Polityka prywatności

Informacja o prywatności 

Zaktualizowano 15.06.2022 

„Pearson Central Europe” sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis internetowy www.pearson.pl („Serwis”). Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza nasz Serwis, wiedział, w jaki sposób może chronić swoją prywatność.  

Dlatego zawarliśmy w tym miejscu informacje na temat tego, w jaki sposób zabezpieczamy dane użytkowników i w jaki sposób wykorzystujemy je w celu doskonalenia naszych produktów i usług z korzyścią dla wszystkich klientów i użytkowników naszego Serwisu. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających nasz Serwis, prosimy  o kontakt pod adresem office@pearson.com.  

Charakter naszej działalności wiąże się z tym, że co pewien czas wymagamy od klientów i użytkowników naszego Serwisu podania pewnych danych osobowych. 

Udostępnione nam dane osobowe, a także dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron – na przykład wyszukiwanych elementów i wybieranych preferencji – pomagają nam w lepszym zrozumieniu naszych klientów zarówno jako grupy, jak i indywidualnie. To z kolei pomaga nam w oferowaniu produktów i usług spełniających potrzeby użytkowników. 

Kto jest administratorem danych? 

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”) administratorem danych osobowych gromadzonych od osób odwiedzających lub korzystających z Serwisu jest Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090224, NIP: 5272241447 oraz REGON: 016004764. Kapitał zakładowy Pearson Central Europe sp. z o.o. wynosi 1 467 500,00 zł („Pearson” lub „my”).  

Jak chronimy dane użytkowników? 

Udostępniając swoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie, użytkownik ma prawo oczekiwać, że dane te będą traktowane z pełną poufnością. 

Prywatność użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie. Czynimy wszelkie starania, aby chronić dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników oraz przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych. 

Powyższe oznacza, że: 

 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za przechowywane informacje o użytkownikach,

 • Nieprzerwanie chronimy prywatność użytkowników, 

 • Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników. 

Niezależnie od tego, czy dane przekazano przez Internet, telefonicznie, czy w wiadomości tekstowej, e-mailu lub piśmie, nigdy nie będziemy z nich korzystać bez zgodnego z prawem powodu. Będziemy korzystać z nich w celach, w których poprosiliśmy o ich podanie oraz które opisaliśmy w niniejszej Polityce prywatności. We wskazanych dokumentach objaśniamy, w jaki sposób zarządzamy i zabezpieczamy dane użytkowników, w tym: 

 • jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników, 

 • w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy te informacje, 

 • w jaki sposób zabezpieczamy przekazane nam informacje, 

 • prawa użytkowników w stosunku do przechowywanych przez nas informacji na ich temat, 

 • procedurę zgłaszania nadużyć. 

W Pearson mamy świadomość tego, że użytkownicy są zainteresowani sposobem wykorzystywania ich danych osobowych. Doceniamy, że użytkownicy ufają w tej kwestii naszej rozwadze i rozsądkowi. 

Niniejsza Polityka prywatności ma za zadanie pomóc użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób my, a także inne podmioty z grupy, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. Chcemy, aby użytkownicy podejmowali świadome decyzje podczas korzystania z naszego Serwisu.  

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Serwisu pod adresem pearson.pl, a także jego subdomen wraz z dostępnymi aplikacjami i serwisami do nauki języków obcych eDesk i ePanel. Nie dotyczy to jednak stron podmiotów trzecich, do których łącza można znaleźć w Serwisie. Zalecamy zapoznanie się z warunkami ochrony prywatności obowiązującymi na odwiedzanych stronach.  

Odnosząc się do Serwisu, mamy na myśli wszystkie podstrony i aplikacje zawierające łącze do niniejszej Polityki prywatności dostępne w ramach Serwisu.  

Jakie informacje Pearson gromadzi na temat użytkowników? 

Zakres przetwarzanych danych osobowych różni się w zależności od funkcjonalności Serwisu z których zdecydują się Państwo skorzystać. 

