbus had made many sea voyages. It was the first time the neighbours had seen my new flat.

• Past Perfect Continuous, np. I couldn’t believe they had been living here for so many years.

• Future Simple, np. We will go on a trip next weekend. I hope it won’t rain tomorrow. I will take the big blue suitcase. When will I see you again? Will you helpme? We will get up when we want.

• Future Continuous, np. I’ll be working at five.

• Future Perfect, np. I hope they will have arrived by the evening. By the time I retire, I hope I will have done many exciting things.
RZECZOWNIK
1. Nazwy rzeczy policzalnych, np. a car, an answer i niepoliczalnych, np. money, flour.
2. Liczba mnoga rzeczowników, np. a skirt – skirts, a child – children, a wife – wives, a baby – babies, a box – boxes, a sheep – sheep, a foot – feet, a passer-by – passersby, an add-on – add-ons.
3. Rzeczowniki występujące tylko w formie pojedynczej, np. news, advice lub mnogiej, np. trousers, glasses.
4. Sposoby wyrażania posiadania i przynależności, np. the daughter’s wedding, the size of the room.
5. Rodzaj, np. an actor – an actress; a nephew – a niece; a cow – a bull.
6. Rzeczowniki złożone, np. toothpaste, a mother-in-law, a dance school.
PRZEDIMEK
1. Przedimek nieokreślony, np. a house / an umbrella, a yellow box, a bar of chocolate; I have a small garden.
2. Przedimek określony, np. the house of my dreams, the United States, the Himalayas, the table on the right, the most beautiful girl, play the guitar; I have a small garden. In the garden there are different flowers.
3. Przedimek zerowy, np. lunch, furniture, Mount Everest; Dogs and cats are our favourite pets.
PRZYMIOTNIK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. tall – taller – the tallest, elegant – more elegant – the most elegant, good – better – the best, little – less – the least.
2. Użycie przymiotników z so i such np. She’s so beautiful. They are such nice people.
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, your.
4. Przymiotniki po czasownikach postrzegania, np. It smells great.
5. Przymiotniki używane w funkcji rzeczownika, np. the rich.
PRZYSŁÓWEK
1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. early – earlier – the earliest, much – more – the most.
2. Użycie przysłówków:

• o dwóch znaczeniowo różnych formach, np. He works too hard. He hardly sleeps. We arrived too late. She has put on weight lately.

• too, np. You’re driving too fast.

• enough, np. He’s not old enough to go abroad alone.
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. You are always hungry! She never does the shopping on Sunday. I have never seen the Himalayas. Do it very carefully.
My father works very hard. Little did he know what was going to happen.
ZAIMEK
1. Zaimki osobowe, np. I, you.
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours.
3. Zaimki zwrotne i emfatyczne, np. yourself, themselves.
4. Zaimki wskazujące, np. this, these.
5. Zaimki pytające, np. what, how, why
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other, one another.
8. Zaimki nieokreślone, np.

• some, any, no, every i złożenia z nimi
• none, either, neither
• many, much, few, a few, little, a little
• another, other, others, the other, the others
• every, each
• enough
• both, all
• either – or, neither – nor
9. Zaimki bezosobowe: you, one.
LICZEBNIK
Liczebniki główne, porządkowe, ułamkowe i dziesiętne.
PRZYIMEK
1. Przyimki z określeniami miejsca, czasu, kierunku, odległości, przyczyny, sposobu, np. in London, at 7 p.m., on Sunday, in July, on Saturday evening, by bus, with a pen, look forward to hearing from sb.
2. Przyimki po rzeczownikach, czasownikach i przymiotnikach, np. interest in, famous for, think of, objection to, compatible with, refer to.
SPÓJNIKI
Spójniki, np. and, or, but, if, unless, that, till, until, when, where, while, after, before, as soon as, because, although, however, so, in spite of, despite, on condition that, yet, so as, even though, whereas, as if, as though, in case.
SKŁADNIA
1. Zdania oznajmujące:
   
   − twierdzące, np. I’m seventeen years old. There’s too little time. I have been here before. I’m going to learn Japanese.
   − przeczące, np. I don’t know the answer to this question. I haven’t seen you for ages. There is no food in the fridge. I can’t do anything about it. Neither/
None of my friends can drive a car.
2. Zdania pytające, np. How old are you? Where are you going? Who is this cake for? How long does it take to get to the airport? When did the match start?
Do you have to do any housework today? What is your room like? What happened? Who invited you to the party? Who made you go there?
3. Zdania rozkazujące, np. Put the kettle on. Don’t tell me what to do. Let’s go there together.
4. Zdania wykrzyknikowe, np. How nice of you! What wonderful scenery!
5. Zdania z podmiotem it, np. It’s half past two. It’s getting cloudy. It’s really great here, It’s worth having a look inside the building. It’s no use trying to convince him.
6. Zdania z podmiotem there, np. There are too many people in this room. There weren’t any clouds in the sky when we left. There will be over a thousand people at the concert.
7. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. My boyfriend brought me wonderful flowers.
8. Strona bierna, np. It is made of wood. The building was destroyed by the storm. The parcel has just been delivered. The meal will be served in a moment. It must be finished today. His every step is being watched. He is/was believed to have robbed a bank. I was made to give a speech. The curtains must have been made of special fabric. She likes being admired. The meeting had to be cancelled.
9. Pytania typu question tags, np. He’s English, isn’t he? Give me the book, will you? i dopowiedzenia, np. So do I. Nor/Neither do I.
10. Pytania pośrednie, np. Can you tell me what time it is? Could you tell me where I should turn? I don’t know where everybody is.
11. Mowa zależna, np. My mum said she was tired. The teacher told me to answer the question. The neighbour asked me not to play music too loudly. A doctor wanted to know what was wrong. I wanted to know when the bus would come. I asked mum how many cakes she had bought for the party. The security guard accused me of shoplifting. The policeman denied having heard about the burglary. The man objected to having the meeting interrupted.
12. Zdania współrzędnie złożone, np. I called my friend and asked him to help me. He came to the meeting but refused to accept our offer.
13. Zdania podrzędnie złożone:

