Pearson English International Certificate


Co wyróżnia egzamin International Certificate i dlaczego warto go zdać?

Pearson English International Certificate to międzynarodowy certyfikat z praktycznej znajomości języka angielskiego, przeznaczony dla osób od 14 roku życia. Egzamin zapewnia wygodę formatu, miejsca i terminu zdawania, koncentruje się na ocenie komunikacji, a nie wiedzy teoretycznej, i wspiera zdających podczas rekrutacji na studia lub w trakcie rozwoju kariery zawodowej. Dla młodych uczniów poniżej 14 roku życia, rozpoczynających przygodę z certyfikacją językową, polecamy egzamin International Certificate Young Learners

Co sprawdza egzamin International Certificate?

International Certificate:

 • testuje cztery sprawności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
 • koncentruje się na ocenie umiejętności komunikacyjnych, a nie umiejętności rozwiązywania testów
 • umożliwia zdającym swobodę wypowiedzi i daje szansę zaprezentowania swoich mocnych stron dzięki formatowi opartemu na scenariuszach i autentycznym materiałom
 • kładzie nacisk na komunikację, a nie wiedzę teoretyczną, co sprawia, że test nie wymaga wcześniejszej pracy z konkretnym podręcznikiem, a wśród materiałów towarzyszących kandydat znajdzie szereg pomocnych narzędzi przygotowawczych
 • prezentuje wynik skorelowany ze skalą CEFR (Common European Framework Reference for Languages)

Gdzie uznawany jest International Certificate?

Wyniki International Certificate są szeroko uznawane przez instytucje i uczelnie w Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Poniżej znajduje się lista polskich uczelni oficjalnie uznających Pearson English International Certificate. Szczegóły i zakres uznawalności należy konsultować indywidualnie z daną uczelnią.

Uczelnie w Polsce uznające Pearson English International Certificate
Nazwa uczelni uznającej MIASTO
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy Bydgoszcz
Politechnika Bydgoska Bydgoszcz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie Chełm
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie Chorzów
Uniwersyteckie Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Dąbrowa Górnicza
Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu Elbląg
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Gdańsk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie Leszno
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Łomża
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego Poznań
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu Świecie
Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu Przasnysz
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Rzeszów
Akademia Pomorska Słupsk
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Suwałki
Tarnowska Szkoła Wyższa Tarnów
Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna Tarnów
Wyższa Szkola Bankowa w Toruniu Toruń
Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie Warszawa
Akademia Leona Koźmińskiego Warszawa
Politechnika Warszawska Warszawa
Szkoła Główna Handlowa Warszawa
Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław
Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Certyfikat International Certificate (PTE General) jest również uznawany przez ministerstwa i instytucje rządowe w następującym zakresie:

Ministerstwo Edukacji i Nauki Pearson Exams (PTE General Level 3 – B2, Level 4 – C1 and Level 5 – C2) zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 (Dz.U. 204, poz. 1200).
Ministerstwo Edukacji i Nauki Potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 17.04.2021.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych W sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno - konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno - konsularnego.
Departament Służby Cywilnej Potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 (Dz.U. 218, poz. 1695) oraz przez wielu pracodawców w Polsce i za granicą.

Zapraszamy do zapoznania się z globalną listą instytucji uznających International Certificate.

UZNAWALNOŚĆ NA ŚWIECIE

Jaki format ma egzamin?

International Certificate dostępny jest na sześciu poziomach zaawansowania – A1 (Foundation Level), 1, 2, 3, 4, 5. Można go zdawać w wygodnej formie komputerowej w dowolnym miejscu (w szkole, w pracy lub w domu) lub tradycyjnej, „papierowej”, w jednym z autoryzowanych centrów egzaminacyjnych.

Kiedy i gdzie można podejść do egzaminu w formacie komputerowym?

Egzamin w nowoczesnej formie komputerowej zdawać można wygodnie w szkole, w pracy lub w domu, korzystając z opcji zdalnego monitoringu dla zwiększenia bezpieczeństwa. Samodzielnej rezerwacji terminu można dokonać na globalnej stronie egzaminu.

ZNAJDŹ TERMIN

Oto jak wygląda test zdawany w domu, w szkole lub w biurze z wykorzystaniem opcji zdalnego monitoringu:
 

Czym kończy się zdany egzamin?

Wynik egzaminu w formacie komputerowym dostępny jest już po 2 tygodniach od ukończenia testu.

Końcowy certyfikat potwierdza praktyczne umiejętności zdającego, a towarzyszący mu raport wyników zapewnia szczegółową informację o kompetencjach kandydata, z podziałem na umiejętności językowe wraz z rekomendacjami materiału do dalszej pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z przykładowym certyfikatem oraz raportem końcowym, jakie otrzymują zdający po udanym podejściu do egzaminu w formacie komputerowym.

CERTYFIKATY   RAPORT WYNIKÓW

Jak wygląda test?