W odniesieniu do wszystkich osób odwiedzających, Serwis Pearson ma automatycznie dostęp do publicznych adresów IP, z których przeglądają Państwo treści informacyjne Serwisu oraz do danych zawartych w dziennikach logów (zapytania http).  

W razie skorzystania z zawartych w Serwisie wtyczek społecznościowych (Facebook, YouTube) może dojść do przekazywania niektórych Państwa danych do operatorów tych serwisów społecznościowych. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej. 

Ponadto gromadzimy również dane, które zdecydują się Państwo nam przekazać poprzez: 1) formularz kontaktowy, 2) rejestrując się w Serwisie.  

Formularz kontaktowy 

W razie skorzystania z formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt”) Pearson przetwarza Państwa dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, posiadanego statusu (np. rodzic, nauczyciel, doradca Pearson, przedstawiciel księgarni, uczeń/student, inna osoba) oraz innych danych podanych w treści wiadomości.  

Formularz rejestracyjny  

W odniesieniu do osób dokonujących rejestracji w Serwisie lub posiadających konto w Serwisie, Pearson przetwarza następujące dane:  

 • imię i nazwisko, 

 • adres e-mail, 

 • przedział wiekowy ucznia (w przypadku uczniów), 

 • adres (w przypadku nauczycieli), 

 • nazwa szkoły (w przypadku nauczycieli),

 • telefon kontaktowy (w przypadku nauczycieli), 

 • kursy z jakich nauczyciel korzysta (w przypadku nauczycieli, nieobligatoryjne), 

 • adres IP. 

Dodatkowo, dane osobowe, które gromadzimy, mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe (numery telefonu, adresy e-mail i adresy korespondencyjne), zawód wykonywany, informacje o szkoleniach, zainteresowania, dane dotyczące odwiedzanych stron oraz innej aktywności w ramach naszego Serwisu, a także wszelkie inne dane osobowe dotyczące użytkowników i przekazane nam przez nich. 

Niektóre z naszych stron mogą również gromadzić inne przekazywane nam informacje, takie jak informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, w zależności od kontekstu witryny lub usług świadczonych za jej pośrednictwem. Jeśli w witrynie nie zamieszczono innych informacji w chwili przekazywania danych osobowych, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały nam przekazane. 

W jaki sposób Pearson gromadzi dane osobowe użytkowników? 

Dane osobowe użytkowników gromadzimy na dwa sposoby: 

 1. Dane osobowe, które użytkownik decyduje się nam ujawnić. Użytkownik może przekazać nam swoje dane poprzez publikowanie w Serwisie, dokonanie rejestracji w celu korzystania z funkcji Serwisu  wymagających rejestracji lub  kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego (online ) lub zamawianie naszych materiałów. 

 2. Informacje gromadzone przez nas w wyniku interakcji użytkownika z Serwisem (choćby poprzez wejście na pierwszą stronę Serwisu) lub otwarcia przesłanej przez nas wiadomości e-mail lub Web Push. Do gromadzenia takich informacji wykorzystujemy pliki cookie (małe fragmenty kodu komputerowego, które przechowujemy przez pewien czas na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika) oraz inne podobne technologie. 

W przypadku gromadzenia danych osobowych podawanych dobrowolnie, przed ich uzyskaniem poinformujemy użytkownika, czy podanie takich danych jest dobrowolne oraz o konsekwencjach ich niepodania. 

Podczas rejestracji w Serwisie, użytkownik może wyrazić dobrowolne  zgody na przesyłanie informacji handlowych, zgodę na przekazywanie informacji o produktach lub usługach Pearson przy użyciu telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych, a także zgodę na profilowanie. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.  Pearson za Państwa wyraźną zgodą dokonuje profilowania w celu dostarczania Państwu spersonalizowanych reklam lub treści w oparciu o profil użytkownika lub inne historyczne dane użytkownika, w tym wcześniejsze Państwa działania w Serwisie.  

