Regulamin świadczenia usług przez Pearson (aktualizacja z dnia 15.07.2022)

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem strony internetowej www.pearson.pl oraz warunki korzystania z tych usług. 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Definicje:

 • a) Serwis Internetowy – należąca do Pearson strona internetowa www.pearson.pl oraz jej subdomeny wraz z dostępnymi aplikacjami i      serwisami do nauki języków obcych eDesk i ePanel; 
   
 • b) Usługi – usługi świadczone przez Pearson z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, wymienione w ust. 5 poniżej; 
   
 • c) Pearson / Usługodawca – Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090224, NIP: 5272241447 oraz REGON: 016004764. Kapitał zakładowy Pearson Central Europe Sp. z o.o. wynosi 1 467 500,00 zł. W celach kontaktowych Pearson posługuje się adresem poczty elektronicznej office@pearson.com; 
   
 • d) Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu Internetowego lub Usług; Użytkownicy będący nauczycielami dzielą się, w zależności od zakresu udzielonych zgód i posiadanych uprawnień, na Użytkowników pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu dostępu, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 ust. 7 Regulaminu; 
   
 • e) eDesk – platforma do nauki języka angielskiego i niemieckiego pozwalająca na dostęp do treści cyfrowych wspierających kursy Pearson. Platforma jest dostępna pod adresem edesk.pearson.pl dla uczniów lub ich rodziców i nauczycieli dysponujących Kodem aktywacyjnym, którzy zarejestrowali się w Serwisie Internetowym i posiadają Konto; 
   
 • f) ePanel – Cyfrowa Biblioteka Nauczyciela – aplikacja Pearson przeznaczona dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, umożliwiająca między innymi zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi Pearson, a także dostęp do cyfrowej wersji niektórych komponentów i obudowy metodycznej kursów do nauki języka angielskiego i niemieckiego. ePanel jest dostępny dla Użytkowników, którzy zarejestrowali się w Serwisie Internetowym i posiadają Konto dla nauczycieli, wykładowców i dyrektorów szkół, z uwzględnieniem poziomów dostępu opisanych w § 3 ust. 7 Regulaminu. ePanel jest bezpłatny dla nauczycieli korzystających z podręczników Pearson w aktualnym roku szkolnym;  
   
 • g) Centrum Informacyjne – centrum informacyjne i pomoc techniczna Pearson dostępne pod numerem infolinii: 22 257 18 10, a także pod adresem e-mail: office@pearson.com
   
 • h) Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Serwisie Internetowym pod adresem pearson.pl/rejestracja umożliwiający zarejestrowanie się w Serwisie; 
   
 • i) Materiały – materiały edukacyjne do nauki języka angielskiego i niemieckiego dostępne w Serwisie Internetowym; 
   
 • j) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Pearson; 
   
 • k) Kod aktywacyjny– specjalnie oznaczony kod, znajdujący się odpowiednio wewnątrz podręcznika Pearson w wersji drukowanej, przekazywany nauczycielowi bezpłatnie przez reprezentanta lub nabywany indywidualnie, uprawniający do czasowego dostępu do wskazanego przy danym Kodzie aktywacyjnym Materiału;  
   
 • l) Pearson Space - część Serwisu Internetowego dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników posiadających Konto dla nauczycieli, wykładowców i dyrektorów szkół, zawierająca m.in. Materiały, możliwość rejestracji na konferencje i szkolenia oraz oferty. Dostęp do treści w Pearson Space można uzyskać poprzez wyrażenie odpowiednich zgód marketingowych opisanych w Formularzu Rejestracji lub w formularzu edycji zgód w Koncie Użytkownika w serwisie Pearson.pl; 
   
 • m) Konto - konto utworzone przez Użytkownika po rejestracji w Serwisie Internetowym; posiadanie Konta jest warunkiem skorzystania z eDesk, ePanel oraz Pearson Space. W zależności od posiadanego statusu, Użytkownik może utworzyć Konto jako uczeń lub rodzic albo jako nauczyciel, wykładowca i dyrektor szkoły. W ramach Konta, Użytkownik może edytować swoje dane, a także udzielić zgód marketingowych i zarządzać udzielonymi zgodami. Logowanie do Konta możliwe jest poprzez podanie przez Użytkownika jego adresu e-mail i hasła;
   