Wszystkie umiejętności oceniane są podczas jednej sesji egzaminacyjnej, trwającej nie dłużej niż 2 godziny. Na każdym poziomie test składa się z dwóch części i kombinacji następujących typów zadań:

Cześć 1 – Słuchanie i mówienie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – czytanie na głos, opis obrazka, powtarzanie ze słuchu, rozumienie rozmowy, rozumienie tekstu mówionego, słuchanie z czytaniem, słuchanie z pisaniem.

Część 2 – Czytanie i pisanie (czas trwania: od 40 do 55 minut) – wybór obrazka (poziomy A1- A2), krótkie odpowiedzi na pytania (poziomy B1-C2), wybór słowa lub frazy, czytanie z pisaniem z pamięci, krótka wypowiedź pisemna.

Szczegółowe informacje o strukturze egzaminu w formacie komputerowym, wraz z praktycznymi wskazówkami i przewodnikiem, znajdują się na globalnej stronie egzaminu.

SZCZEGÓŁY EGZAMINU

Informacje dla szkół i centrów egzaminacyjnych

Egzamin Pearson English International Certificate oferuje szerokie możliwości dla centrów egzaminacyjnych i szkół prowadzących kursy językowe, pragnących wzbogacić swoją ofertę o uznawany i nowoczesny certyfikat językowy. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi doradcami, który udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

DORADCY PEARSON 

Kiedy i gdzie mogę zdawać egzamin Pearson English International Certificate?

Terminy sesji egzaminacyjnych Pearson English International Certificate

Egzaminy International Certificate odbywają się siedem razy w roku w miesiącach: luty, marzec, maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień. Wyniki egzaminów dostępne są w ciągu 6 tygodni od daty egzaminu.

Terminy sesji egzaminacyjnych

Wszystkie poziomy egzaminu dostępne są w tych samych terminach.

 

Centra egzaminacyjne

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów na konkretną sesję egzaminacyjną dostępne są w autoryzowanych Centrach Egzaminacyjnych Pearson English International Certificate. 

Lista centrów egzaminacyjnych 

Jak wygląda test w formacie tradycyjnym?

Na każdym poziomie test składa się z części pisemnej i ustnej.

CZĘŚĆ PISEMNA składa się z dziewięciu sekcji i sprawdza umiejętności słuchania, czytania i pisania. Zawiera m.in. pytania wielokrotnego wyboru, pytania wymagające krótkich odpowiedzi pisemnych, jak również dłuższe wypowiedzi pisemne.

CZĘŚĆ USTNA składa się z dwóch lub trzech części, zależnie od poziomu i trwa od 3,5 do 6 minut. Zadaniami są dyskusja, opis obrazka oraz rozmowa z odgrywaniem roli.

Sprawdź szczegółowe informacje o każdym poziomie egzaminu

Poziomy Pearson English International Certificate

Foundation Level (CEFR A1)

Co powinien umieć kandydat?

Na tym poziomie kandydat rozumie i używa potoczne zwroty dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Formułuje pytania z zakresu życia prywatnego dotyczące np. miejsca zamieszkania. Prowadzi prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i służy pomocą.

Część pisemna (1 godz. 15 min.)

Część ustna (3,5 min)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem związanym ze znanymi i codziennymi zagadnieniami, jak dom czy zakupy. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Level 1 (CEFR A2)

Co powinien umieć kandydat?

Kandydat na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z życiem codziennym. Porozumiewa się w prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających wymiany informacji na tematy znane i typowe. W prosty sposób opisuje swoje pochodzenie i otoczenie oraz porusza sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Część pisemna (1 godz. 35 min.)

Część ustna (3,5 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem związanym ze znanymi i codziennymi zagadnieniami, jak hobby, dom, transport czy zakupy. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Level 2 (CEFR B1)

Co powinien umieć kandydat?

Na tym poziomie kandydat rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, poruszających znane jej sprawy i zdarzenia typowe dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd. Radzi sobie w większości sytuacji podczas podróży do regionu, gdzie mówi się językiem angielskim. Osoba na tym poziomie formułuje proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy jej znane lub które ją interesują. Opisuje wydarzenia oraz doświadczenia osobiste, plany i zamiary, krótko wyjaśniając lub uzasadniając swoje opinie.

Część pisemna (1 godz. 35 min.)

Część ustna (5,5 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem związanym ze znanymi i codziennymi zagadnieniami, jak turystyka, rozrywka, podróże czy edukacja. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Level 3 (CEFR B2)

Co powinien umieć kandydat?

Kandydat na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, a także w ramach języka specjalistycznego ze swojej dziedziny. Porozumiewa się płynnie i spontanicznie na tyle, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka angielskiego, nie powodując napięcia u żadnej ze stron. Formułuje przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi dotyczące wielu tematów, a także wyraża i uzasadnia swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Część pisemna (2 godz.)

Część ustna (5,5 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem, który na tym poziomie jest dość abstrakcyjny, np. zagadnienia globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Level 4 (CEFR C1)

Co powinien umieć kandydat?

