Regulamin świadczenia usług przez Pearson (aktualizacja z dnia 1.08.2019)

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pearson Central Europe spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem strony internetowej www.pearson.pl oraz warunki korzystania z tych usług.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Defincje:

 • (a) Serwis Internetowy – należąca do Pearson strona internetowa www.pearson.pl oraz jej subdomeny wraz z dostępnymi aplikacjami i serwisami do nauki języków obcych eDesk i ePanel;
 • (b) Usługi – usługi świadczone przez Pearson z wykorzystaniem Serwisu Internetowego, wymienione w ust. 4 poniżej;
 • Pearson / Usługodawca – Pearson Central Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000090224, NIP: 5272241447 oraz REGON: 016004764. Kapitał zakładowy Pearson Central Europe wynosi 1 467 500,00 zł. W celach kontaktowych Pearson posługuje się adresem poczty elektronicznej office@pearson.com;
 • (d) Użytkownik – osoba, która korzysta z Serwisu Internetowego i Usług;
 • (e) eDesk – serwis Pearson dla uczniów do nauki języka angielskiego i niemieckiego, umożliwiający zapoznanie się z edukacyjnymi treściami cyfrowymi i oświatowymi, dostępny pod adresem edesk.pearson.pl;
 • (f) ePanel – Cyfrowa Biblioteka Nauczyciela – aplikacja Pearson przeznaczona dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, umożliwiająca między innymi zapoznawanie się z nowościami wydawniczymi Pearson, a także dostęp do cyfrowej wersji niektórych komponentów i obudowy metodycznej do kursów nauki języka angielskiego i niemieckiego;
 • (g) Centrum Informacyjne – centrum informacyjne i pomoc techniczna Pearson dostępne pod numerem infolinii: 22 257 18 10, a także na adres e-mail: office@pearson.com;
 • (h) Materiały – materiały edukacyjne do nauki języka angielskiego i niemieckiego dostępne w Serwisie Internetowym;
 • (i) Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu Internetowego Użytkownik powinien zapoznać się z aktualną treścią Regulaminu dostępną nieodpłatnie w Serwisie Internetowym w zakładce „Regulamin serwisu” w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenia oraz wydrukowanie.

4. Serwis Internetowy jest ogólnie dostępny z wyłączeniem aplikacji wymagających zarejestrowania i przeznaczony jest przede wszystkim dla nauczycieli języków obcych oraz uczniów i ich rodziców.

5. Z wykorzystaniem Serwisu Internetowego Pearson świadczy następujące Usługi:

 • (a) dostęp do podstawowych informacji dotyczących Pearson;
 • (b) dostęp do materiałów do nauki języka angielskiego i niemieckiego;
 • (c) dostęp do informacji o aktualnościach wydawniczych dotyczących materiałów do nauki języka angielskiego i niemieckiego;
 • (d) dostęp do informacji o konferencjach i szkoleniach metodycznych dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego;
 • (e) dostęp do Centrum Informacyjnego, w tym pomocy technicznej;
 • (f) dostęp do sklepu internetowego http://www.bookland.com.pl/pearson prowadzonego przez Edu-Książka Sp. z o.o. ul. Kolejowa 15-17 01-217 Warszawa;
 • (g) usługę eDesk;
 • (h) usługę ePanel – Cyfrową Bibliotekę Nauczyciela.

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu Internetowegooraz wymagania techniczne

1. Serwis Internetowy podzielony jest na część ogólnodostępną oraz część dla zarejestrowanych Użytkowników.

2. Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu Internetowego oraz do Usług, o których mowa w § 1 ust. 5 (a), (c), (d), (e) i (f) Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy. Dostęp do Usług, o których mowa w § 1 ust. 5 (b), (g) i (h) Regulaminu posiadają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez urządzenie Użytkownika następujących minimalnych wymagań:

