Czego dotyczą zmiany?

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki, egzamin maturalny w 2021 roku odbędzie się wyjątkowo na podstawie zrewidowanych wymagań egzaminacyjnych określonych w Informatorze o egzaminie maturalnym, a nie, jak dotychczas, na bazie wymagań wskazanych w podstawie programowej.

Zobacz podstawę prawną zmian

Na czym polegają zmiany?

 1. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z co najmniej jednego przedmiotu jako warunek zdania matury.
 2. Zniesiono obowiązek przystąpienia do egzaminu ustnego z języka obcego nowożytnego. Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie, dla których jego wynik jest istotny w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię wyższą. W związku z tym, uzyskanie min. 30% punktów na egzaminie ustnym nie jest już warunkiem uzyskania świadectwa dojrzałości. Warunek taki dotyczy jedynie egzaminu pisemnego. Deklarację chęci przystąpienia do egzaminu ustnego należy złożyć do dyrektora szkoły do 8.02.2021r.
 3. Obniżono poziom trudności egzaminu w skali ESOKJ do:
  • A2+ (B1 w zakresie umiejętności receptywnych) dla poziomu podstawowego,
  • B1+ (B2 w zakresie umiejętności receptywnych) dla poziomu rozszerzonego,
  • B2+ (C1 w zakresie umiejętności receptywnych) dla poziomu dwujęzycznego.
 4. Wprowadzono niewielkie korekty wymagań szczegółowych, w tym:
  • umiejętność odróżniania i stosowania stylu formalnego i nieformalnego umieszczono jedynie na poziomie rozszerzonym,
  • ograniczono paletę form pisemnych i ustnych, których rozumienie i tworzenie jest wymagane od zdającego,
  • usunięto materiały audiowizualne jako źródło informacji, których przetwarzania oczekuje się od ucznia,
  • wybrane aspekty tematów leksykalnych umieszczono wyłącznie na poziomie rozszerzonym,
  • wykreślono wybrane umiejętności podlegające ocenie.

IV.1P

Znajomość środków leksykalnych

Poniższe aspekty leksykalne wskazano jako wymagane jedynie na poziomie rozszerzonym:

 • problemy etyczne (Człowiek)
 • wypadki (Podróżowanie i turystyka)
 • rynek pracy (Praca)
 • awarie (Nauka i technika)
 • środki płatnicze (Zakupy i usługi)
 • przestrzeń kosmiczna (Świat przyrody)
 • ubezpieczenia (Zakupy i usługi)
 • polityka społeczna (Państwo i społeczeństwo)
 • banki (Zakupy i usługi)
 • gospodarka (Państwo i społeczeństwo)

Ponadto, dla obu poziomów egzaminu urzędy i struktury państwa wykreślono z aspektów w ramach tematu „Państwo i społeczeństwo”, a system oświaty – w ramach tematu „Szkoła”.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnej

 • Rozróżnianie stylu formalnego i nieformalnego wymagane jest jedynie w podstawowym zakresie.
 • Zniesiono wymaganie dot. ustnego wyjaśniania sposobu obsługi prostych urządzeń.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi pisemnej

 • Paletę form wypowiedzi ograniczono do wiadomości, emaila i listu prywatnego.
 • Zniesiono wymaganie dot. wyjaśniania sposobu obsługi prostych urządzeń.

Wykaz zagadnień gramatycznych usuniętych z wymagań egzaminacyjnych

 1. Rzeczowniki:
  • -chen, -lein (Lämpchen, Tischlein),
  • -ling (Lehrling)
 2. Zaimki (jener, welcher)
 3. Strona bierna z czasownikiem modalnym
 4. Tryb przypuszczający poza haben, sein i modalnymi
 5. Zdania okolicznikowe czasu: nachdem, seitdem
 6. Zdania warunkowe nierzeczywiste
 7. Rekcja czasowników folgen (Dat.)
 8. Przeczenia nirgends, keinesfalls
 9. Zdania porównawcze je … desto
 10. Podwójny spójnik entweder … oder, einerseits … andererseits, weder … noch, zwar … aber

IV.1R

Znajomość środków leksykalnych

Poniższe aspekty leksykalne wskazano jako wymagane jedynie na poziomie rozszerzonym:

 • problemy etyczne (Człowiek)
 • wypadki (Podróżowanie i turystyka)
 • rynek pracy (Praca)
 • awarie (Nauka i technika)
 • środki płatnicze (Zakupy i usługi)
 • przestrzeń kosmiczna (Świat przyrody)
 • ubezpieczenia (Zakupy i usługi)
 • polityka społeczna (Państwo i społeczeństwo)
 • banki (Zakupy i usługi)
 • gospodarka (Państwo i społeczeństwo)

Ponadto, dla obu poziomów egzaminu urzędy i struktury państwa wykreślono z aspektów w ramach tematu „Państwo i społeczeństwo”, a system oświaty – w ramach tematu „Szkoła”.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnej

Wykreślono:

 • umiejętność prowadzenia negocjacji w trudnych sytuacjach dnia codziennego,
 • aktywne uczestnictwo w rozmowie i dyskusji,
 • komentowanie, zgadzanie się lub kwestionowanie zdania innych uczestników dyskusji,
 • spekulowanie na temat przyczy i konsekwencji oraz wysuwanie i rozważanie hipotez.

Umiejętności te oceniane są tylko w zakresie reagowania w formie pisemnej.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi pisemnej

 • Paletę form wypowiedzi ograniczono do listu formalnego, rozprawki i artykułu.
 • Zniesiono wymaganie dot. wyjaśniania sposobu obsługi prostych urządzeń.

Przetwarzanie

Usunięto umiejętność streszczania tekstu, rozwijania notatki, ogłoszenia lub nagłówka prasowego, a także umiejętność zmiany stylu lub formy tekstu.

Wykaz zagadnień gramatycznych usuniętych z wymagań egzaminacyjnych

 1. Rzeczowniki: homonimy (der Weise – die Weise; der Leiter – die Leiter)
 2. Zaimki einer, eine, eins z dopełniaczem (… eins der besten Hotels)
 3. Czasowniki modalne Futur I
 4. Czasowniki modalne w trybie przypuszczającym poza Präteritum i Plusquamperfekt
 5. Strona bierna Futur I
 6. Strona bierna z modalnym Plusquamperfekt i Futur I
 7. Konjunktiv I
 8. Rekcja czasowników gedenken (Gen.)
 9. Zdania przyzwalające obgleich
 10. Zdania nierzeczywiste:
  • porównawcze als, als ob
  • życzeniowe
 11. Konstrukcje imiesłowowe
 12. Przydawka rozwinięta
 13. Mowa zależna

IV.2

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi pisemnej

 1. Z przykładowych form wypowiedzi, których rozumienie jest wymagane na egzaminie wykreślono teksty specjalistyczne i instrukcje obsługi.
 2. Wykreślono umiejętność rozpoznawania cech gatunków literackich, doniesień prasowych, tekstów publicystycznych, popularnonaukowych i użytkowych.
 3. Paletę form tekstu, których tworzenie jest wymagane na egzaminie, ograniczono do listu formalnego i nieformalnego, rozprawki oraz artykułu.

Rozumienie i tworzenie wypowiedzi ustnej

Wykreślono umiejętność objaśniania sposobu obsługi urządzeń oraz procedur postępowania.

Przetwarzanie

 1. Umiejętność streszczania ograniczono jedynie do fragmentu tekstu.
 2. Wykreślono umiejętność rozwijania notatki, ogłoszenia i nagłówka prasowego.
Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.