W ramach oddzielnego, automatycznego działania serwer sieciowy pobiera adres IP, typ przeglądarki oraz dane witryny, aplikacji,wiadomości e-mail lub Web Push, z której użytkownik przeszedł do naszego Serwisu. Te informacje służą do: 

 • ustalenia liczby wizyt w naszym Serwisie; 

 • odnotowania, które części naszego Serwisu zostały odwiedzone, tak abyśmy mogli doskonalić treść i układ Serwisu; 

 • oceny skuteczności komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail lub Web Push; 

 • celów marketingowych, w tym profilowania – o ile wyrażą Państwo stosowne zgody, 

Co pewien czas możemy przekazywać te dane podmiotom zewnętrznym w formie zanonimizowanej, dla celów związanych z naszym Serwisem.  

Co Pearson robi z danymi osobowymi użytkowników? 

Cele i podstawy przetwarzania Państwa danych będą różne w zależności od funkcjonalności Serwisu, z których zdecydują się Państwo skorzystać. 

Dane osób odwiedzających Serwis bez rejestracji w nim (publiczne adresy IP, dane zawarte w dziennikach logów), są wykorzystywane wyłącznie: 

 • w celu doskonalenia produktów i usług oferowanych użytkownikom; 

 • dla celów statystycznych lub analitycznych; 

 • aby wykrywać, zapobiegać lub prowadzić postępowania wyjaśniające dotyczące naruszeń bezpieczeństwa lub oszustw; 

 • w celach marketingowych Pearson, w tym profilowania, które obejmuje w szczególności tworzenie  profilu użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych reklam lub treści, wybór spersonalizowanych reklam lub treści, pomiar wydajności reklam lub treści,  stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców; opracowywanie i ulepszanie produktów Pearson. 

Podstawą przetwarzania tych danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów  Pearson (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), zaś w przypadku profilowania – wyraźna zgoda udzielana poprzez zaznaczenie stosownego okienka w formularzu rejestracyjnym.Na podstawie gromadzonych danych mogą być także generowane statystyki pomocne w administrowaniu Serwisem. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. 

W razie skorzystania z formularza kontaktowego (zakładka „Kontakt”) Pearson przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Pearson w postaci obsługi kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).  

W odniesieniu do osób dokonujących rejestracji w Serwisie, Pearson przetwarza dane w celu:  

 • świadczenia spersonalizowanych usług za pośrednictwem Serwisu; 

 • realizacji zamówień materiałów Pearson dokonywanych przez  użytkowników; 

 • dostarczania bezpłatnych materiałów Pearson powiązanych z treściami dostępnymi w Serwisie; 

 • marketingu bezpośredniego Pearson.  

Podstawą przetwarzania danych jest umożliwienie rejestracji w Serwisie oraz świadczenie usług dostępnych w Serwisie, a także wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit b) RODO). Podstawą przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego Pearson jest uzasadniony interes administratora (art.  art. 6 ust. 1 lit b) RODO), zaś w przypadku osób nie będących klientami Pearson - wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).  

Dodatkowo, w razie wyrażenia w formularzu rejestracji zgody na przesyłanie informacji handlowych Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia dostępu do treści dodatkowych oraz w celach marketingowych Pearson, w tym w celu przesyłania informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez Pearson, szkoleń i konferencji, zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych czy promocji cenowych, a także aby  zaprosić użytkownika do udziału w ankietach, dyskusjach i losowaniach nagród oraz do wyrażenia opinii na temat naszych usług za pośrednictwem kwestionariuszy internetowych i forów dyskusyjnych. 

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na  kontakt  telefoniczny na numer telefonu podany podczas rejestracji konsultanci będą się z Państwem kontaktować w celu oferowania informowania o promocjach, produktach lub usługach Pearson.  