 • 3.1. Strona internetowa www.pearson.pl
 • (a) zastosowanie przeglądarek: Internet Explorer 8.0 lub nowszych, FireFox 11.0 lub nowszych lub Chrome 10 lub nowszych;
 • (b) strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości 1280 x 1024;
 • (c) konieczność zastosowania oprogramowania Java Script.
 • 3.2. ePanel
 • (a) dla Windows - komputer, który jest w stanie uruchomić system operacyjny Windows 7-10; konieczne jest posiadanie bibliotek .NET Framework 4.7 (lub nowszych);
 • (b) dla Android - wymagana jest wersja systemu 6.0 - 9;
 • (c) dla iOS - wersja systemu 8 (lub nowsza)
 • (d) zalecane jest min. 1GB wolnej pamięci RAM, gdyż pobierane komponenty i materiały zajmują od kilku KB do kilkuset MB;
 • (e) aplikacja ePanel działa bez dostępu do Internetu, natomiast dostępu takiego wymagają jej instalacja i aktualizacje;
 • (f) konieczne jest zainstalowanie Adobe Flash oraz posiadanie legalnego i zaktualizowanego systemu operacyjnego.
 • 3.3. eDesk
 • Minimalne wymaganie techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z serwisu eDesk, to przeglądarka internetowa (zgodna ze standardem HTML5). Jednakże możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności serwisu może być uzależniona od dokonania określonych konfiguracji komputera Użytkownika oraz spełnienia innych wymagań technicznych.

§ 3. Rejestracja Użytkowników

1. Pearson zastrzega, że dostęp do Usług określonych w § 1 ust. 5 (b), (g) i (h) Regulaminu możliwy jest po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się przez Użytkownika.

2. Serwis Internetowy umożliwia rejestrację i założenie konta Użytkownika dla nauczyciela, rodzica lub innej osoby. Poszczególne aplikacje lub serwisy wymagają odrębnej rejestracji i są dostępne jedynie dla:

 • (a) ePanel – nauczyciele języka angielskiego lub języka niemieckiego;
 • (b) eDesk – uczniowie (w przypadku osób małoletnich, ich rodzice lub opiekunowie prawni) i nauczyciele języka angielskiego lub języka niemieckiego.

3. Rejestracja dokonywana jest po wypełnieniu formularza dostępnego w Serwisie Internetowym. Warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji jest przejście wszystkich etapów rejestracji.

4. Po pomyślnym zakończeniu procesu rejestracji użytkownik uzyskuje swój indywidualny numer identyfikacyjny oraz indywidualne konto dostępu.

5. W przypadku małoletnich Użytkowników do 13 roku życia, rejestracji może dokonać jedynie jego rodzic lub opiekun prawny. W przypadku małoletnich Użytkowników, którzy ukończyli 13 lat, rejestracja wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku braku zgody rodzica lub opiekuna w chwili rejestracji, dla skuteczności rejestracji uzależniona jest od potwierdzenie rejestracji przez rodzica lub opiekuna prawnego.

6. W przypadku nauczycieli języka angielskiego lub niemieckiego, istnieją trzy poziomy dostępu do materiałów i aplikacji lub serwisów. Każdy kolejny poziom umożliwia skorzystanie z dodatkowych materiałów lub funkcjonalności danej aplikacji lub serwisu.

 • (a) Uzyskanie pierwszego poziomu dostępu następuje po zarejestrowaniu, bez dodatkowej weryfikacji – nauczyciele uzyskują dostęp do wybranych materiałów po zalogowaniu i mogą obejrzeć bezpłatne wideoszkolenia oraz, po poprawnej odpowiedzi na kilka pytań quizowych dotyczących danego szkolenia, uzyskać imienny certyfikat odbycia szkolenia.
 • (b) Uzyskanie drugiego poziomu dostępu następuje po zweryfikowaniu nauczyciela. Dane każdego rejestrującego się nauczyciela są transferowane do systemu CRM. Jeśli pracownik Pearson potwierdzi prawdziwość danych i pozytywnie zweryfikuje nauczyciela, będzie on mógł skorzystać z dodatkowych materiałów lub funkcjonalności. Za pomocą formularza online, każdy zweryfikowany nauczyciel może zamówić dostęp do wybranych kursów w formie cyfrowej w aplikacji ePanel i serwisie eDesk.
 • (c) Uzyskanie trzeciego poziomu dostępu dotyczy zweryfikowanych nauczycieli, którzy korzystają z kursów Pearson. Reprezentant Pearson może również przydzielić dostęp do dodatkowych testów sprawdzających opracowanych dla podręczników Pearson. Uprawniony pracownik Pearson może tego dokonać w systemie CRM, z którego informacja jest zwrotnie przesyłana do strony www, w następstwie czego dostęp jest odblokowywany.