• podmiotowe, np. What I know about it is confidential.

• orzecznikowe, np. The problem is that we need help.

• dopełnieniowe, np. He promised that he would come soon. He’d like everyone to enjoy the party. All I did was (to) send him an apology.

• przydawkowe, np. The train that we wanted to take was delayed. My aunt, who has been helping our family for years, is a rich duchess.

• okolicznikowe:
   − celu, np. I phoned him (in order) to tell him the news. The Government passed that law so (that) this new type of crime could be punished. I did it so
as to save him time.
   − czasu, np. Say your name when they ask you.
   − miejsca, np. They found themselves where they had never been before.
   − porównawcze, np. Sylvia’s garden is not as/so big as Margaret’s (is). I respect him more than words can say. Jake has as much courage as his older brother (has). The older I get, the happier I am.
   − przyczyny, np. I lent him the book because he asked me to. As it was quite late, we went straight home.
   − przyzwolenia, np. Although he was big and strong, he didn’t want to fight.
   − skutku, np. I worked till late so I was tired.
   − sposobu, np. Do as I tell you.
   − stopnia, np. He was so engaged in his work that he didn’t hear anyone.
14. Zdania warunkowe (typu 0, I, II, III), np. If you enter the room, an alarm goes off. If it rains tomorrow, we will stay at home. If he changed his ways, he’d have more friends. If I had known about your victory, I would have called to congratulate you.
15. Zdania wyrażające życzenie, preferencje lub przypuszczenie, np.

• wish, np. I wish you were here. I wish they would cancel the meeting. I wish we had left earlier.

• had better, np. You’d better (not) come tomorrow.

• it’s time, np. It’s (high) time he found a job.

• would rather, np. I would rather (not) go there. They would rather you didn’t smoke here.

• if only, np. If only we could drive faster! If only I had listened to you.

• as if / as though, np. She felt as if / as though all of her worries had gone.
16. Konstrukcje bezokolicznikowe, np. I promise to write every day. It’s difficult for me to decide. I want you to do it. I’m glad to see you. I have many letters to write. I’d prefer to fly rather than travel by bus. Will you let me go there? Don’t make me laugh. When am I supposed to return the books? It was surprising to hear his name mentioned. They were about to leave when I arrived. I saw him do a trick.

oraz gerundialne, np. I enjoy swimming and sunbathing. I couldn’t help reading your message. I was excited about getting birthday presents. I prefer skiing to snowboarding. I couldn’t remember writing the letter. I heard him singing. I’m not used to getting up so early. There’s no hope of their winning the match.
17. Konstrukcje: have/get something done, have sb do sth, get sb to do sth., np. He had his room painted yesterday. I must get it done tomorrow. I will have Mike cook dinner next time we meet.

Wykaz form pisemnych obowiązujących w ostatniej części egzaminu pisemnego  

Poziom podstawowy 

 • wiadomość 

 • e-mail 

 • wpis na blogu 

Poziom rozszerzony i dwujęzyczny 

 • list formalny 

 • artykuł 

 • rozprawka 

W repetytoriach Pearson znajdziesz szczegółowy kurs tworzenia tych form wypowiedzi, w tym: 

 • opis każdej z form wypowiedzi, 

 • przydatne zwroty, 

 • zadania maturalne do sprawdzenia się.

Kup online

 

FAQ 

Czy w latach 2023-2024 odbędzie się egzamin ustny? 

Tak, opublikowane wymagania egzaminacyjne oraz opis zmian wskazany przez MEiN nie zawierają informacji o tym, jakoby egzamin ustny miał się nie odbyć. 

Jakie typy zadań maturalnych określonych w informatorze na stronie CKE nie pojawią się na egzaminie w latach 2023-2024? 

Nie ma informacji o odejściu od jakichkolwiek typów zadań egzaminacyjnych wskazanych w informatorze. Aneks dopuszcza zastosowanie zadania Prawda/Fałsz w części"Rozumienie ze słuchu". Wykorzystanie lub nie określonych typów zadań w finalnych arkuszach zależy wyłącznie od decyzji autorów arkuszy egzaminacyjnych. 

Czy nadal uczniowie muszą zdać egzamin z przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym z wynikiem min. 30%? 

Nie, informacja o odejściu od tego wymogu została podana na stronie MEN w kwietniu 2021 r.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.