Egzamin gimnazjalny
z języka angielskiego
w pigułce

Obejrzyj film

Forma egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego

Egzamin z języka obcego nowożytnego podzielony jest na dwa poziomy: podstawowy (dla uczniów realizujących podstawę III.0) oraz rozszerzony (dla uczniów realizujących podstawę III.1), a organizowany jest w kwietniu, w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego - obie części zdawane są tego samego dnia. Na każdym z poziomów uczniowie mają 60 minut na rozwiązanie zadań.

Gimnazjalista dokonuje wyboru jednego z siedmiu języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego (od roku szkolnego 2013/2014) lub włoskiego. Może wybrać tylko ten język, którego uczył się w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego. W celu przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego należy złożyć pisemną deklarację wyboru języka obcego. Deklarację składa się dyrektorowi gimnazjum nie później niż 20 września roku szkolnego, w którym gimnazjalista przystępuje do egzaminu. W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012
POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

Czas trwania

60 minut

60 minut

Poziom (CEF) i zakres

A2, na bazie wersji III.0 nowej podstawy programowej

A2 +/B1, na bazie wersji III.1 nowej podstawy programowej

Testowane obszary

Rozumienie ze słuchu 30%

Rozumienie ze słuchu 25%

Rozumienie tekstów pisanych 30%

Rozumienie tekstów pisanych 25%

Znajomość funkcji językowych 25%

Znajomość środków językowych 25%

Znajomość środków językowych 15%

Wypowiedź pisemna 25%

Liczba zadań

12 zadań zamkniętych

10 zadań  (w tym zadania otwarte)

 

Kryteria oceniania i wynik egzaminu

Szczegółowe kryteria oceny są podane w  Informatorze o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012opracowanym przez CKE. Zadania zamknięte i zadania otwarte na zastosowanie struktur leksykalno-gramatycznych są oceniane po 1 punkcie za prawidłową odpowiedź ( UWAGA! Nie ma punktów połówkowych! ).

Wypowiedź pisemna jest oceniana według czterech kryteriów:

a) treść (0-4p.) – bierze się pod uwagę do ilu z trzech elementów polecenia uczeń się odniósł, a ile z nich rozwinął w swojej wypowiedzi
b) spójność i logika wypowiedzi (0-2p.)
c) zakres użytych środków językowych (0-2p.)
d) poprawność (0-2p.)

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej

Szczegółowy opis poszczególnych części egzaminu gimnazjalnego 2012

Rozumienie ze słuchu

Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.

 POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM ROZSZERZONY

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

określone w podstawie programowej
III.0: 1.1. – 1.14.; 2.1. – 2.5.

określone w podstawie programowej
III.1: 1.1. – 1.15; 2.1. – 2.6.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

teksty autentyczne i adaptowane; czytane przez rodzimych użytkowników języka

CZAS TRWANIA

ok. 10 minutok. 12 minut

całe nagranie z dwukrotnie odczytanymi tekstami, poleceniami i przerwami na wykonanie zadań

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: wybór wielokrotny
(w tym z opcjami odpowiedzi w formie ikonograficznej); prawda/fałsz, dobieranie

zadania zamknięte: wybór wielokrotny,
prawda/fałsz, dobieranie

LICZBA ZADAŃ

3-4

3-4

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

30%

25%

 

 

Rozumienie tekstów pisanych
 POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM ROZSZERZONY

RODZAJE I TEMATYKA TEKSTÓW;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

określone w podstawie programowej
III.0: 1.1. – 1.14.; 3.1. – 3.4.

określone w podstawie programowej
III.1: 1.1. – 1.15.; 3.1. –3.7.

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

teksty autentyczne i adaptowane

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: wybór wielokrotny, prawda/fałsz, dobieranie

LICZBA ZADAŃ

3-43-4

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

30%

25%

Znajomość środków językowych
 POZIOM PODSTAWOWYPOZIOM ROZSZERZONY

TEMATYKA TEKSTÓW;
ZAKRES ŚRODKÓW LEKSYKALNYCH;
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

określone w podstawie programowej
III.0: 1.1. – 1.14.

określone w podstawie programowej
III.1: 1.1. – 1.15.; 8.1.;
8.3.

ZAKRES ŚRODKÓW
GRAMATYCZNYCH

określony szczegółowo w Informatorze

ŹRÓDŁA TEKSTÓW

teksty autentyczne i adaptowane

TYPY ZADAŃ

zadania zamknięte: wybór wielokrotny,
dobieranie

zadania otwarte: uzupełnianie luk
podanymi wyrazami w odpowiedniej
formie, parafraza zdań,
tłumaczenie fragmentów zdań na
język obcy, układanie fragmentów
zdań z podanych elementów
leksykalnych

LICZBA ZADAŃ

2–3

2–3

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

15%

25%

Znajomość funkcji językowych (wyłącznie w zestawie zadań na poziomie podstawowym)

Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących (a) reagowania na wypowiedzi w formie ustnej lub pisemnej oraz (b) świadomości językowej.

Podstawę części zadań sprawdzających wiedzę z zakresu znajomości funkcji językowych stanowią wysłuchane krótkie (jedno-, dwuzdaniowe) wypowiedzi, odtwarzane dwukrotnie z płyty CD, wraz z instrukcjami w języku polskim dotyczącymi rozwiązywania zadań. Pozostała część zadań oparta jest na krótkich tekstach lub materiale ikonograficznym zamieszczonych w zestawie zadań.

POZIOM PODSTAWOWY

TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE

określone w podstawie programowej
III.0: 1.1. – 1.14.; 6.1. – 6.8.; 7.1. – 7.4.; 13

TYP ZADANIA

zadania zamknięte:
wybór wielokrotny, dobieranie

LICZBA ZADAŃ

3–4

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

25%

 

Wypowiedź pisemna (wyłącznie w zestawie zadań na poziomie rozszerzonym)

Zadanie polega na napisaniu krótkiego (50–100 słów) tekstu użytkowego (listu prywatnego, wiadomości, e-maila) z elementami opisu, relacjonowania, zaproszenia, wyrażania i uzasadniania opinii i uczuć itp., zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami podanymi w poleceniu. W każdym poleceniu podane są trzy elementy, które uczeń powinien rozwinąć w wypowiedzi.

 

POZIOM PODSTAWOWY

TEMATYKA TEKSTÓW; WYMAGANIA
SZCZEGÓŁOWE

określone w podstawie programowej
III.1: 1.1. – 1.15.; 5.1. – 5.9.; 7.1.– 7.10.

TYP ZADANIA

zadania otwarte

OCENIANIE

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora
w następujących kryteriach:
• treść
• spójność i logika wypowiedzi
• zakres środków językowych
• poprawność środków językowych.

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

25%

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.