7. Użytkownik zobowiązany jest do:

 • (a) podania dotyczących go danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich;
 • (b) aktualizacji danych podanych w trakcie procesu rejestracji;
 • (c) zachowania w tajemnicy hasła umożliwiającego zalogowanie się w Serwisie Internetowym i nieudostępniania go innym osobom.

§ 4. Prywatność

Korzystanie z Serwisu Internetowego, w szczególności założenie konta Użytkownika związane jest z udostępnianiem Pearson przez Użytkownika informacji o Użytkowniku, w tym danych osobowych. Pearson uznaje za priorytet zapewnienie bezpieczeństwa i poufności wszelkich takich informacji. Szczegółowy opis postępowania Pearson w zakresie ochrony prywatności Użytkowników znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie Internetowym w zakładce "Polityka Prywatności".

§ 5. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego, w tym poszczególnych aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz przeznaczeniem Serwisu Internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.

2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

 • (a) niedostarczania (niezamieszczania) treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających prawa wyłączne jakichkolwiek osób, zwłaszcza praw autorskich, a także dóbr osobistych, zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów;
 • (b) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń;
 • (c) niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam); (ii) kilkukrotne rejestrowanie się w Serwisie Internetowym w tym samym czasie; (iii) korzystanie z kont innych osób lub udostępnianie swojego konta innym osobom; (iv) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł, loginów lub danych osobowych innych Użytkowników; (v) podszywanie się pod innego zarejestrowanego Użytkownika; (vi) kopiowanie bazy danych Serwisu Internetowego;
 • (d) korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
 • (e) korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w Serwisie Internetowym jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Pearson.

3. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się niedozwolonych działań, zwłaszcza opisanych w ust. 2 powyżej, Pearson może zablokować temu Użytkownikowi dostęp do Serwisu Internetowego lub zablokować jego konto, a także ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Użytkownika poniesionej szkody oraz przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Pearson o każdym wiadomym mu przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu Internetowego określonym w Regulaminie.

5. Użytkownik może zarządzać swoimi danymi przechowywanymi w Serwisie Internetowym oraz systemie CRM, w tym: zlikwidować swoje konto, wysłać prośbę o przesłanie próby jego danych przechowywanych przez Pearson, jak również wysłać żądanie przeniesienia jego danych do innej firmy. Możliwość zarządzania danymi znajduje się w zakładce "Moje konto".

6. Pearson prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępności Serwisu Internetowego ze względu na czynności konserwacyjne i modernizacyjne.

7. Zamieszczenie odesłań internetowych (linków) do Serwisu Internetowego lub jakiegokolwiek portalu będącego w posiadaniu i obsługiwanego przez Pearson wymaga uzyskania uprzedniej zgody Pearson.

§ 6. Materiały edukacyjne

1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Użytkownik ma dostęp do materiałów do nauki języka angielskiego i niemieckiego w formie cyfrowej.

2. Materiały mogą być wykorzystywane przez Użytkownika jedynie w celach niekomercyjnych.

3. Materiały dzielą się na materiały przeznaczone do zapisu cyfrowego na urządzeniu Użytkownika lub do druku oraz na materiały do odczytu jedynie za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub aplikacji. Użytkownik nie może modyfikować ani opracowywać materiałów przeznaczonych do zapisu cyfrowego na urządzeniu Użytkownika lub do druku. Zapis elektroniczny Materiałów lub ich wydruk może być wykorzystywany jedynie we własnych celach edukacyjnych Użytkownika. Serwis Internetowy będzie wskazywał charakter Materiałów i ich przeznaczenie.