Jeżeli udzielą nam Państwo zgody na profilowanie - a także jednej ze zgód wskazanych powyżej na odpowiedni kanał komunikacji- wówczas za pomocą tego kanału komunikacji będziemy udostępniać Państwu spersonalizowane reklamy, treści i inne korzyści związane z Państwa aktywnością w Serwisie. Jeżeli nie wyrażą Państwo zgody na profilowanie, a udzielą nam Państwo jednej ze zgód wskazanych powyżej, wówczas nadal będziemy Państwu przesyłać reklamy, jednak nie będą one dostosowane do Państwa rzeczywistych potrzeb.  

 Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i nie jest warunkiem rejestracji w Serwisie, a odmowa ich udzielenia lub ich wycofanie nie uniemożliwiają korzystania z Serwisu.  

Udział w ankietach i forach dyskusyjnych jest całkowicie dobrowolny. Użytkownik może zrezygnować z kontaktu w tej sprawie w dowolnej chwili. Informacje uzyskane w ramach ankiet będą wykorzystywane do badań rynku mających na celu poprawę jakości naszych usług. W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie stosownego pola w formularzu rejestracyjnym (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Zgodę tę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W razie konieczności obrony Pearson przed ewentualnymi roszczeniami wszystkie lub niektóre wymienione dane osobowe mogą być dalej przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Pearson, którym jest obrona Pearson przed roszczeniami osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

Nie zezwalamy na wykorzystywanie przez podmioty zewnętrzne dla ich celów marketingowych danych osobowych użytkowników bez ich zgody. 

Dane osobowe wykorzystujemy również do identyfikacji typów użytkowników, analizowania sposobu korzystania oraz wspomagania strategicznego rozwoju naszych stron. W takich przypadkach usuwamy elementy umożliwiające bezpośrednią identyfikację  użytkownika. 

Nazwę użytkownika wyświetlamy we wszystkich treściach przesyłanych lub publikowanych na naszych stronach (w tym w ramach dyskusji, grup dyskusyjnych i forów). 

Czy Pearson udostępnia dane osobowe użytkowników innym podmiotom? 

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać: 

 • spółkom z naszej grupy, w szczególności Pearson Education Limited, 80 Strand, Charing Cross, London WC2R 0RL, Wielka Brytania; 

 • podmiotom, które nabędą dowolną część naszego przedsiębiorstwa; 

 • naszym usługodawcom (w tym przykładowo biurom informacji gospodarczej i operatorom płatności, dystrybutorom naszych produktów, dostawcom, którzy opracowują lub utrzymują nasze witryny); 

 •  Benhauer sp. z o.o., dostawcy oprogramowania Sales Manago oraz współpracującym z nami agencjom reklamowym, w tym Tomo Communications sp. z o.o.  

 • wyszukiwarkom zewnętrznym, które mogą indeksować strony z profilami użytkowników i nazwy użytkowników wbudowane w adres URL ich stron profilowych, w sposób domyślny, jeśli jest do wymagane lub dozwolone przez prawo; 

 • odpowiednim osobom trzecim (takim, jak pracodawca, szkoła, dostawca usług internetowych, organy ścigania), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że użytkownik mógł złamać prawo (np. w przypadku opublikowania oszczerczych treści na naszych stronach) lub jeśli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

 • innym podmiotom zewnętrznym za zgodą użytkownika. 

 

Marketing bezpośredni i rezygnacja z subskrypcji 

Nie wysyłamy marketingowych wiadomości e-mail do użytkowników, którzy zrezygnowali z subskrypcji poprzez cofnięcie  zgody na przetwarzanie ich danych w celach marketingowych.  Na końcu każdej przesyłanej marketingowej wiadomości e-mail dołączamy łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji. 

Na niektórych stronach Pearson udostępniono dane do kontaktu, z których można korzystać w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, listownie lub telefonicznie, aby zrezygnować z subskrypcji. Ponadto na niektórych stronach Pearson jest dostępna strona „Moje konto”, na której można zdecydować o otrzymywaniu od nas korespondencji marketingowej. 

W jaki sposób Pearson zabezpiecza dane osobowe użytkowników? 

