Egzamin ósmoklasisty w skrócie

 • Egzamin odbędzie się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2018 i obejmuje trzy przedmioty obowiązkowe dla wszystkich uczniów: polski, matematykę i język obcy.
   
 • Od roku szkolnego 2021/2022 dodatkowo egzamin z jeszcze jednego przedmiotu do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii.
   
 • Uczeń/ słuchacz przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczył się w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych.
   
 • Wyboru języka dokonuje uczeń wraz z rodzicami do 30 września w roku szkolnym, w którym odbędzie się egzamin ósmoklasisty.
   
 • Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
   
 • Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej
   
 • Wynik egzaminu nie wpływa na ukończenie szkoły.


Obejrzyj szkolenie z ekspertem

Solidna porcja rzetelnych informacji, dotyczących egzaminu ósmoklasisty:

 • możliwości wyboru języka zdawanego na egzaminie, organizacji egzaminu,
 • wymagań egzaminacyjnych,
 • zadań egzaminacyjnych i ich oceniania,
 • uprawnień do bycia egzaminatorem,
 • roli wyniku na egzaminie ósmoklasisty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych…

Poziom egzaminu


 

POZIOM EGZAMINU 8-KLASISTY WG CKE:

POZIOM EGZAMINU MATURALNEGO (POZIOM PODSTAWOWY) WG CKE:

Arkusz egzaminacyjny i zasady ocenianiaArkusz składać się będzie z 45-55 zadań ujętych w 12-15 wiązek i podzielonych na 5 części:

NAZWA CZĘŚCI   UDZIAŁ W WYNIKU SUMARYCZNYM

rozumienie ze słuchu

 

20-25%

znajomość funkcji językowych

 

15-20%

rozumienie tekstów pisanych

 

25-30%

znajomość środków językowych

 

15-20%

wypowiedź pisemna

  20%

Na rozwiązanie wszystkich zadań uczeń będzie miał 90 minut.

W zadaniach zamkniętych otrzymuje 1 pkt za każdą poprawną odpowiedź lub 0 pkt jeśli jego odpowiedź jest niepoprawna lub jest jej brak. W zadaniach otwartych sprawdzających znajomość środków językowych wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna. W zadaniach otwartych sprawdzających rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych oraz znajomość funkcji językowych odpowiedź musi być komunikatywna dla odbiorcy, zgodna z poleceniem oraz musi wskazywać, że zdający zrozumiał tekst.

Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej są zbliżone do tych, które obowiązują także na egzaminie maturalnym, tj.

 • treść: od 0 do 4 pkt
 • spójność i logika wypowiedzi: od 0 do 2 pkt
 • zakres środków językowych: od 0 do 2 pkt
 • poprawność środków językowych: od 0 do 2 pkt

W ocenie treści bierze się najpierw pod uwagę, do ilu podpunktów polecenia uczeń się odniósł w swojej wypowiedzi, a następnie ile z tych podpunktów rozwinął w stopniu zadowalającym.

DO ILU PODPUNKTÓW UCZEŃ SIĘ ODNIÓSŁ?

ILE PODPUNKTÓW ROZWINĄŁ?

3

2

1

0

3 4 3 2 1
2   2 1 1
1     1 0
0       0

Warto wiedzieć

Informator o egzaminie ósmoklasisty rozpoczyna się od bardzo ważnego komentarza od jego autorów:

Zadania w Informatorze nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszu egzaminacyjnym. Nie ilustrują również wszystkich wymagań z języka obcego nowożytnego zapisanych w podstawie programowej. Dlatego Informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej, zarówno ogólnych, jak i szczegółowych, może zapewnić odpowiednie wykształcenie uczniów w zakresie danego języka obcego, w tym ich właściwe przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.

Z tego powodu przygotowanie do egzaminu powinno bazować na różnorodnych typach ćwiczeń i zadań, zarówno otwartych jak i zamkniętych, rozwijających poprawną i skuteczną komunikację, która jest fundamentem edukacji językowej.

Choć zadania otwarte będą stanowiły co najmniej 40% egzaminu, nie oznacza to, że zdominują cały arkusz. Równowaga między ćwiczeniami zamkniętymi i otwartymi to nie tylko cecha arkusza egzaminacyjnego, ale także codziennych przygotowań do testu.

Dotychczasowe wyniki egzaminów z zadaniami zamkniętymi (sprawdzian szóstoklasisty, egzamin gimnazjalny) wskazują, że zaznajomienie uczniów z typami zadań zamkniętych i sposobami ich poprawnego rozwiązania jest bardzo istotne i może wpłynąć na wynik z egzaminu.

Znaczenie wyniku z egzaminu

Wynik z egzaminu 8-klasisty będzie składowym, ale nie jedynym elementem branym pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Inne aspekty brane pod uwagę, to m.in. oceny z wybranych przedmiotów oraz uzyskanie promocji z wyróżnieniem i szczególne osiągnięcia absolwenta. Kwestie związane z rekrutacją reguluje stosowane Rozporządzenie MEN.

Przykładowe arkusze egzaminu ósmoklasisty z języka niemieckiego

Planujesz przygotowania do egzaminu ósmoklasisty? Pobierz przygotowane przez naszego eksperta przykładowe arkusze i sprawdź, jak Twoi uczniowie radzą sobie z zadaniami egzaminacyjnymi. Zestaw 3 arkuszy egzaminacyjnych wraz z nagraniami i modelem odpowiedzi pomoże zdiagnozować uczniów i ocenić ich poziom przygotowania do egzaminu.

Pobierz arkusze egzaminacyjne

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.