4. Dostęp do niektórych materiałów edukacyjnych (jak np. testy do podręczników) zarezerwowany jest wyłącznie dla Użytkowników trzeciego poziomu dostępu (zweryfikowanych nauczycieli, którzy korzystają z kursów Pearson). 

§ 7. Ochrona praw autorskich i innych praw

1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, rozwiązań nawigacyjnych, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i video, baz danych i innych utworów prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego) oraz Materiałów należą do Pearson lub/i do podmiotów współpracujących z Pearson i podlegają ochronie prawnej.

2. Zastrzeżenie, o którym mowa w punkcie § 7 ust. 1 powyżej, dotyczy w szczególności:

 • (a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 • (b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
 • (c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
 • (d) nazw domen internetowych;
 • (e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu Internetowego ani jego poszczególnych elementów. W szczególności:

 • (a) Użytkownicy Serwisu Internetowego mogą korzystać z elementów Serwisu Internetowego (w tym utworów i baz danych udostępnianych w ramach Serwisu Internetowego) oraz ze wszelkich Materiałów wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, chyba że ich wykorzystanie w szerszym zakresie umożliwiają obowiązujące przepisy lub wyraźna zgoda Pearson (ewentualnie innych uprawnionych podmiotów);
 • (b) poza przypadkami określonymi w Regulaminie, bez wyraźnej zgody Pearson (ewentualnie innego uprawnionego podmiotu) zabrania się w szczególności podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu Internetowego, jego poszczególnych części oraz Materiałów czy treści prezentowanych w Serwisie Internetowym:
  • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy jakichkolwiek treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  • w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  • w odniesieniu do programów komputerowych: trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym; rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
  • w odniesieniu do baz danych: pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części, o ile przepisu prawa nie stanowią inaczej.

4. Osoba, która chciałaby wykorzystać treści (w szczególności Materiały i inne utwory) udostępniane w ramach Serwisu Internetowego w szerszym zakresie niż wskazany w powyższych punktach Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna uprzednio skontaktować się z Pearson i uzyskać stosowną pisemną zgodę.

5. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Pearson, Materiałów i ich treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu Internetowego może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Pearson lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu Internetowego, w tym treści o charakterze reklamowym.

6. Pearson udziela bezpłatnej licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na korzystnie przez Użytkowników z Materiałów w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celów Serwisu Internetowego, w tym do dokonania przez Użytkownika cyfrowej kopii Materiałów drukowalnych oraz do reprodukcji Materiałów drukowalnych w druku, w ilości jednego wydruku na dany Materiał drukowalny. Materiały niedrukowalne mogą być jedynie wyświetlane przez Użytkownika z pośrednictwem Portalu – Użytkownik nie nabywa praw do pobierania plików Materiałów, zapisu ich cyfrowych kopii czy druku w całości lub w części.

7. Licencja udzielona w powyższym punkcie nie może być przeniesiona przez Użytkownika (zakaz udzielania sublicencji), może być w każdym czasie zmieniona lub cofnięta przez Pearson bez podania przyczyny. Ewentualne zmiany licencji będą wskazane w nowej wersji niniejszego dokumentu.

§ 8. Zakończenie korzystania z Serwisu Internetowego

1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w szczególności wówczas, gdy nie akceptuje treści Regulaminu.

2. Usługodawca może pozbawić użytkownika prawa do korzystania z Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego poprzez zablokowanie jego konta, jak również może ograniczyć dostęp użytkownika do Usług oferowanych w ramach Serwisu Internetowego, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:

 • (a) poda w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • (b) dopuści się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 • (c) naruszy zasady określone w § 7 Regulaminu;
 • (d) gdy rejestracja wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego Użytkownika, w przypadku niepotwierdzenia rejestracji dokonanej przez osobę małoletnią;
 • (e) dopuści się innych nagannych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzących w dobre imię Pearson.