Osoba na tym poziomie rozumie obszerne i wymagające teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Wypowiada się w sposób płynny i spontaniczny, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Formułuje jasne, złożone i szczegółowe wypowiedzi pisemne lub ustne, dotyczące szerokiego zakresu tematów. Sprawnie posługuje się przy tym regułami gramatycznymi oraz narzędziami organizacji wypowiedzi wskazującymi na bardzo dobre opanowanie języka.

Część pisemna (2 godz. 30 min.)

Część ustna (6 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem, który na tym poziomie jest dość abstrakcyjny, np. zagadnienia globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Level 5 (CEFR C2)

Co powinien umieć kandydat?

Kandydat na tym poziomie rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Streszcza i relacjonuje informacje z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Swoje myśli wyraża płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

Część pisemna (2 godz. 55 min.)

Część ustna (6 min.)

Składa się z 9 zadań połączonych tematem, który na tym poziomie jest dość abstrakcyjny, np. zagadnienia globalne, takie jak zanieczyszczenie i ochrona środowiska. Wśród zadań są wielokrotnego wyboru, otwarte oraz wypowiedź pisemna.

Rozmowa z egzaminatorem, na którą składają się:

 • dyskusja
 • opis obrazka
 • odgrywanie roli

Szczegółowe informacje o wszystkich poziomach International Certificate dostępne są na globalnej stronie egzaminu.

POZIOMY INTERNATIONAL CERTIFICATE

O czym warto pamiętać przed egzaminem?

W przypadku kandydatów z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania egzaminu do potrzeb kandydata, konieczne jest przedstawienie takiego orzeczenia w centrum egzaminacyjnym z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Egzamin zostanie dostosowany wyłącznie po okazaniu orzeczenia.

W przypadku zapisu na egzamin po terminie zgłoszenia stosowana jest dodatkowa opłata administracyjna tzw. late fee.
 

Materiały i informacje dla centrów egzaminacyjnych

Na stronie globalnej egzaminu dostępny jest szereg wartościowych zasobów dla centrów egzaminacyjnych, takich jak wskazówki dla kandydatów, formularze administracyjne czy przewodniki po egzaminach.

MATERIAŁY DLA CENTRÓW    HARMONOGRAM SESJI

Potrzebujesz więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu – malgorzata.rozpara@pearson.com.

W jaki sposób przygotować się do egzaminu International Certificate?

Wszystkie egzaminy wymagają odpowiedniego przygotowania. W ofercie kursów i narzędzi Pearson znajdują się tytuły opracowane specjalnie z myślą o kandydatach przygotowujących się do egzaminu International Certificate.

Kursy i narzędzia pomagające przygotować się do egzaminu Pearson English International Certificate.

Readiness Test

Readiness Test to szybki test online, który pomaga określić gotowość kandydata na egzamin certyfikowany. Test identyfikuje obszary umiejętności, które wymagają jeszcze pracy i podpowiada dalsze kroki.

WIĘCEJ O READINESS TEST

Przykładowe testy

Przykładowe arkusze egzaminacyjne pomogą oswoić się z formułą egzaminu, dzięki czemu podejście do testu jest bezstresowe, za to z dużą dozą pewności siebie. Przykładowe testy dla każdego poziomu egzaminu dostępne są do pobrania ze strony globalnej kursu, wraz z szeregiem innych materiałów pomocniczych. 

PRZYKŁADOWE TESTY

Bezpłatna aplikacja Warm Up!

Aplikacja na urządzenia mobilne Warm Up to znakomity sposób na dodatkową powtórkę przed egzaminem International Certificate (PTE General).

Warm Up to zupełnie bezpłatne dodatkowe ćwiczenia na wszystkie umiejętności językowe – czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie – na każdym z poziomów egzaminu.

 • Autentyczny materiał egzaminacyjny z przeszłych sesji egzaminacyjnych
 • Bez opłat i bez ograniczeń – materiał dostępny wszędzie na wyciągnięcie ręki
 • Wszystkie umiejętności na każdym poziomie – od A1 do C2
 • Ćwiczenia, monitoring postępów, cenne wskazówki, dodatkowe zasoby oraz informacje o egzaminie – wszystko w Twoim telefonie!

Pobierz aplikację na swoje urządzenie:

Android    Apple iOS

Wsparcie

Wszystkim zdającym i zainteresowanym podejściem do International Certificate polecamy specjalną stronę wsparcia, na której znajduje się szereg materiałów szczegółowo opisujących proces egzaminacyjny, wymagania wobec zdających i praktyczne przewodniki dla nauczycieli i zdających, pozwalające zapoznać się bliżej z formatem egzaminu, przebiegiem sesji czy typami zadań.

WSPARCIE

 

Pearson Space
Strona do której prowadzi link jest elementem Pearson Space – wirtualnej przestrzeni dla zalogowanych nauczycieli, która daje pełny dostęp do najnowszych szkoleń, materiałów dydaktycznych, aplikacji i promocji.
Treść dostępna bez ograniczeń do końca 2022 roku. Od stycznia 2023 roku dostępna wyłącznie dla użytkowników Pearson Space.
Treść dostępna dla użytkowników Pearson Space.