 • n) Nauczyciel – osoba posiadająca potwierdzone osobiste predyspozycje i kompetencje, poparte odpowiednim kierunkowym wykształceniem wyższym oraz przygotowaniem pedagogicznym i zawodowym do nauczania formalnego języków obcych w szkołach, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu dostępną nieodpłatnie w Serwisie Internetowym w zakładce „Regulamin serwisu” w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. Warunkiem rejestracji w Serwisie Internetowym, jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacja jego treści. 

4. Serwis Internetowy jest ogólnie dostępny z wyłączeniem aplikacji wymagających zarejestrowania oraz usługi Pearson Space i przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli języków obcych oraz uczniów i ich rodziców, 

5. W ramach Serwisu Internetowego Pearson świadczy następujące Usługi: 

 • a) dostęp do podstawowych informacji dotyczących Pearson; 

 • b) dostęp do Materiałów; 

 • c) dostęp do informacji o aktualnościach wydawniczych dotyczących materiałów do nauki języka angielskiego i niemieckiego; 

 • d) dostęp do informacji o konferencjach i szkoleniach dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego; 

 • e) dostęp do Centrum Informacyjnego, w tym pomocy technicznej; 

 • f) dostęp do sklepu internetowego http://www.bookland.com.pl/pearson prowadzonego przez Edu-Książka Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15-17 01-217 Warszawa; 

 • g) usługa eDesk; 

 • h) usługa ePanel – Cyfrowa Biblioteka Nauczyciela; 

 • i) usługa Pearson Space; 

 • j) usługa dostępu do Konta 

 

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu Internetowego oraz wymagania techniczne 

1. Serwis Internetowy podzielony jest na część ogólnodostępną, część dla zarejestrowanych Użytkowników oraz część dostępną w ramach Pearson Space. 

2. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu Internetowego oraz do Usług, o których mowa w § 1 ust. 5 (a), (c), (e) i (f) Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy. Dostęp do Usług, o których mowa w § 1 ust. 5 (b), (d), (g), (h) i (i) Regulaminu posiadają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy, którzy posiadają Konto w Serwisie Internetowym.  

3. Rejestracja i utworzenie Konta w Serwisie, a w przypadku Usług ogólnie dostępnych – przystąpienie do korzystania z Serwisu Internetowego, oznacza zawarcie przez Użytkownika z Pearson umowy o korzystanie z Usług dostępnych w Serwisie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa o korzystaniu z Serwisu Internetowego zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

4. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne, z wyłączeniem usług eDesk wymagających Kodu aktywacyjnego. 

5. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie Użytkownika następujących minimalnych wymagań: 

5.1. Strona internetowa www.pearson.pl 

 • a) zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8.0 lub nowszych, FireFox 11.0 lub nowszych, lub Chrome 10 lub nowszych 

 • b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1280 x 1024; 

 • c) konieczność zastosowania oprogramowania Java Script. 

5.2. ePanel 

 • a) dla Windows - komputer, który jest w stanie uruchomić system operacyjny Windows 7-10; konieczne jest posiadanie bibliotek .NET Framework 4.7 (lub nowszych); 

 • b) dla Android - wymagana jest 8-a lub nowsza wersja systemu; 

 • c) dla iOS - wersja systemu 8 (lub nowsza); 

 • d) zalecane jest min. 1GB wolnej pamięci RAM, gdyż pobierane komponenty i materiały zajmują od kilku KB do kilkuset MB; 

 • e) aplikacja ePanel działa bez dostępu do Internetu, natomiast dostępu takiego wymagają jej instalacja i aktualizacje; 

 • f) konieczne jest zainstalowanie Adobe Flash oraz posiadanie legalnego i zaktualizowanego systemu operacyjnego. 

5.3. eDesk 

Minimalne wymaganie techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z serwisu eDesk, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera Użytkownika oraz spełnienia innych wymagań technicznych. 

