Ustawy i rozporządzenia

Kluczowe zmiany w ustawodawstwie dotyczącym systemu edukacji wynikają ze zmiany struktury szkół, co jest związane z wygaszaniem gimnazjów i wprowadzeniem szkół nowego typu: 

 • ośmioklasowej szkoły podstawowej,
 • dwustopniowej szkoły branżowej,
 • czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum.

Kwestie dotyczące systemu edukacji uregulowane zostały w trzech ustawach:

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku:

 
 • reguluje mechanizmy i tryb wdrażania zapisów ustawy: Prawo oświatowe,
 • wskazuje na zmiany w:
  a) Ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela,
  b) innych dokumentach,
 • dostosowuje (ujednolica) nomenklaturę.

Zajrzyj do całego dokumentu

Ustawa o systemie oświaty, która zawiera m.in. regulacje dotyczące kwestii:

 
 • oceniania i egzaminów zewnętrznych,
 • pomocy materialnej dla uczniów, 
 • finansowania systemu oświaty.
Zajrzyj do całego dokumentu

Ustawa Prawo oświatowe, która obejmuje regulacje dotyczące poniższych zakresów:

 
 • Przepisy ogólne – Art. 1-30
 • Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki – Art. 31-42
 • Zarządzanie szkołami i placówkami publicznymi – Art. 43-74 
 • Społeczne organy w systemie oświaty –  Art. 75-87
 • Organizacja kształcenia, wychowania i opieki w szkołach i placówkach publicznych – Art. 88-129
 • Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
  publicznych szkół i publicznych placówek – Art. 130-164
 • Kształcenie osób przybywających z zagranicy i doskonalenie nauczycieli za granicą – Art. 165-167
 • Szkoły niepubliczne – Art. 168-182
 • Placówki doskonalenia nauczycieli – Art.18-189
Zajrzyj do całego dokumentu
 

Ustawa Prawo oświatowe przejęła w znacznej części zapisy dotychczasowej Ustawy o systemie oświaty.


Powyższe ustawy, zwłaszcza Prawo Oświatowe, wskazują na kwestie, które zostaną doprecyzowane i uregulowane szczegółowo w Rozporządzeniach MEN mających ukazać się w najbliższym czasie.

Ekspert odpowiada


ANNA ABRAMCZYK – ekspert Pearson w zakresie metodyki nauczania języków obcych i prawa oświatowego. Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem nauczania języka niemieckiego w szkole ponadgimnazjalnej. Doradca metodyczny Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Egzaminator gimnazjalny i maturalny współpracuje z OKE we Wrocławiu. Ekspert MEN do spraw awansu zawodowego, rzeczoznawca do spraw podręczników. Autorka publikacji metodycznych dla nauczycieli języków obcych.

1. Czy od września nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze w szkole publicznej będzie mógł pracować w prywatnej szkole językowej tylko za zgodą dyrektora szkoły publicznej?

Zapis nie dotyczy szkół językowych. Tylko w sytuacji, gdy nauczyciel ma pełny etat w jednej szkole, a chce pracować dodatkowo w innej szkole, potrzebuje zgody dyrektora szkoły macierzystej. Zapis nie dotyczy kursów popołudniowych w szkołach językowych.

Zadaj pytanie ekspertowi

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.