Katalog produktów

Diagnoza szkolna

Rozwiązania cyfrowe

Diagnoza szkolna

Nasza diagnoza to wygodne i miarodajne narzędzie do oceniania wiedzy i postępów ucznia na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Stanowi odpowiedź na obowiązek „przeprowadzania na bieżąco nieformalnej oraz formalnej diagnozy oraz systematycznego przekazywania uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) – w sposób zrozumiały i czytelny dla odbiorcy – informacji zwrotnej na temat poziomu osiągnięć/postępów ucznia w zakresie poszczególnych umiejętności językowych*”.

Diagnoza szkolna oferuje narzędzia do analizy osiągnięć uczniów i porównania wyników indywidualnych z wynikami klasy lub grupy (ze względu na to, że narzędzie jest offline, nie oferuje porównania z wynikami populacji).

*na bazie Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 oraz 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Testy

Diagnoza powinna być obiektywna, rzetelna i przyjazna uczniom. Testy diagnostyczne bazują na materiale z podręczników Infos, Infos aktuell, Perfekt oraz Repetytorium maturalne i zostały opracowane w formacie próbnych egzaminów końcowych.

W diagnozie dostępne są testy „Po klasie” oraz testy „Dobry Start” na początek III i IV etapu edukacyjnego (III – szkoły ponadpodstawowe, IV – szkoły ponadgimnazjalne) wraz z analizatorami.

Analizatory

W ramach diagnozy do każdego testu dołączony jest intuicyjny w obsłudze analizator*, służący do wprowadzania odpowiedzi poszczególnych uczniów. Nauczyciel dzięki automatycznie generowanym wskaźnikom i wykresom może odczytać wyniki zarówno całej badanej grupy, jak również wybranego ucznia w zakresie diagnozowanych sprawności językowych, takich jak słuchanie, czytanie, pisanie. 

Interpretacja wyników oparta jest o sześciostopniową skalę osiągnięć ucznia oraz pięciostopniową skalę łatwości zadań rekomendowaną przez ekspertów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wg profesora B. Niemierki). W oparciu o powyższą skalę nauczyciel może w łatwy sposób określić poziom trudności (lub łatwości) poszczególnych zadań w odniesieniu do całej grupy lub pojedynczego ucznia.

Przejrzysta prezentacja wyników uzyskanych przez ucznia to nie tylko doskonałe narzędzie diagnostyczne, ale również nieoceniona pomoc w komunikacji z rodzicami. To także cenna wskazówka pomagająca lepiej zaplanować przygotowania do egzaminu końcowego, który jest formalnym potwierdzeniem opanowania materiału określonego w podstawie programowej.

SZKOŁY ŚREDNIE - INSTRUKCJA I DATY 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 7-8 - INSTRUKCJA I DATY

ANALIZATOR - PRZYKŁADOWE RAPORTY

* Analizatory dostepne są w postaci dokumentu Excel. Dla uczniów, studentów i nauczycieli Microsoft udostępnia bezpłatnie pakiet Office 365 Education.

Użytkownicy starszych wersji Excela otworzą analizator w przeglądarce po zalogowaniu się do chmury onedrive.live.com. Korzystanie z chmury jest bezpłatne po rejestracji i wyborze OneDrive Basic 5 GB (w sposób podobny do konta bezpłatnej poczty). 

NOWOŚĆ - diagnoza szkolna
z Test Generatorem!
 

Test Generator oferuje możliwość przeprowadzenia testów diagnostycznych w wersji interaktywnej zdalnie lub na komputerach szkolnych. Wbudowany w Test Generator analizator umożliwia automatyczne porównanie odpowiedzi poszczególnych uczniów oraz wygenerowanie raportów w zakresie diagnozowanych sprawności językowych, takich jak słuchanie, czytanie, pisanie.

Dowiedz się więcej

Korzyści z przeprowadzania diagnozy

Dla szkoły

  • analiza osiągnięć uczniów na każdym etapie kształcenia i obiektywne porównanie na tle klasy
  • monitorowanie stopnia przygotowania uczniów do egzaminów
  • lepsze rezultaty uzyskiwane przez uczniów na egzaminach końcowych

Dla ucznia

  • zapoznanie z formatem egzaminów końcowych dzięki testom próbnym
  • rosnąca świadomość stopnia przygotowania do egzaminów końcowych
  • motywacyjne działanie raportów pozwalających śledzić postępy ucznia

 Dla rodzica

  • systematyczna informacja na temat postępów ucznia na tle klasy
  • wskazanie obszarów, w których uczeń powinien wykonać dodatkowe ćwiczenia
  • możliwość świadomego zaangażowania w proces nauczania
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.