 

§ 3. Rejestracja Użytkowników 

1. Pearson zastrzega, że dostęp do Usług określonych w § 1 ust. 5 (b), (c), (d), (g), (h) i (i) Regulaminu możliwy jest po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji, utworzeniu Konta i zalogowaniu się przez Użytkownika. Dodatkowo, skorzystanie z Usług określonych w § 1 ust. 5 (d), (i), wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgód marketingowych o treści wskazanej w Formularzu Rejestracji lub formularzu edycji zgód w Koncie Użytkownika. 

2. Serwis Internetowy umożliwia rejestrację i założenie Konta Użytkownika dla nauczyciela, wykładowcy lub dyrektora szkoły albo dla rodzica/opiekuna dziecka poniżej 13 roku życia, ucznia/studenta w wieku 13-18 lat lub pełnoletniego ucznia/studenta.  

3. Poszczególne usługi w ramach Serwisu Internetowego nie wymagają odrębnej rejestracji i są dostępne przeznaczone dla różnych grup Użytkowników: 

 • a) ePanel – nauczyciele języka angielskiego lub języka niemieckiego; 

 • b) eDesk – uczniowie (w przypadku osób małoletnich, ich rodzice lub opiekunowie prawni) i nauczyciele języka angielskiego lub języka niemieckiego. 

4. Rejestracja dokonywana jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji dostępnego w Serwisie Internetowym pod adresem pearson.pl/rejestracja. Warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji jest przejście wszystkich etapów rejestracji, w tym potwierdzenia zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu. Użytkownik powinien również potwierdzić swoją rejestrację poprzez aktywację Konta - wypełnienie instrukcji aktywacyjnej przesłane jest do Użytkownika pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Rejestracji.  

5. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik uzyskuje swoje indywidualne Konto. Dostęp do Materiałów i Usług następuje z chwilą aktywacji Konta (z uwzględnieniem poziomów dostępu opisanych w § 3 ust. 1 Regulaminu).  

6. W przypadku Użytkowników małoletnich, do 13 roku życia, rejestracji może dokonać rodzic lub opiekun prawny. W przypadku Użytkowników małoletnich, którzy ukończyli 13 lat, rejestracja wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Małoletni Użytkownik, który ukończył 13 lat poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Formularzu Rejestracji potwierdza, że posiada zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na rejestrację w Serwisie. W przypadku braku zgody rodzica lub opiekuna w chwili rejestracji, skuteczność rejestracji uzależniona jest od potwierdzenia rejestracji przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku Użytkowników małoletnich powyżej 13 roku życia rekomendowana jest rejestracja rodzica lub opiekuna prawnego. 

7. W przypadku Użytkowników posiadających Konto dla nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego, istnieją trzy poziomy dostępu do Materiałów i Usług. Każdy kolejny poziom umożliwia skorzystanie z dodatkowych materiałów lub funkcjonalności danej aplikacji lub serwisu. 

 • a) Uzyskanie pierwszego poziomu dostępu następuje po zarejestrowaniu w Serwisie Internetowym, bez dodatkowej weryfikacji – nauczyciele uzyskują dostęp do wybranych materiałów po zalogowaniu. 

 • b) Uzyskanie drugiego poziomu dostępu następuje po zweryfikowaniu nauczyciela. Weryfikacja nauczyciela następuje na podstawie danych podanych przez nauczyciela Formularzu Rejestracji, takich jak: imię, nazwisko, e-mail, adres, kontaktowy numer telefoniczny, nazwa szkoły lub szkół, gdzie nauczyciel pracuje oraz z jakich kursów korzysta. Dane każdego rejestrującego się nauczyciela są transferowane do systemu CRM. Jeśli pracownik Pearson potwierdzi prawdziwość danych i pozytywnie zweryfikuje nauczyciela, będzie on mógł skorzystać z dodatkowych Materiałów lub usług.  Ponadto, jeżeli nauczyciel spełni wymogi opisane w § 1 ust. 1 pp. m Regulaminu, tzn. udzieli odpowiednich zgód marketingowych, również z usługi Pearson Space.  