Staramy się chronić bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych użytkowników poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Przykładowo, pod warunkiem, że użytkownik korzysta z przeglądarki obsługującej szyfrowanie HTTPS. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zlecamy podmiotom zewnętrznym, wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników. 

Wszelkie dane osobowe publikowane dobrowolnie w ogólnodostępnej strefie naszego Serwisu takiej jak grupa czy forum dyskusyjne, lub podane w  interaktywnej funkcjonalności, wymagającej rejestracji lub subskrypcji, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez innych użytkowników Serwisu. Użytkownik powinien zwracać uwagę na to, jakie dane osobowe przekazuje w ten sposób. Użytkownik powinien pamiętać, że nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników. 

Czy Pearson przekazuje dane osobowe użytkownika do innego kraju? 

Możemy przekazywać dane osobowe użytkowników do innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), a także do Wielkiej Brytanii, do spółek z grupy kapitałowej Pearson.   Podstawą transferu danych użytkowników do Wielkiej Brytanii są decyzje wykonawcze Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w Wielkiej Brytanii.  

Jak długo Pearson przechowuje dane osobowe użytkowników?  

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do administrowania i obsługi Serwisu. W przypadku danych osobowych zgromadzonych poprzez formularz kontaktowy, bądź zarejestrowanie się w Serwisie, dane te będą przetwarzane – odpowiednio – przez czas niezbędny dla udzielenie odpowiedzi na zapytanie/dalsze zapytanie oraz przez czas korzystania z usługi lub posiadania konta w Serwisie, nie dłużej jednak niż do momentu Państwa rezygnacji z usługi lub usunięcia konta w Serwisie.  

Jak powinni postępować użytkownicy w wieku poniżej 16 lat? 

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 lat powinni zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, zadając pytania o wszelkie niezrozumiałe dla nich kwestie. 

Cookies 

Pearson wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia osobom odwiedzającym korzystanie z Serwisu oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk, a także w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu w Serwisie oraz jego subdomenach. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza użytkownik Internetu, do urządzenia użytkownika (komputer, smartfon, tablet itp.) i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies to tzw. sesyjne pliki cookies. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty. Inne pliki cookies, pozwalająca nam rozpoznać Państwa przeglądarkę przy następnej wizycie, pozostaną zapisane na Państwa urządzeniach, dopóki ich Państwo nie usuną.  

Podstawą zainstalowania i udostępnienia plików cookies na Państwa urządzeniu końcowym jest Państwa zgoda, wyrażana poprzez dalsze korzystanie ze Strony po zapoznaniu się z informacją o plikach cookies, wyświetlaną po wejściu na Stronę. Zarządzanie plikami cookies przez osobę odwiedzającą nasz Serwis, w tym ich zablokowanie, jest możliwe w każdym czasie przez zmianę ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika, dlatego warto upewnić się, czy bieżące ustawienia przeglądarki odpowiadają preferencjom użytkownika. Należy przy tym pamiętać, że zablokowanie bądź ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych stron internetowych. 

Wtyczki społecznościowe zawarte na stronie i związane z tym przekazywanie danych. 

Na naszym Serwisie wykorzystujemy tzw. wtyczki społecznościowe następujących serwisów społecznościowych („Serwisy Społecznościowe”): 

 • Facebook (dane kontaktowe), 

 • Youtube (dane kontaktowe). 

