Polityka prywatności

Informacja o prywatności

Zaktualizowano 16.05.2018 r.

Zawarliśmy w tym miejscu informacje na temat tego, w jaki sposób zabezpieczamy dane użytkowników i w jaki sposób wykorzystujemy je w celu doskonalenia naszych produktów i usług z korzyścią dla wszystkich naszych klientów i użytkowników witryny.

Charakter naszej działalności wiąże się z tym, że co pewien czas wymagamy od naszych klientów i użytkowników witryny podania pewnych danych osobowych.

Gromadzone przez nas dane mogą obejmować tylko imię i nazwisko oraz adres e-mail, jednak w zależności od relacji użytkownika z Pearson, zakres gromadzonych danych może być szerszy.

Udostępnione nam dane osobowe, a także dane dotyczące sposobu korzystania z naszych stron – na przykład wyszukiwanych elementów i wybieranych preferencji – pomagają nam w lepszym zrozumieniu naszych klientów zarówno jako grupy, jak i indywidualnie. To z kolei pomaga nam w oferowaniu produktów i usług spełniających potrzeby użytkowników.

Jak chronimy dane użytkowników

Udostępniając swoje dane osobowe jakiejkolwiek firmie, użytkownik ma prawo oczekiwać, że dane te będą traktowane z pełną poufnością.

Prywatność użytkowników ma dla nas bardzo duże znaczenie. Czynimy wszelkie starania, aby chronić dane osobowe przekazywane nam przez użytkowników oraz przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Powyższe oznacza, że:

 • Bierzemy pełną odpowiedzialność za przechowywane informacje o użytkownikach
 • Nieprzerwanie chronimy prywatność użytkowników
 • Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników.

Niezależnie od tego, czy dane przekazano przez Internet, telefonicznie, czy w wiadomości tekstowej, e-mailu lub piśmie, nigdy nie będziemy z nich korzystać bez zgodnego z prawem powodu. Będziemy korzystać z nich w celach, w których poprosiliśmy o ich podanie oraz które opisaliśmy w niniejszej Informacji. We wskazanych dokumentach objaśniamy, w jaki sposób zarządzamy i zabezpieczamy dane użytkowników, w tym:

 • jakie informacje gromadzimy na temat użytkowników
 • w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy te informacje
 • w jaki sposób zabezpieczamy przekazane nam informacje
 • prawa użytkowników w stosunku do przechowywanych przez nas informacji na ich temat
 • procedurę zgłaszania nadużyć.

 

W Pearson mamy świadomość tego, że użytkownicy są zainteresowani sposobem wykorzystywania ich danych osobowych. Doceniamy, że użytkownicy ufają w tej kwestii naszej rozwadze i rozsądkowi.

Niniejsza Informacja ma za zadanie pomóc użytkownikom zrozumieć, w jaki sposób my, a także inne podmioty z grupy, gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników. Chcemy, aby użytkownicy podejmowali świadome decyzje podczas korzystania z naszych witryn internetowych i dostępnych w nich funkcji, w tym usług związanych z rejestracją i handlem elektronicznym.

Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich stron internetowych w ramach naszych witryn, zawierających łącze do niniejszej Informacji oraz wszelkich funkcji w zakresie e-commerce, zakupów i innych funkcji tych witryn, które wymagają rejestracji na naszych stronach. Nie dotyczy to jednak stron podmiotów trzecich, do których łącza można znaleźć na naszych stronach. Zalecamy zapoznanie się z warunkami ochrony prywatności obowiązującymi na odwiedzanych stronach, ponieważ nie ponosimy za nie odpowiedzialności.

Odnosząc się do naszych witryn i stron, mamy na myśli wszystkie witryny i aplikacje zawierające łącze do niniejszej Informacji.

Na końcu niniejszej Informacji dołączyliśmy pełne informacje na temat tego, kim jesteśmy.

 

Jakie informacje Pearson gromadzi na temat użytkowników?