 • c) Uzyskanie trzeciego poziomu dostępu dotyczy zweryfikowanych nauczycieli, którzy dysponują Kodem aktywacyjnym.  

8. Użytkownik zobowiązany jest do: 

 • a) podania dotyczących go danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich; 

 • b) aktualizacji danych podanych w trakcie procesu rejestracji; 

 • c) zachowania w tajemnicy hasła umożliwiającego zalogowanie się w Serwisie Internetowym i nieudostępniania go innym osobom. 

 

§ 4. Prywatność 

1. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności założenie Konta Użytkownika 

związane jest z udostępnianiem Pearson przez Użytkownika informacji o Użytkowniku, w 

tym danych osobowych. Pearson uznaje za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa i 

poufności wszelkich takich informacji. Szczegółowy opis postępowania Pearson w zakresie ochrony prywatności Użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej również w Serwisie Internetowym w zakładce "Polityka Prywatności". 

 

§ 5. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym poszczególnych aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz przeznaczeniem Serwisu Internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy. 

2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do: 

 • a) niedostarczania (niezamieszczania) treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa wyłączne jakichkolwiek osób, zwłaszcza praw autorskich, a także dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów; 

 • b) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń; 
 • c) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); (ii) kilkukrotne rejestrowanie się w Serwisie Internetowym w tym samym czasie; (iii) korzystanie z kont innych osób lub udostępnianie swojego Konta innym osobom; (iv) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Kodów aktywacyjnych, haseł, loginów lub danych osobowych innych Użytkowników; (v) podszywanie się pod innego zarejestrowanego Użytkownika; (vi) kopiowanie bazy danych Serwisu Internetowego; 
 • d) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw; 
 • e) korzystania z wszelkich Materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie Materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej pisemnej zgody udzielonej przez Pearson. 

3. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań, zwłaszcza opisanych w § 5 ust 2 powyżej, Pearson może zablokować temu Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego lub zablokować jego Konto, a także ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Użytkownika poniesionej szkody oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Pearson o każdym wiadomym mu przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Internetowego określonym w Regulaminie. 

5. Użytkownik może zarządzać swoimi danymi przechowywanymi w Serwisie Internetowym oraz systemie CRM, w tym: zlikwidować swoje Konto, wysłać prośbę o przesłanie kopii jego danych przechowywanych przez Pearson, jak również wysłać żądanie przeniesienia jego danych do innej firmy. Możliwość zarządzania danymi znajduje się w zakładce "Moje konto" w ramach Konta Użytkownika. 

6. Pearson prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne i modernizacyjne. 

7. Zamieszczenie odesłań internetowych (linków) do Serwisu Internetowego lub jakiegokolwiek portalu będącego w posiadaniu i obsługiwanego przez Pearson wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Pearson. 

 

§ 6. Materiały edukacyjne 

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do Materiałów do nauki języka angielskiego i niemieckiego w formie cyfrowej. 

2. Materiały mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie na własny, prywatny użytek i nie mogą być odsprzedawane. 

3. Materiały dzielą się na materiały przeznaczone do zapisu cyfrowego na urządzeniu Użytkownika lub do druku oraz na materiały do odczytu jedynie za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub aplikacji. Użytkownik nie może modyfikować ani opracowywać materiałów przeznaczonych do zapisu cyfrowego na urządzeniu Użytkownika lub do druku. 

4. Zapis elektroniczny Materiałów lub ich wydruk może być wykorzystywany jedynie we własnych celach edukacyjnych Użytkownika. Serwis Internetowy wskazuje każdorazowo charakter Materiałów i ich przeznaczenie. 

5. Dostęp do niektórych Materiałów edukacyjnych zarezerwowany jest wyłącznie dla Użytkowników drugiego i trzeciego poziomu dostępu. 

