Pearson English International Certificate (PTE General)

Dlaczego warto zdać egzamin International Certificate?

Pearson English International Certificate (PTE General) to międzynarodowy egzamin z języka angielskiego przeznaczony dla studentów i osób dorosłych. Rekomendowany jest już od 13 roku życia.

Egzamin International Certificate:

 • ocenia 4 kluczowe umiejętności tj. mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu
 • skupia się na żywym języku, spotykanym w codziennym życiu i środowisku edukacyjnym
 • uznawany jest przez pracodawców, uczelnie oraz instytucje rządowe i edukacyjne na całym świecie
 • pozwala zaprezentować umiejętności językowe podczas wykonywania czynności znanych z życia codziennego, takich jak pisanie wiadomości, czytanie artykułów czy prowadzenie rozmowy.
Co sprawdza egzamin International Certificate?

International Certificate:

 • testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywaniu testów
 • autentyczny materiał i zadania będące naturalną kontynuacją pracy na lekcji pozwalają zdającym zaprezentować swoje najlepsze umiejętności
 • format oparty na scenariuszach umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron

Zarówno część pisemna, jak i ustna są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów w Wielkiej Brytanii, a egzamin jest akredytowany przez niezależną organizację Ofqual.

Test powstał we współpracy z Edexcel Limited, największym brytyjskim organem przyznającym kwalifikacje akademickie i zawodowe, który jest oficjalnym podmiotem wystawiającym certyfikat International Certificate.

Struktura i poziomy egzaminu

International Certificate dostępny jest na sześciu poziomach zaawansowania – A1 (Foundation Level), 1, 2, 3, 4, 5. Na każdym poziomie test składa się z części pisemnej i ustnej i jest skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages).

 • CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.
 • CZĘŚĆ USTNA składa się z trzech lub czterech części, zależnie od poziomu i trwa od 5 do 8 minut. Zadaniami są krótka wypowiedź, dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.
Poziom egzaminu Poziom CEFR Czas trwania egzaminu (część pisemna + część ustna)
Foundation Level A1 1 godz. 15 min. + 5 min.
Level 1 A2 1 godz. 35 min. + 5 min.
Level 2 B1 1 godz. 35 min. + 7 min.
Level 3 B2 2 godz. + 7 min.
Level 4 C1 2 godz. 30 min. + 8 min.
Level 5 C2 2 godz. 55 min. + 8 min.

Poziomy Pearson English International Certificate

Foundation Level (CEFR A1)

Co powinien umieć kandydat?

Na tym poziomie kandydat rozumie i używa potoczne zwroty dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Formułuje pytania z zakresu życia prywatnego dotyczące np. miejsca zamieszkania. Prowadzi prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i służy pomocą.

Część pisemna (1 godz. 15 min.)

Część ustna (5 min)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem związanym ze znanymi i codziennymi zagadnieniami, jak dom czy zakupy. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • wypowiedź monologowa
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o International Certificate – Foundation Level A1

Level 1 (CEFR A2)

Co powinien umieć kandydat?

Kandydat na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym. Porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających wymiany informacji na tematy znane i typowe. W prosty sposób opisuje swoje pochodzenie i otoczenie oraz porusza sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Część pisemna (1 godz. 35 min.)

Część ustna (5 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem związanym ze znanymi i codziennymi zagadnieniami, jak hobby, dom, transport czy zakupy. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • wypowiedź monologowa
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o International Certificate – Level 1

Level 2 (CEFR B1)

Co powinien umieć kandydat?

Na tym poziomie kandydat rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, poruszających znane jej sprawy i zdarzenia typowe dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Radzi sobie w większości sytuacji podczas podróży do regionu, gdzie mówi się językiem angielskim. Osoba na tym poziomie formułuje proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy jej znane lub które ją interesują. Opisuje wydarzenia oraz doświadczenia osobiste, plany i zamiary, krótko wyjaśniając lub uzasadniając swoje opinie.

Część pisemna (1 godz. 35 min.)

Część ustna (7 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem związanym ze znanymi i codziennymi zagadnieniami, jak turystyka, rozrywka, podróże czy edukacja. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • wypowiedź monologowa
 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o International Certificate – Level 2

Level 3 (CEFR B2)

Co powinien umieć kandydat?