Dane osobowe, które gromadzimy, mogą obejmować imię i nazwisko, dane kontaktowe (numery telefonu, adresy e-mail i adresy korespondencyjne), datę urodzenia, zawód wykonywany, informacje o szkoleniach, zainteresowania, dane karty kredytowej lub dane do rozliczeń, wybory zakupowe i dane dotyczące odwiedzanych stron oraz innej aktywności w ramach naszej witryny, a także wszelkie inne dane osobowe dotyczące użytkowników i przekazane nam przez nich.

Niektóre z naszych stron mogą również gromadzić inne przekazywane nam informacje, takie jak informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, w zależności od kontekstu witryny lub usług świadczonych za jej pośrednictwem. Jeśli w witrynie nie zamieszczono innych informacji w chwili przekazywania danych osobowych, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach, w jakich zostały nam przekazane.

 

W jaki sposób Pearson gromadzi dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników gromadzimy na dwa sposoby:

1. Dane osobowe, które użytkownik decyduje się nam ujawnić. Użytkownik może przekazać nam swoje dane poprzez publikowanie w naszej witrynie, dokonanie rejestracji w celu korzystania z funkcji witryny wymagających rejestracji, kontakt z nami (online lub offline) lub zamawianie naszych produktów lub usług.

2. Informacje gromadzone przez nas w wyniku interakcji użytkownika z witryną lub otwarcia przesłanej przez nas wiadomości e-mail. Do gromadzenia takich informacji wykorzystujemy pliki cookie (małe fragmenty kodu komputerowego, które przechowujemy przez pewien czas na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika) oraz inne podobne technologie.

W przypadku gromadzenia danych osobowych podawanych dobrowolnie, przed ich uzyskaniem poinformujemy użytkownika, czy podanie takich danych jest dobrowolne oraz o konsekwencjach ich niepodania.

W ramach oddzielnego, automatycznego działania serwer sieciowy pobiera adres IP, typ przeglądarki oraz dane witryny, aplikacji lub wiadomości e-mail, z której użytkownik przeszedł do naszej witryny. Te informacje służą do:

 • ustalenia liczby wizyt w naszej witrynie
 • odnotowania, które części naszej witryny zostały odwiedzone, tak abyśmy mogli doskonalić treść i układ witryny
 • oceny skuteczności komunikacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Co pewien czas możemy przekazywać te dane podmiotom zewnętrznym w formie zanonimizowanej, dla celów związanych z naszą witryną.

 

Co Pearson robi z danymi osobowymi użytkowników?

Zarówno my, jak i inne spółki z grupy wykorzystują dane osobowe użytkowników do różnych celów związanych z prowadzoną działalnością, leżących w naszym prawnie uzasadnionym interesie („cele biznesowe”) lub w celu zawarcia lub realizacji umowy z użytkownikiem („cele umowne”) lub za jego zgodą („zgoda”) lub zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa („obowiązki prawne”). Przykładowo możemy wykorzystywać dane osobowe użytkowników:

 • do świadczenia spersonalizowanych usług za pośrednictwem dedykowanej witryny – jest to cel umowny
 • do realizacji zamówień internetowych użytkowników – jest to cel umowny
 • aby informować użytkowników i przekazywać im szersze informacje na temat produktów i usług oferowanych przez nas i inne spółki z grupy – jest to cel biznesowy lub za zgodą użytkownika
 • aby zaprosić użytkownika do udziału w ankietach, dyskusjach i losowaniach nagród oraz do wyrażenia opinii na temat naszych usług za pośrednictwem kwestionariuszy internetowych i forów dyskusyjnych – jest to cel biznesowy lub za zgodą użytkownika
 • w celu doskonalenia produktów i usług oferowanych użytkownikom – jest to cel biznesowy
 • w celach marketingowych – jest to cel biznesowy lub za zgodą użytkownika
 • dla celów statystycznych lub analitycznych – jest to cel biznesowy
 • aby wykrywać, zapobiegać lub prowadzić postępowania wyjaśniające dotyczące naruszeń bezpieczeństwa lub oszustw – jest to cel biznesowy lub prawny
 • aby w jeszcze lepszy sposób realizować potrzeby i preferencje naszych klientów – jest to cel biznesowy.

