Podstawa prawna

Wymagania egzaminacyjne odnoszą się do podstawy programowej, która została wdrożona do szkół ponadpodstawowych we wrześniu 2019, poczynając od klasy pierwszej.

Podręczniki wprowadzone wtedy w klasach pierwszych, zgodne z nową podstawą programową, gwarantują  realizację wszystkich treści wymaganych na maturze od 2023r.

Informator o egzaminie maturalnym od 2023r. został opublikowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 482)

Poziom egzaminu a ESOKJ

Podstawa programowa nawiązuje do Europejskiej Skali Opisu Kształcenia Językowego, ale nie jest z nią powiązana formalnie. Jest to jednak istotna wskazówka co do poziomu trudności egzaminu. Zgodnie z nią, od ucznia oczekuje się znajomości języka na poziomie:

MATURA od 2023

 • III.1.P – B1+/B2
 • III.1.R – B2+/C1
 • III.1.DJ – C1+/C2

MATURA od 2015

 • IV.1.P – B1
 • IV.1.R – B2
 • IV.2 – C1

Egzamin ustny

Od 2023r. ustny egzamin maturalny będzie trwał około 15 minut i rozpocznie się rozmową wstępną, po której uczeń będzie miał do wykonania trzy zadania.

TEMATYKA: określona w podstawie programowej

ZESTAW EGZAMINACYJNY:

 • Rozmowa wstępna
 • Rozmowa z odgrywaniem ról
 • Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania

CHARAKTER EGZAMINU: obowiązkowy lub dodatkowy, bez określania poziomu

Wypowiedź zdającego będzie oceniana w następujących aspektach:

 • sprawność komunikacyjna (0-6 punktów) – oceniana w każdym zadaniu osobno, maksymalnie 18 punktów,
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniany w całej wypowiedzi zdającego,
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • wymowa (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • płynność wypowiedzi (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnych w każdym z powyższych aspektów, a także przykładowe zestawy zadań do egzaminu ustnego znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym.

Egzamin pisemny

CZAS TRWANIA: 120 minut

CHARAKTER EGZAMINU: obowiązkowy

ARKUSZ OBEJMUJE:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

4 części egzaminu pisemnego

Rozumienie ze słuchu

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 25 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 15 itemów w 3-4 wiązkach, w tym jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 25%


 

Rozumienie tekstów pisanych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub adaptowane

DŁUGOŚĆ TEKSTÓW: około 1200-1450 wyrazów

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 20 itemów w 4-5 wiązkach, w tym min. jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 33%


 

Znajomość środków językowych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: teksty oryginalne lub adaptowane

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 25 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte: wielokrotny wybór oparty na zdaniach,
 • otwarte: oparte na tekście lub na zdaniach, np. zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenia, gramatykalizacja, set leksykalny

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 13 itemów w 3-4 wiązkach, w tym minimum jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 22%


 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

LICZBA WYPOWIEDZI: 1

FORMA WYPOWIEDZI: tekst użytkowy (np. list prywatny, e-mail, wpis na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 1 zadanie (brak wyboru), polecenie w języku polskim, w treści 4 elementy, które zdający powinien rozwinąć

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI: 100-150 wyrazów

KRYTERIA PUNKTACJI:

 • Treść: 0-5 pkt
 • Spójność i logika: 0-2 pkt
 • Zakres środków językowych: 0-3 pkt
 • Poprawność 0-2 pkt

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 20%

Egzamin ustny

Od 2023r. ustny egzamin maturalny będzie trwał około 15 minut i rozpocznie się rozmową wstępną, po której uczeń będzie miał do wykonania trzy zadania.