§ 9. Procedura reklamacyjna

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczącej Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego mogą być przekazywane Pearson e-mailowo, telefonicznie lub listownie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko Użytkownika, a także dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Pearson w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Pearson. Użytkownik zostanie powiadomiony o decyzji Pearson w przedmiocie reklamacji e-mailem, telefonicznie lub listownie.

§ 10. Odpowiedzialność

1. Pearson dostarcza Serwis Internetowy w stanie „tak jak jest”, bez jakichkolwiek gwarancji i zapewnień co do przydatności do jakiegokolwiek celu, a także wyłączając swoją odpowiedzialność za jego wady oraz szkody nim spowodowane, w tym utracone korzyści, aż do granic winy umyślnej. Postanowienie to nie dotyczy osób fizycznych korzystających z Serwisu Internetowego jako konsumenci, to jest bez bezpośredniego związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Pearson nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu Internetowego (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich Użytkowników. Pearson zastrzega, że możliwe są przerwy lub zakłócenia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

 • (a) koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 • (b) przyczynami niezależnymi od Pearson (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

3. Pearson dokłada starań, aby informacje ukazujące się w Serwisie Internetowym były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą i aktualne. Pearson nie może jednak zagwarantować, że każda informacja spełnia te warunki. Dlatego zastrzegamy, że Pearson nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych w Serwisie Internetowym oraz za informacje pochodzące od innych osób niż Pearson.

4. W Serwisie Internetowym mogą znajdować się linki (połączenia) do stron internetowych umożliwiających korzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych, które nie są udostępniane i świadczone przez Pearson. Dokładamy wszelkich starań, aby wyeliminować linki do stron internetowych zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem, jednakże nie możemy zagwarantować, że zawsze tak się dzieje, albowiem nie możemy brać odpowiedzialności za bieżącą zawartość stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym, Pearson oświadcza, że:

 • (a) Użytkownicy korzystają z serwisów internetowych i usług elektronicznych prowadzonych przez inne podmioty niż Pearson, wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 • (b) niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez inne podmioty niż Pearson; w takim przypadku znajdują zastosowanie zasady korzystania z serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych określone przez podmioty, które je udostępniają.

5. Pearson nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych ewentualnie w Serwisie Internetowym oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane w Serwisie Internetowym przez inne osoby niż Pearson.

6. Niezależnie od innych zastrzeżeń, w przypadku serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym przez Pearson nieodpłatnie, Pearson nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z tych serwisów lub usług.

7. Pearson nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń w ramach serwisów internetowych lub/i usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Internetowym, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej lub Użytkowników). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe.

8. Pearson nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

9. Pearson nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Pearson.

§ 11. Zmiany Regulaminu

1. Postanowienia Regulaminu mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie Internetowym lub za pośrednictwem komunikatu wyświetlanego po zalogowaniu się Użytkownika na konto. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownik zostanie poproszony o akceptację jego nowej wersji. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, prosimy o zaprzestanie korzystania z Serwisu Internetowego, w tym poszczególnych jego aplikacji.

2. Zmiana Regulaminu może wyniknąć w szczególności ze zmiany zakresu świadczonych usług, zmiany prawa, pojawienia się niepożądanych zachowań wśród Użytkowników lub konieczności wypracowania nowych zasad w celu rozwiązania stwierdzonych problemów.

§12. Postanowienia końcowe

1. Bezskuteczność lub nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień. Regulamin interpretuje się wówczas tak, aby swoim dozwolonym brzmieniem jak najbardziej odpowiadał pierwotnej wersji.

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Regulaminu lub Serwisu Internetowego, w tym poszczególnych aplikacji, prosimy o kontakt z Centrum Informacyjnym na numer infolinii 22 257 18 10 a także na adres e-mail: office@pearson.com.

 

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.