Nie zezwalamy na wykorzystywanie przez podmioty zewnętrzne dla celów marketingowych danych osobowych użytkowników bez ich zgody. W przypadku, gdy użytkownik wyrazi zgodę, może ją wycofać w każdym czasie.

Dane osobowe wykorzystujemy również do identyfikacji typów użytkowników, analizowania sposobu korzystania oraz wspomagania strategicznego rozwoju naszych stron. W takich przypadkach usuwamy elementy umożliwiające bezpośrednią identyfikację  użytkownika.

Udział w ankietach i forach dyskusyjnych jest całkowicie dobrowolny. Użytkownik może zrezygnować z kontaktu w tej sprawie w dowolnej chwili. Informacje uzyskane w ramach ankiet będą wykorzystywane do badań rynku mających na celu poprawę jakości naszych usług.

Nazwę użytkownika wyświetlamy we wszystkich treściach przesyłanych lub publikowanych na naszych stronach (w tym w ramach dyskusji, grup dyskusyjnych i forów).


Czy Pearson udostępnia dane osobowe użytkowników innym podmiotom?

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników możemy udostępniać:

 •  spółkom z naszej grupy
 • podmiotom, które nabędą dowolną część naszego przedsiębiorstwa
 • naszym usługodawcom (w tym przykładowo biurom informacji gospodarczej i operatorom płatności, dystrybutorom naszych produktów, dostawcom, którzy opracowują lub utrzymują nasze witryny)
 • wyszukiwarkom zewnętrznym, które mogą indeksować strony z profilami użytkowników i nazwy użytkowników wbudowane w adres URL ich stron profilowych, w sposób domyślny, jeśli jest do wymagane lub dozwolone przez prawo
 • odpowiednim osobom trzecim (takim, jak pracodawca, szkoła, dostawca usług internetowych, organy ścigania), jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że użytkownik mógł złamać prawo (np. w przypadku opublikowania oszczerczych treści na naszych stronach) lub jeśli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • innym podmiotom zewnętrznym za zgodą użytkownika.

 

Marketing bezpośredni i rezygnacja z subskrypcji

Nie wysyłamy marketingowych wiadomości e-mail do użytkowników, którzy zrezygnowali z subskrypcji (opt-out). Na końcu każdej przesyłanej marketingowej wiadomości e-mail dołączamy łącze umożliwiające rezygnację z subskrypcji.

Na niektórych stronach Pearson udostępniono dane do kontaktu, z których można korzystać w celu skontaktowania się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, listownie lub telefonicznie, aby zrezygnować z subskrypcji. Ponadto na niektórych stronach Pearson jest dostępna strona „Moje konto”, na której można zdecydować o otrzymywaniu od nas korespondencji marketingowej.

 

W jaki sposób Pearson zabezpiecza dane osobowe użytkowników?

Staramy się chronić bezpieczeństwo wszystkich danych osobowych użytkowników poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Przykładowo, pod warunkiem, że użytkownik korzysta z przeglądarki obsługującej szyfrowanie HTTPS, dane dotyczące płatności są chronione przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą bezpiecznego serwera. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych zlecamy podmiotom zewnętrznym, wymagamy od nich zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkowników.

Wszelkie dane osobowe publikowane dobrowolnie w ogólnodostępnej strefie naszej witryny, takiej jak grupa czy forum dyskusyjne, lub podane w  interaktywnej funkcjonalności, wymagającej rejestracji lub subskrypcji, mogą być gromadzone i wykorzystywane przez inne podmioty. Użytkownik powinien zwracać uwagę na to, jakie dane osobowe przekazuje w ten sposób. Użytkownik powinien pamiętać, że nie jesteśmy w stanie kontrolować działań innych użytkowników.

 

Czy Pearson przekazuje dane osobowe użytkownika do innego kraju?