TEMATYKA: określona w podstawie programowej

ZESTAW EGZAMINACYJNY:

 • Rozmowa wstępna
 • Rozmowa z odgrywaniem ról
 • Opis ilustracji i odpowiedzi na 3 pytania
 • Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania

CHARAKTER EGZAMINU: obowiązkowy lub dodatkowy, bez określania poziomu

Wypowiedź zdającego będzie oceniana w następujących aspektach:

 • sprawność komunikacyjna (0-6 punktów) – oceniana w każdym zadaniu osobno, maksymalnie 18 punktów,
 • zakres środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniany w całej wypowiedzi zdającego,
 • poprawność środków leksykalno-gramatycznych (0-4 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • wymowa (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego,
 • płynność wypowiedzi (0-2 punkty) – oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

Szczegółowe kryteria oceniania wypowiedzi ustnych w każdym z powyższych aspektów, a także przykładowe zestawy zadań do egzaminu ustnego znajdują się w Informatorze o egzaminie maturalnym.

Egzamin pisemny

CZAS TRWANIA: 150 minut

CHARAKTER EGZAMINU: dodatkowy

ARKUSZ OBEJMUJE:

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Znajomość środków językowych
 • Wypowiedź pisemna

4 części egzaminu pisemnego

Rozumienie ze słuchu

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane, czytane przez rodzimych użytkowników języka

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 30 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 15 itemów w 3-4 wiązkach, w tym jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 25%


 

Rozumienie tekstów pisanych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane

DŁUGOŚĆ TEKSTÓW: około 1600-1800 wyrazów

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte, np.: wielokrotny wybór, dobieranie
 • otwarte, np.: zdania/tekst z lukami, odpowiedzi na pytania

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 18 itemów w 4-5 wiązkach, w tym min. jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 30%


 

Znajomość środków językowych

ŹRÓDŁA TEKSTÓW: teksty oryginalne lub w minimalnym stopniu adaptowane

CZAS TRWANIA NAGRANIA: około 30 minut

TYPY ZADAŃ:

 • zamknięte: wielokrotny wybór oparty na zdaniach,
 • otwarte: oparte na tekście lub na zdaniach, np. zadanie z lukami, transformacje, słowotwórstwo, tłumaczenia, gramatykalizacja, set leksykalny

PUNKTACJA: 1 punkt za każdą prawidłową odpowiedź

LICZBA ZADAŃ: 14 itemów w 3-4 wiązkach, w tym minimum jedno zadanie otwarte

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 23%


 

Tworzenie wypowiedzi pisemnej

LICZBA WYPOWIEDZI: 1

FORMA WYPOWIEDZI: tekst argumentacyjny (list, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA: 1 zadanie, dwa tematy w języku polskim, zdający wybiera jeden z nich i tworzy tekst, każdy temat zawiera dwa elementy, które zdający powinien omówić w wypowiedzi

DŁUGOŚĆ WYPOWIEDZI: 200-250 wyrazów

KRYTERIA PUNKTACJI:

 • Zgodność z poleceniem: 0-5 pkt
 • Spójność i logika: 0-2 pkt
 • Zakres środków językowych: 0-3 pkt
 • Poprawność 0-2 pkt

UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM: 22%

Zagadnienia gramatyczne

Szczegółowy wykaz zagadnień gramatycznych, których znajomość jest wymagana na poziomie podstawowym i rozszerzonym, znajduje się na stronie 33 Informatora o egzaminie maturalnym od 2023 r.

Zobacz wykaz zagadnień gramatycznych w Informatorze

Matura 2015 a matura 2023

Zasadnicza różnica jest jakościowa i dotyczy poziomu znajomości języka względem skali ESOKJ. Ma to przełożenie np. na:

 • długość tekstów pisanych,
 • długość wypowiedzi pisemnej,

Zmiany na poziomie arkusza:

 • w każdej część arkusza znajdzie się zadanie otwarte,
 • przesunięcia procentowego udziału poszczególnych części w sumarycznym wyniku egzaminu ➔ udział każdej z części jest bardziej wyrównany,
 • lekko zmodyfikowana punktacja i ocenianie,
 • jeśli uczeń wybierze język obcy jako dodatkowy, to musi go zdać na poziomie co najmniej 30%,
 • absolwent oddziału dwujęzycznego zdaje obowiązkowo egzamin na poziomie dwujęzycznym.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.