 

§ 7. Ochrona praw autorskich i innych praw 

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, rozwiązań nawigacyjnych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i video, baz danych i innych utworów prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego) oraz Materiałów udostępnianych w Serwisie Internetowym należą do Pearson lub/i do podmiotów współpracujących z Pearson i podlegają ochronie prawnej. 

2. Ochrona, o której mowa w punkcie § 7 ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności: 

 • a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych; 

 • b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2134 z późn. zm.); 

 • c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 286 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej lub innych właściwych przepisów; 

 • d) nazw domen internetowych; 

 • e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm). 

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu Internetowego ani jego poszczególnych elementów. W szczególności: 

 • a) Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą korzystać z elementów Serwisu Internetowego (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego) oraz ze wszelkich Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku prywatnego w zakresie określonym w § 7 ust. 6 Regulaminu, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna pisemna zgoda Pearson (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów); 

 • b) poza przypadkami określonymi w Regulaminie, bez wyraźnej pisemnej zgody Pearson (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu Internetowego, jego poszczególnych części oraz Materiałów czy treści prezentowanych w Serwisie Internetowym: 

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

 • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

 • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii; 

 • w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisu prawa nie stanowią inaczej. 

4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności Materiały i inne utwory) udostępniane w ramach Serwisu Internetowego w szerszym zakresie niż wskazany w powyższych punktach Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu 

korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna uprzednio skontaktować się z Pearson i uzyskać stosowną pisemną zgodę. 

5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Pearson, Materiałów i ich treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno- muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Pearson lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu Internetowego, w tym treści o charakterze reklamowym. 

6. Pearson udziela zarejestrowanemu Użytkownikowi bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na korzystnie z Materiałów w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celów Serwisu Internetowego, w tym do dokonania przez Użytkownika cyfrowej kopii Materiałów drukowalnych oraz do reprodukcji Materiałów drukowalnych w druku, w ilości jednego wydruku na dany Materiał drukowalny. Materiały niedrukowalne mogą być jedynie wyświetlane przez Użytkownika z pośrednictwem Portalu – Użytkownik nie nabywa praw do pobierania plików Materiałów, zapisu ich cyfrowych kopii czy druku w całości lub w części. 

7. Licencja udzielona w powyższym punkcie nie może być przeniesiona przez Użytkownika (zakaz udzielania sublicencji) i może być zmieniona lub cofnięta przez Pearson z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika warunków licencji. Ewentualne zmiany licencji będą wskazane w nowej wersji niniejszego Regulaminu, wprowadzonej zgodnie z procedurą określoną w § 11 Regulaminu. 

 

§ 8. Zakończenie korzystania z Usług i Serwisu Internetowego  

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności wówczas, gdy nie akceptuje treści Regulaminu. 

2. Rezygnacja z Usług ogólnie dostępnych następuje poprzez zaprzestanie korzystania z tych Usług przez Użytkownika. 

3. Rezygnacja z Usług wymagających rejestracji, następuje poprzez zaznaczenie w koncie Użytkownika przycisku „Usuń swoje konto – Zatwierdź”. 

4. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego poprzez zablokowanie jego Konta, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności, gdy Użytkownik: 

 • a) poda w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

 • b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 

 • c) naruszy zasady określone w § 7 Regulaminu; 

 • d) gdy rejestracja wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika, w przypadku 

 • e) niepotwierdzenia rejestracji dokonanej przez osobę małoletnią; 

 • f) dopuści się innych nagannych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzących w dobre imię Pearson. 

 • g) Usługodawca automatycznie pozbawia Użytkownika prawa do korzystania z Usług określonych w § 1 ust. 5 (d), (i), w przypadku wycofania przez Użytkownika zgód marketingowych o treściach wskazanych w Formularzu Rejestracji lub formularzu edycji zgód w Koncie Użytkownika. 

 

§ 9. Procedura reklamacyjna 

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą być przekazywane Pearson e-mailowo na adres: office@pearson.com, telefonicznie na numer telefonu: 22 306 07 79 lub listownie na adres siedziby Pearson. 

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Pearson w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Pearson. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Pearson w przedmiocie reklamacji e-mailem lub w formie pisemnej. 