Kandydat na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, a także w ramach języka specjalistycznego ze swojej dziedziny. Porozumiewa się płynnie i spontanicznie na tyle, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, nie powodując napięcia u żadnej ze stron. Formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące wielu tematów, a także wyraża i uzasadnia swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Część pisemna (2 godz.)

Część ustna (7 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem, który na tym poziomie jest dość abstrakcyjny, np. zagadnienia globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • wypowiedź monologowa
 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o International Certificate – Level 3

Level 4 (CEFR C1)

Co powinien umieć kandydat?

Osoba na tym poziomie rozumie obszerne i wymagające teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Wypowiada się w sposób płynny i spontaniczny, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Formułuje jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi pisemne lub ustne, dotyczące szerokiego zakresu tematów. Sprawnie posługuje się przy tym regułami gramatycznymi oraz narzędziami organizacji wypowiedzi wskazującymi na bardzo dobre opanowanie języka.

Część pisemna (2 godz. 30 min.)

Część ustna (8 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem, który na tym poziomie jest dość abstrakcyjny, np. zagadnienia globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • wypowiedź monologowa
 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o International Certificate – Level 4

Level 5 (CEFR C2)

Co powinien umieć kandydat?

Kandydat na tym poziomie rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Streszcza i relacjonuje informacje z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Swoje myśli wyraża płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Część pisemna (2 godz. 55 min.)

Część ustna (8 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem, który na tym poziomie jest dość abstrakcyjny, np. zagadnienia globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • wypowiedź monologowa
 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o International Certificate – Level 5

Kiedy i gdzie mogę zdawać egzamin Pearson English International Certificate?

Terminy sesji egzaminacyjnych Pearson English International Certificate

Egzaminy International Certificate odbywają się siedem razy w roku w miesiącach: luty, marzec, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień. Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu.

Terminy sesji egzaminacyjnych

Wszystkie poziomy egzaminu dostępne są w tych samych terminach.

 

Centra egzaminacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na konkretną sesję egzaminacyjną dostępne są w autoryzowanych Centrach Egzaminacyjnych Pearson English International Certificate. 

Lista centrów egzaminacyjnych 

W jaki sposób przygotować się do egzaminu International Certificate?

Wszystkie egzaminy wymagają odpowiedniego przygotowania. W ofercie kursów i narzędzi Pearson znajdują się tytuły opracowane specjalnie z myślą o kandydatach przygotowujących się do egzaminu International Certificate.

Kursy i narzędzia pomagające przygotować się do egzaminu Pearson English International Certificate.

Przykładowe testy

Przykładowe arkusze egzaminacyjne pomogą oswoić się z formułą egzaminu, dzięki czemu podejście do testu jest bezstresowe, za to z dużą dozą pewności siebie.

Bezpłatna aplikacja Warm Up!

Aplikacja na urządzenia mobilne Warm Up to znakomity sposób na dodatkową powtórkę przed egzaminem International Certificate (PTE General).

Warm Up to zupełnie bezpłatne dodatkowe ćwiczenia na wszystkie umiejętności językowe – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie – na każdym z poziomów egzaminu.

 • Autentyczny materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych
 • Bez opłat i bez ograniczeń – materiał dostępny wszędzie na wyciągnięcie ręki
 • Wszystkie umiejętności na każdym poziomie – od A1 do C2
 • Ćwiczenia, monitoring postępów, cenne wskazówki, dodatkowe zasoby oraz informacje o egzaminie – wszystko w Twoim telefonie!

Pobierz aplikację na swoje urządzenie:

Android    Apple iOS

O czym warto pamiętać przed egzaminem?

W przypadku kandydatów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania egzaminu do potrzeb kandydata, konieczne jest przedstawienie takiego orzeczenia w centrum egzaminacyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Egzamin zostanie dostosowany wyłącznie po okazaniu orzeczenia.

W przypadku zapisu na egzamin po terminie zgłoszenia stosowana jest dodatkowa opłata administracyjna tzw. late fee.

Używamy plików cookies, by ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu i w celach statystycznych. Nie blokując tych plików, zgadzasz się na ich użycie i zapisanie w pamięci urządzenia. Plikami cookies możesz zarządzać samodzielnie w ustawieniach przeglądarki. Dowiedz się więcej w naszym Regulaminie.