W razie udostępnienia naszego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk wtyczki społecznościowej, dochodzi do ustanowienia połączenia między Państwa przeglądarką a serwerem jednego z Serwisów Społecznościowych. Dochodzi wtedy to przekazywania Państwa danych osobowych (w szczególności adres IP, wykorzystywana przeglądarka, czas przeglądania naszego Serwisu) do Serwisów Społecznościowych. Jeżeli udostępnienie Serwisu nastąpi w sytuacji, gdy są Państwo równocześnie zalogowani na Państwa koncie w jednym z Serwisów Społecznościowych, mogą Państwo połączyć treść naszego Serwisu z Państwa profilem w Serwisie Społecznościowym. W rezultacie Serwis Społecznościowy może przypisać Państwa wizytę na naszym Serwisie  do Państwa konta w tym Serwisie Społecznościowym. Nasza rola w tym procesie ogranicza się do gromadzenia i przekazywania tych danych z chwilą kliknięcia przez Państwa na przycisk wtyczki społecznościowej. Podstawą prawną przekazywania przez nas tych danych jest prawnie uzasadniony interes Pearson w postaci marketingu oraz promowania Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Wskazujemy, że jako administrator nie odpowiadamy za dalsze przetwarzanie przekazanych danych przez same Serwisy Społecznościowe. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w odpowiednich politykach prywatności tych Serwisów Społecznościowych (linki zamieszczone powyżej).  

Powiadomienia Web push  

Powiadomienia Web Push to krótkie wiadomości dotyczące oferty produktów lub usług Pearson przesyłane z użyciem technologii WebPush na urządzenia użytkownika (dalej jako powiadomienia). Użytkownicy Serwisu mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, stając się w wyniku wyrażonej zgody subskrybentami powiadomień (dalej jako subskrybenci).  

Subskrybenci powiadomień będą je otrzymywać także wtedy, gdy nie będą mieli otwartej w przeglądarce żadnej strony Pearson. Powiadomienia wyświetlane są przy prawej krawędzi ekranu, składają się małej ikony, tytułu i krótkiej wiadomości marketingowej. Graficzna forma powiadomienia może się różnić w zależności od przeglądarki użytkownika, ponieważ możliwości powiadomień Web Push są regulowane przez system użytkownika, jak i poszczególne przeglądarki.  Kliknięcie na powiadomienie lewym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie w nowej zakładce przeglądarki strony ze szczegółową informacją marketingową. 

Aby otrzymywać powiadomienia użytkownik musi, używając przeglądarki współpracującej z technologią WebPush, wejść na stronę person.pl i wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w oknie, które pojawi się pod paskiem adresu.  

Otrzymywanie powiadomień może zostać wycofane lub zablokowane przez użytkownika w każdej chwili w używanej przez niego przeglądarce w jej ustawieniach. 

Jakie prawa ma użytkownik? 

Zgodnie z przepisami RODO, mają Państwo prawo do żądania od Pearson jako administratora Państwa danych:  

 • dostępu i otrzymania kopii Państwa danych osobowych, 

 • korekty (sprostowania) danych osobowych, jeśli nie są poprawne oraz usunięcia danych osobowych, jeśli przechowywanie ich przez nas nie jest już konieczne dla celów, w jakich zostały zgromadzone, 

 • ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach, możliwości przenoszenia danych (jeśli dotyczy). 

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw dotyczących danych osobowych użytkownika, należy przesłać swoją prośbę, korzystając z części zatytułowanej „Kontakt z Pearson” poniżej. 

Zarzadzanie Państwa danymi jest także możliwe z poziomu Państwa konta w Serwisie, poprzez kliknięcie stosownego przycisku w sekcji „Zarządzaj swoimi danymi”.  

Rozpatrzymy i podejmiemy stosowne działania wobec każdej prośby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. 

Ponadto służy Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Niewłaściwe korzystanie z danych osobowych 

Każdy przypadek niewłaściwego gromadzenia lub korzystania z danych osobowych stanowi naruszenie niniejszej Polityki prywatności, Warunków Prawnych lub regulaminu. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod adresem: pce.dpo@pearson.com. 

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych dostępnych w naszych witrynach w sposób niewłaściwy, nie gromadzić ich, ani nie korzystać z botów lub zautomatyzowanych skryptów, kodów i innych funkcji do tego celu. 

W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu przez użytkownika obowiązującego regulaminu lub niniejszej Polityki, możemy niezwłocznie zawiesić lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do naszego Serwisu bez powiadomienia. 

Kontakt z Pearson 

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności zapraszamy do kontaktu: office@pearson.com. 

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.