 

§ 10. Odpowiedzialność 

1. Pearson dostarcza Serwis Internetowy w stanie „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji i zapewnień co do przydatności do jakiegokolwiek celu, a także wyłączając swoją odpowiedzialność za jego wady oraz szkody nim spowodowane, w tym utracone korzyści, aż do granic winy umyślnej. Postanowienie to nie dotyczy osób fizycznych korzystających z Serwisu Internetowego jako konsumenci, to jest bez bezpośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. 

2. Pearson nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu Internetowego (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników. Pearson zastrzega, że możliwe są przerwy lub zakłócenia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, w szczególności, gdy jest to spowodowane: 

 • a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania; 

 • b) przyczynami niezależnymi od Pearson (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). 

3. Pearson dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie Internetowym były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Pearson nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki. Dlatego zastrzegamy, że Pearson nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie Internetowym oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Pearson. 

4. W Serwisie Internetowym mogą znajdować się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Pearson. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym, Pearson oświadcza, że: 

 • a) Użytkownicy korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Pearson, wyłącznie na własną odpowiedzialność; 

 • b) niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Pearson; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają. 

5. Pearson nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych ewentualnie w Serwisie Internetowym oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie Internetowym przez inne osoby niż Pearson. 

6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym przez Pearson nieodpłatnie, Pearson nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług. 

7. Pearson nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej lub Użytkowników). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. 

8. Pearson nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych. 

9. Pearson nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Pearson. 

10. Postanowień §10 ust. 1, 3-9 Regulaminu nie stosuje się osób fizycznych korzystających z Serwisu Internetowego jako konsumenci, to jest bez bezpośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 

§ 11. Zmiany Regulaminu 

1. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności: 

 • a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów; 

 • b) wydanie orzeczenia lub decyzji przez sąd lub inny organ, mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującej koniecznością jego zmiany; 

 • c) zmiana warunków licencji na Materiały udostępniane w ramach Serwisu Internetowego; 

 • d) zmiana lub rozbudowa istniejących funkcjonalności lub Usług bądź dodanie nowych funkcjonalności lub Usług dostępnych w ramach Serwisu Internetowego; 

 • e) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, w szczególności konieczność przeciwdziałania nadużyciom lub niepożądanym działaniom Użytkowników, konieczność wypracowania nowych zasad w celu rozwiązania stwierdzonych problemów. 

2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie Internetowym z odpowiednim, co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownicy zarejestrowani i posiadający Konto w Serwisie Internetowym zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail. Do wiadomości e-mail zostanie załączona nowa wersja Regulaminu oraz informacja o dacie wejścia w życie zmian Regulaminu. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do zaprzestania korzystania z Serwisu Internetowego, w tym poszczególnych jego aplikacji. 

3. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, o ile Użytkownik przed wejściem w życie zmiany nie zrezygnuje z korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z § 8 ust. 2 lub 3 powyżej. 

 

§12. Postanowienia końcowe 

1. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień. Regulamin interpretuje się wówczas tak, aby swoim dozwolonym brzmieniem jak najbardziej odpowiadał pierwotnej wersji. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub Serwisu Internetowego, w tym poszczególnych aplikacji, prosimy o kontakt z Centrum Informacyjnym na numer infolinii 22 257 18 10 a także na adres e-mail: office@pearson.com. 

3. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.pearson.pl

4. Prawem właściwym dla umowy o korzystanie z Serwisu Internetowego jest prawo polskie. 

5. W wypadku sporu Użytkownika będącego Konsumentem z Pearson dotyczącego Usługi lub Serwisu Internetowego, oprócz drogi sądowej przed właściwym sądem powszechnym Użytkownik uprawniony jest do skierowania sprawy na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów, m.in. do: 

 • a) zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, 

 • b) wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; 

 • c) zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. 

6. Wszystkie wskazane powyżej pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów mają charakter dobrowolny i wymagają zgody obydwu stron sporu. Szczegółowe informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również̇ na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15-ego czerwca 2022r.

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.