Możemy przekazywać dane osobowe użytkowników do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych niż w kraju, w którym użytkownik korzystał z naszych stron. W przypadku przesyłania danych osobowych do krajów spoza EOG podejmiemy stosowne kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkowników są chronione na takim samym poziomie, jak opisano w niniejszej Informacji. Zawarliśmy umowę dotyczącą przetwarzania danych z innymi spółkami, w której znalazły się standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej (w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych) na wypadek przekazywania danych do spółek z naszej grupy mających siedzibę poza EOG. Polegamy na decyzjach stwierdzających odpowiedni poziom ochrony lub równoważnych mechanizmach przesyłania danych, przyjmowanych co pewien czas przez Komisję Europejską lub organ nadzorczy, w przypadku przesyłania danych do podmiotów trzecich z siedzibą poza Wielką Brytanią lub EOG.

Jak długo Pearson przechowuje dane osobowe użytkowników?

Dane osobowe użytkowników przechowujemy tylko tak długo, jak to konieczne w celach, w których je przetwarzamy, chyba że prawo zezwala na dłuższy okres przechowywania lub go wymaga. Przykładowo przechowywanie danych osobowych użytkownika może być konieczne ze względu na zapewnienie wysokiej jakości świadczonych przez nas usług lub obronę roszczeń prawnych w przyszłości.

Jak powinni postępować użytkownicy w wieku poniżej 16 lat?

Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 lat powinni zapoznać się z niniejszą Informacją w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego, zadając pytania o wszelkie niezrozumiałe dla nich kwestie.

 

Jakie prawa ma użytkownik?

W niektórych regionach, takich jak EOG (Europejski Obszar Gospodarczy), użytkownik może mieć pewne prawa dotyczące jego danych osobowych, w tym prawo do:

 • dostępu i otrzymania kopii jego danych osobowych
 • korekty danych osobowych, jeśli nie są poprawne oraz usunięcia danych osobowych, jeśli przechowywanie ich przez nas nie jest już konieczne dla celów, w jakich zostały zgromadzone
 • ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w określonych okolicznościach
 • możliwości przenoszenia danych (jeśli dotyczy).

W przypadku chęci skorzystania ze swoich praw dotyczących danych osobowych użytkownika, należy przesłać swoją prośbę, korzystając z części zatytułowanej „Kontakt z Pearson” poniżej. Rozpatrzymy i podejmiemy stosowne działania wobec każdej prośby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do komisarza ds. informacji (dotyczy użytkowników z Wielkiej Brytanii) lub do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych, w przypadku niezadowolenia ze stosowanych przez nas praktyk opisanych w niniejszej Informacji.

 

Niewłaściwe korzystanie z danych osobowych

Każdy przypadek niewłaściwego gromadzenia lub korzystania z danych osobowych stanowi naruszenie niniejszej Informacji, Warunków Prawnych lub regulaminu. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod adresem dataprivacy@pearson.com.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać danych osobowych dostępnych w naszych witrynach w sposób niewłaściwy, nie gromadzić ich, ani nie korzystać z botów lub zautomatyzowanych skryptów, kodów i innych funkcji do tego celu.

W przypadku otrzymania informacji o naruszeniu przez użytkownika obowiązującego regulaminu lub niniejszej Informacji, możemy niezwłocznie zawiesić lub uniemożliwić użytkownikowi dostęp do naszej witryny bez powiadomienia.

 

Zmiany treści niniejszej Informacji

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą Informację. Każdorazowo zamieszczamy datę publikacji nowej wersji, tak aby użytkownik wiedział, kiedy wprowadzono zmiany.


Kontakt z Pearson

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji zapraszamy do kontaktu:

Inspektor ds. ochrony danych

Pearson
80 Strand
London
WC2R 0RL
Wielka Brytania
lub pod adresem e-mail pce.dpo@pearson.com

Niniejszą Informację opublikowano w imieniu Pearson plc i spółek należących do grupy. Oznacza to wszystkie spółki stanowiące własność lub kontrolowane przez Pearson plc (z siedzibą pod adresem 80 Strand, London WC2R 0RL, Wielka Brytania, nr rejestracyjny 53723).

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.